Idrotts- och hälsovetenskap

Inom huvudområdet idrotts och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna studeras idrott och fysisk aktivitet samt faktorer och fenomen relaterade till dessa områden.

Det innebär exempelvis att studera idrotts- och hälsovetenskapliga fenomen såsom hälsa, välbefinnande, estetisk upplevelse, möjlighet och vilja till fysisk aktivitet, sportmedia, lärande av rörelser, adaption till träning, idrottsprestation med mera.

Utbildning

Utbildningarna inom huvudområdet Idrotts- och hälsovetenskap präglas av ämnesintegrering där praktiska kunskapstraditioner förenas med teoretiska. Inom ämnet idrott och hälsovetenskap utbildar vi tränare inom idrott och fysisk aktivitet samt lärare med inriktning idrott. Utbildningarna inleds med studier av kunskapsområdets studieobjekt på grundläggande nivå ur flera perspektiv, humanbiologiska och samhällsvetenskapliga såväl som humanvetenskapliga.

Idrott studeras som samhällsfenomen och kulturbärare där pedagogiska, samhällsvetenskapliga och didaktiska perspektiv utgör ett väsentligt inslag. Existentiella och etiska frågor, genus, jämställdhet samt etniska frågor behandlas. Grunderna i humanbiologi läggs genom studier av människokroppens byggnad och funktion. Inom rörelselära behandlas biomekaniska såväl som pedagogiska perspektiv på rörelse och lärande. Utbildningarnas progression innebär bland annat att studenten utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och lär sig att kritiskt förhålla sig till teorier och fenomen relaterade till rörelse, fysisk aktivitet och hälsa.

Idrotts- och hälsovetenskap erbjuder, förutom idrottstränarprogrammet, idrottslärarprogrammet och programmet för upplevelseproduktion inom idrott & hälsa, ett stort antal fristående kurser/ kurspaket varav flera är uppdragsutbildningar.

Forskning

Den forskning som bedrivs inom idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna utgår till stor del från att idrottsligt kunnande och erfarenhet kan utgöra grund för vetenskapliga frågeställningar och bidra till teoriutveckling. Forskningen kännetecknas också av att människan i rörelse studeras utifrån fysiologiska, pedagogiska, psykologiska, sociologiska samt medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv.

Forskningen undersöker bland annat fysisk aktivitet som motion, idrott som tävlings- och prestationspraktik, fysiologiska mekanismer bakom adaption till träning relaterat till specifika idrotter, idrotters medieanpassning, idrottens implementering av idrottsmedicinska forskningsresultat, utveckling av rörelseförmåga samt lärande och kunskap i skolämnet idrott och hälsa.

Samverkan

Ämnet idrott och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna har en lång tradition av att samverka med akademin och omgivande samhället inom såväl utbildning som forskning och utveckling. Inom utbildning sker samverkan till exempel med specialidrottsförbund, idrottsföreningar, skolor och näringsliv kring såväl fristående kurser, kurspaket, verksamhetsförlagd praktik som fortbildning. När det gäller forskning och utveckling har vi bland annat samverkan med andra högskolor och universitet, företag, kommuner, regionen och organisationer.

Samverkan sker med idrottsförbund där medarbetare inom idrotts- och hälsovetenskap bland annat medverkar som rådgivare i utveckling av förbundens utbildning och där företrädare för idrottsföreningar och förbund medverkar i utbildningen såväl som i utvecklingen av denna.

Samverkan med regionens lärare i idrott och hälsa är omfattande. Medarbetare vid idrotts- och hälsovetenskap driver ett ämnesdidaktiskt nätverk, som en gång varje termin lockar många lärare i idrott och hälsa. Nätverket behandlar aktuella idrottsdidaktiska forsknings- och utvecklingsfrågor.

Kontaktinformation

Frej Hallgren
Universitetsadjunkt idrotts- och hälsovetenskap

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning

Personal

Universitetsadjunkt pedagogik inr idrott
Universitetsadjunkt idrotts- och hälsovetenskap
Doktorand pedagogiskt arbete
Professor medicinsk vetenskap
Doktorand pedagogiskt arbete
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Universitetsadjunkt idrotts- och hälsovetenskap
Fil dr
Universitetslektor idrottsdidaktik
Doktorand vårdvetenskap
Universitetsadjunkt idrotts- och hälsovetenskap
Biomedicinsk analytiker
Avdelningschef
Universitetsadjunkt idrott
Fil dr
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Forskare, Idrotts- och hälsovetenskap
Med dr
Docent idrotts- och hälsovetenskap
Forskare, Idrotts- och hälsovetenskap
Senast granskad: