Forskningsprojekt: “Socialtjänstens hantering av våld och barns tillgång till skydd och stöd”

Projektledare
Sara Quarles van Ufford
Ulla-Karin Schön
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att öka kunskapen om socialtjänstens hantering av fysiskt våld och sexuella övergrepp mot barn med särskilt fokus på polisrapportering, barns delaktighet och tillgång till skydd och stöd. Projektet inkluderar fyra delstudier som undersöker: 1) socialtjänstens polisrapportering och beslut om skydd- och stödinsatser; 2) socialtjänstens inställning till polisanmälan och strategier vid utredning av våld mot barn; 3) socialtjänstens tillämpning av barns rätt till delaktighet och skydd och; 4) barns röster i socialtjänstens utredningsmaterial. I projektet analyseras socialtjänstens aktmaterial med utgångspunkt i 291 anmälningar gällande misstänkt fysiskt våld och sexuella övergrepp från föräldrar eller nära anhöriga och intervjuer med arbetsledande socialsekreterare genomförs. Både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder används. Projektet förväntas bidra med ökad kunskap om nyckelaspekter i socialtjänstens handläggning av våld mot barn och konsekvenser för barns tillgång till skydd och stöd. Därigenom kan svagheter och förbättringsområden identifieras som har relevans för såväl socialpolitisk diskussion som faktisk barnavårdspraktik.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer