Kris och säkerhet

Att vistas i våra lokaler ska vara och kännas tryggt och säker för alla studenter, anställda och andra som befinner sig här. Det finns några saker som rör säkerhet och trygghet som är viktigt att känna till för dig som vistas på högskolan.

Om något allvarligt har hänt

Du som student eller anställd påhögskolan är skyldig att anmäla olyckor, dödsfall eller annan allvarlig händelse som kan förenas med kris för enskild person eller grupp.

Vid händelse som kräver akut hjälp av räddningstjänst, ambulans, Polis eller POSOM:
Ring SOS alarm på larmnummer 112.

Försök att skaffa en snabb överblick och anteckna om möjligt:

 • Vad har hänt?
 • Var har händelsen ägt rum?
 • När hände det?
 • Vilka är drabbade?
 • Vilka åtgärder har vidtagits?
 • Vilka har informerats?
 • Vad händer just nu?

När du har ringt till SOS alarm kontakta medlem i högskolans krisledningsgrupp:

 • Krisledningschef: Jörgen Elbe, 023-77 89 31
 • Högskoledirektör: Katarina Johansson, 023-77 84 14
 • Säkerhetssamordnare: Martin Ström, 023-77 85 28 
 • Student: Åsa Berglind, 023-77 83 34
 • Fastighet: Mikael Wetterstrand, 023-77 80 40
 • Kommunikation: Erik Bäckvall, 023-77 82 66
 • Personal: Anna Karin Mässing, 023-77 84 40
 • Sekretariat: Kerstin Göras, 023-77 83 33

Om det inte är akut

Om ärendet inte är akut men du får vetskap om olycka, dödsfall eller annan allvarlig händelse som berör studenter eller personal, kontakta Jan Bjelvenmark, fastighets/säkerhetsansvarig, avdelningen för fastighet och campusutveckling. 

Brand

I samtliga trapphus finns en utrymningsplan uppsatt som visar de utrymningsvägar som gäller den del av Högskolan du befinner dig på. På den är även uppsamlingsplatser markerade som visar var närmaste brandsläckare, brandslang och larmknapp finns.

 • Rädda – dig själv och hjälp andra som är i fara.
 • Varna – de som hotas av branden.
 • Larma – ring 112 och meddela kortfattat: Var det brinner? Brandens omfattning? Är någon instängd? Vem du är som ringer?
 • Släck – försök släcka branden om det är möjligt.
 • Avgränsa – går inte elden att släcka? Stäng dörrar och fönster till den lokal där det brinner, det hindrar risken för att branden sprider sig och minskar rökutvecklingen.
 • Utrym – ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Använd inte hissen och bege dig till återsamlingsplatsen. Utrymningsplanerna i trapphusen anger varje fastighets återsamlingsplats.

Vid utrymning, tänk på att inte gå in igen innan klartecken ges.

Förebygga brand

Tänk på att:

 • Utrymningsvägar alltid ska vara fria från hinder.
 • Brandskyddsutrustning inte får blockeras branddörrar aldrig får ställas upp.

Hot och våld

Vid akut hot

Högskolan Dalarna ska vara en trygg plats att vistas i. Om du skulle hamna i en situation där det föreligger ett akut hot, till exempel att någon har ett skjutvapen eller en kniv, ska alltid polisen tillkallas. Ring 112 omedelbart.

Hotfull situation

Ibland kan du hamna i situationer som upplevs som hotfull, men det inte föreligger en sådan hotbild att du vill ringa polisen. Det kan till exempel vara ett antal personer som uppehåller sig i Högskolans lokaler om ingen känner igen och som uppträder hotfullt eller störande. I dessa lägen kan du ringa Avarn 010-222 21 21 eller 010-210 90 00, som då skickar en väktare.

Hjärtstartare/defibrillator

Det finns fyra hjärtstartare i Högskolans lokaler. Du finner dem vid:

 • Campus Borlänge: Utanför receptionen
 • Campus Falun: Utanför receptionen
 • Mediahuset, i anslutning till trappan vid huvudentrén
 • LIVI-Laboratoriet: Receptionen (i Milan)

Hjärtstartarna sitter i olåsta skåp och börjar instruera dig som användare så fort den tas ut ur skåpet. Dessutom tjuter ett larm för att uppmärksamma dig med eventuell utbildning i livräddning om situationen. Efter att du satt på elektroder på den drabbade känner hjärtstartaren av om en elektrisk stöt behövs eller inte. Det är tekniskt omöjligt att ge en stöt utan att det behövs.

Personalen i receptionen, vaktmästeriet och i helpdesk har fått utbildning i hjärt- och lungräddning och i hantering av hjärtstartare.

Lås och larm

Ditt passerkort använder du när du ska öppna låsta dörrar, till exempel skolans ytterdörrar efter stängning och dörrar till datorsalar. Passerkortet får du genom ett besök vid Helpdesk.

Om du befinner dig i Högskolans lokaler efter stängning måste kunna identifiera dig med ett passerkort eller ID-kort.

Mer information om passerkort

Person- och arbetsskada

En person-/arbetsskada är olycksfall i skolan, resor till och från Högskolan, färdolycksfall, arbetssjukdom etcetera. Det gäller inte vid din fritid.

Ett fysiskt tillbud är en händelse som kunnat leda till fysisk skada eller olycksfall. Ett psykosocialt tillbud kan handla om situationer med kränkande handlingar.

För den som blivit skadad är det viktigt att det finns en anmälan hos Försäkringskassan och Kammarkollegiet. Anmälan är också en hjälp för Högskolan att förbättra arbetsmiljön.

Anmäla arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud

Visselblåsning – meddelande om missförhållande

En anmälan om missförhållande vid universitetet kan gälla något som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller annan sak där det finns befogad anledning att rapportera till universitetet om, till exempel ekonomiska oegentligheter.

Anmäl missförhållande

Anmäla stöld och hitta borttappade saker

Anmäla stöld och förlust

Håll uppsikt över dina tillhörigheter och lämna inte stöldbegärlig saker. Om du skulle utsättas för en stöld ska du alltid göra en polisanmälan och kontakta gärna Jan Bjelvenmark, Fastighets- och säkerhetsansvarig.  

Anmäl stöld och förlust till Polisen

Upphittade och borttappade saker

Upphittade/kvarglömda saker lämnas till vaktmästeriet, receptionen eller Polisen. Vaktmästeriet och receptionen förvarar värdesaker i två veckor och därefter lämnas dessa till Polisen. Kläder och dylikt förvaras i två månader innan de lämnas till en insamling för välgörande ändamål.

Informationssäkerhet

Med informationssäkerhet menas att rätt information ska vara tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt, och att informationen ska vara riktig (tillförlitlig). Det är viktigt att vi alla på Högskolan hanterar information på ett säkert och effektivt sätt.

Nedanstående punkter ger dig åtta enkla, men viktiga saker att tänka på för att upprätthålla god informationssäkerhet: 

 1. Lås eller logga alltid ut från din dator eller arbetsstation när du går därifrån.
 2. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem till någon.
 3. Skicka aldrig känslig information via e-post.
 4. Ladda inte ner filer, klicka inte på länkar eller öppna bilagor i mejl  om du är osäker på vad de innehåller.
 5. IT-avdelningen (eller andra myndigheter, banker etcetera) frågar ALDRIG efter dina inloggningsuppgifter, kontouppgifter via mejl.
 6. Se till att du har din information säkerhetskopierad.
 7. Tänk på i vilken miljö du befinner dig när du hanterar eller talar om känslig information.
 8. Använd lösenkod på din mobiltelefon/smartphone och surf- eller läsplatta.
Senast granskad:
Viktiga telefonnummer

SOS - Polis, Ambulans, Räddningstjänst:
112

Väktare:
010-222 21 21
010-210 90 00

Kontakt
Fastighets/säkerhetsansvarig
Senast granskad: