Kulturgeografi

Kulturgeografi innefattar studier av mänsklig verksamhet som har en rumslig, det vill säga geografisk dimension.

Att fördjupa sig i ämnet kulturgeografi innebär att lära sig förstå och analysera samhället utifrån olika platsers och regioners förutsättningar för hållbar utveckling i en globaliserad värld.

Utbildning

Inom ämnet Kulturgeografi ges kurser på grundnivå och avancerad nivå. Vår inriktning i ämnet är regional utveckling och turism och vi ger kurser i mobilitet, befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, hållbar lokal och regional utveckling, landskapsanalys, samhällsplanering och GIS.

Undervisningen i kulturgeografi på grundnivå 1 sker från och med höstterminen 2008 på engelska. Eftersom våra kurser i kulturgeografi har en internationell prägel kommer du att studera tillsammans med studenter från många olika länder. Du har också stora möjligheter till utlandsstudier.

Forskning

Forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena regional utveckling och turism, med fokus på mobilitet och regionförstoring, destinationsutveckling, landskapsanalys samt regional analys av statlig service. Kulturgeografi tillhör forskningsområdet Regionala förändringsprocesser.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan
Senast granskad: