Arbetsvetenskap
1 min läsning

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och samlat begrepp för de kunskapsområden som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människan

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och samlat begrepp för de kunskapsområden som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människans biologiska, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt med inriktning på praktiska resultat i form av bland annat förbättrad arbetsmiljö.

Två strävanden är karaktäristiska för området: Den ena är strävan efter att förutse, identifiera, värdera och åtgärda arbetsmiljöfaktorer som kan påverka hälsan negativt. Den andra är en strävan till helhetsperspektiv på människan i arbete, så att människors förutsättningar och behov beaktas vid utformning av tekniska komponenter, arbetssystem och arbetsorganisation. Arbetsvetenskap omfattar också metoder och verktyg för att utveckla företagens verksamhet, bland annat genom planering, uppföljning och styrning för att skapa attraktiva och säkra arbeten.

Idag ger ämnet kurser inom programmen Industriell Utveckling och Ledarskap, Produktionseknikprogrammet samt Byggteknikerprogrammet. Till detta kommer kurser inom Personal och Arbetslivs-programmet som startade hösten 2008. Ämnet håller också i de kurser med olika inriktning som ges för personer i arbetslivet ”KULA”.

Samverkan med det regionala näringslivet

Ämnets samverkan med det regionala näringslivet och samhället i övrigt är omfattande. Ett starkt exempel på detta är Tema Arbetsliv som är en gruppering som till stor del har sin hemvist inom ämnet. Inom Tema Arbetsliv drivs ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt. Flertalet syftar till att på olika sätt utveckla och föra ut kunskaper i samverkan mellan forskningen och arbetsplatser för att stödja deras utveckling.

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor arbetsvetenskap
023-77 89 25

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 88 88

Personal

Univ adjunkt arbetsvetenskap
023-77 89 09
Marie Moström Åberg
Univ adjunkt arbetsvetenskap (Tjänstledig)
Senior professor Arbetsvetenskap
Fil dr
023-77 89 25
Univ adjunkt arbetsvetenskap
023-77 85 67
Senast granskad: