Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi på Högskolan Dalarna

Företagsekonomi är ett ämne, som fokuserar hur företaget (förvaltningen, organisationen etc.) handskas med problemet att hushålla med knappa resurser. En kärnfråga i företagsekonomin är hur man uppnår effektivitet, d.v.s. når mål på ett sätt som förvaltar resurserna väl på kort och lång sikt. Företagsekonomins huvuddelar är ekonomistyrning, marknadsföring, organisation/management och redovisning, finansiering. Studierna bygger i hög grad på praktikfallsanalyser med seminarier och övningar.

Kurser
Grundnivå
Avancerad nivå
Kontaktinformation
Ämnesansvarig
Studieadministratör
Senast granskad: