Socialt arbete

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser (International Federation of Social Work).
Äldre hand och bebisfötter

Forskning

Socialt arbete finns som forskningsämne i Sverige sedan 1977. Forskning i socialt arbete handlar om hälso- och välfärdsfrågor som berör människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Den handlar om bland annat äldre personer, stöd till barn och familj, funktionsnedsättning, psykisk hälsa, samt missbruk. Forskningen ingår i området Hälsa och välfärd och bedrivs inom följande forskningscenter: Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet (KIPS), Reproduktiv hälsa, barn och ungdomars hälsa (RICH), samt Äldre och Åldrande (ReCALL). För information om aktuella projekt och publikationer, se varje medarbetares hemsida och hemsidan för Hälsa och välfärd.

Utbildning

Studenter som har genomgått socionomprogrammet kan arbeta med människor på individ-, grupp- och organisationsnivå, bland annat som socialsekreterare, biståndsbedömare, enhetschef eller skolkurator. Som socionom kan man arbeta inom till exempel socialtjänst, kriminalvård, frivilligsektorn eller vid behandlingshem. Magisterutbildningen ger en fördjupad kunskap inom socialt arbete. Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och bedrivs i ämnet Vårdvetenskap inom området Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik.

Socionomprogrammet (grundnivå)

Forskarutbildning

Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD)

SUD är en samverkansarena inom det sociala välfärdsområdet för Högskolan Dalarna, 15 kommuner i Dalarna och Region Dalarna. Det är en mötesplats för dem som vill arbeta med att främja kompetensförsörjning, kompetensutveckling och praktiknära forskning inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna

Medarbetare

Senast granskad:
Kontakt
Ämnesföreträdare
Verksamhetsutvecklare SUD
Programansvarig och VFU-ansvarig
Aktuellt

28 september 2022: Nu kan du söka vårens magisterkurser i socialt arbete. Mer information finns här. 

27 juni 2022: Ämnet socialt arbete söker vikarierande universitetsadjunkter. Här kan du läsa mer och ansöka om tjänsten. 

12 maj 2022: Årets FoU-marknad Hälsa och Välfärd äger rum 1 juni på Zoom. Mer information om programmet hittar du här.

12 maj 2022: Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium tilldelas Matilda Hjort, socionomstudent på Högskolan Dalarna. Se pressmeddelandet här. 

12 maj 2022: Borlänge-Faluföretagens högskolestipendiat Matilda Hjort gratuleras av Pernilla Bergkvist, Tunabyggen, och Ulf Rydell, SBB Norden.  

12 maj 2022: Under högskolans tioårsfirande av socionomprogrammet hölls föredrag av universitetsadjunkt Maria Fernström, docent Eva Randell och professor Thomas Strandberg på temat socionomprogrammet och forskning inom socialt arbete – historik, nutid, framtid.

26 april 2022: Nu finns en ny flyer om magisterkurser i Socialt arbete. Se flyern här. 

25 februari 2022: Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna fyller 10 år. 

23 februari 2022: Lena Dahlberg, docent i Socialt arbete, har skrivit en debattartikel om äldre personers levnadsvillkor. Debattartikeln finns att läsa på Dalademokratens hemsida. 

 

Senast granskad: