Idrotts- och hälsovetenskap

Studier inom idrott och fysisk aktivitet vid Högskolan Dalarna

Inom huvudområdet idrotts och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna studeras idrott och fysisk aktivitet samt faktorer/fenomen relaterade till dessa områden.

Det innebär exempelvis att studera idrotts- och hälsovetenskapliga fenomen såsom hälsa, välbefinnande, estetisk upplevelse, möjlighet och vilja till fysisk aktivitet, sportmedia, lärande av rörelser, adaption till träning, idrottsprestation med mera.

Utbildning

Utbildningen inom huvudområdet Idrotts- och hälsovetenskap präglas av ämnesintegrering där praktiska kunskapstraditioner förenas med teoretiska. Inom ämnet idrott och hälsovetenskap utbildar vi tränare inom idrott och fysisk aktivitet samt lärare med inriktning idrott. Utbildningarna inleds med studier av kunskapsområdets studieobjekt på grundläggande nivå ur flera perspektiv, humanbiologiska och samhällsvetenskapliga såväl som humanvetenskapliga.

Idrott studeras som samhällsfenomen och kulturbärare där pedagogiska och didaktiska perspektiv utgör ett väsentligt inslag. Existentiella och etiska frågor, genus, jämställdhet samt etniska frågor behandlas. Grunderna i humanbiologi läggs genom studier av människokroppens byggnad och funktion. Inom rörelselära behandlas biomekaniska såväl som pedagogiska perspektiv på rörelse och lärande. Utbildningens progression innebär bland annat att studenten utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och lär sig att kritiskt förhålla sig till teorier och fenomen relaterade till rörelse, fysisk aktivitet och hälsa.

Idrotts- och hälsovetenskap erbjuder, förutom tränarprogrammet och idrottslärarprogrammet, ett stort antal fristående kurser varav flera är uppdragsutbildningar.

Forskning

Den forskning som bedrivs inom idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna utgår till stor del från att idrottsligt kunnande och erfarenhet kan utgöra grund för vetenskapliga frågeställningar och bidra till teoriutveckling. Forskningen kännetecknas också av att människan i rörelse studeras utifrån fysiologiska, pedagogiska, psykologiska, sociologiska samt medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv.

Forskningen undersöker bland annat fysisk aktivitet som motion, idrott som tävlings- och prestationspraktik, fysiologiska mekanismer bakom adaption till träning relaterat till specifika idrotter, idrotters medieanpassning, idrottens implementering av idrottsmedicinska forskningsresultat, utveckling av rörelseförmåga samt lärande och kunskap i skolämnet idrott och hälsa.

Samverkan

Samverkan sker med idrottsförbund där medarbetare inom idrotts- och hälsovetenskap bland annat medverkar som rådgivare i utveckling av förbundens utbildning och där företrädare för idrottsföreningar och förbund medverkar i utbildningen såväl som i utvecklingen av denna.

Samverkan med idrottsförbund, kommuner, landsting och näringsliv i syfte att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Samverkan med regionens lärare i idrott och hälsa är omfattande. Medarbetare vid idrotts- och hälsovetenskap driver ett ämnesdidaktiskt nätverk, som en gång varje termin lockar många lärare i idrott och hälsa. Nätverket behandlar aktuella idrottsdidaktiska forsknings- och utvecklingsfrågor.

Medarbetarna i idrotts- och hälsovetenskap bedriver även aktiv samverkan med det omgivande samhället genom bland annat Dala Sports Academy (DSA). DSA är ett så kallat innovationskluster som syftar till att öka samverkan mellan näringsliv, kommuner, landsting och organisationer i frågor som rör idrott och hälsa. Det har sin bas vid Högskolan Dalarna och Idrott- och hälsovetenskap och driver tillsammans med ovan nämnda parter forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till idrott och hälsa.

Kontaktinformation

Erik Backman
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap

Personal

Univ adjunkt pedagogik inr idrott
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
Professor medicinsk vetenskap
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap (Tjänstledig)
Doktorand pedagogiskt arbete
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
Fil dr
Fil dr
Univ lektor idrottsdidaktik
Doktorand idrotts- och hälsovetenskap
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
Biomedicinsk analytiker
Univ adjunkt idrott
Fil dr
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
Forskare, Idrotts- och hälsovetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: