Annika Vänje

Personlig presentation av Annika Vänje

Professor Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Annika Vänjes forskning har under de senaste åren behandlat arbetsmiljö och genus utifrån ett organisationsperspektiv. Fokus har varit på könssegregerade verksamheter inom såväl kommunal som privat sektor. De metodologiska ansatserna har varit interaktiva och aktionsinriktade.

 

Andra profilsidor

Bakgrund

Annika Vänje är också docent i teknik och hälsa vid Kungl tekniska högskolan (KTH) och har en doktorsexamen i arbetsvetenskap - industriell produktionsmiljö vid Luleå tekniska universitet. 

Jag har varit huvud- eller bihandledare för flera doktorander fram till doktors- och/eller licentiatexamen vid KTH. Idag är jag huvudhandledare för Suzanne Millmark i arbetsvetenskap vid Karlstad univeristet. Hennes avhandling är en del av projektet Det Nya Normala vilket handlar om känsla av inkludering vid distansarbete. Därutöver har jag haft uppdrag som opponent och betygsnämndsledamot i ämnena arbetsvetenskap och sociologi.

Den forskning jag har genomfört är även uppmärksammad i media/digitalt för spridning till praktiken. Nedan är några exempel:

Suntarbetsliv - Forskning på fem 

Podden Allt är arbetsmiljö - Spotify

Sedan några år till baka ingår jag i Fortes beredningsgrupp arbete och hälsa som är en del av den årliga öppna utlysningen, och sedan 2022 är jag dess ordförande. Vid Högskolan Dalarna är jag idag ordförande för den grupp som utvecklar en forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora. 

Tidigare externa uppdrag är bla medlem i styrgruppen för byggprojektet VillaZero i Borlänge, medlem i Ikano Bostads styrgrupp för kulturförändring och Hentverksprojektet, medlem i styrgruppen för samverkan mellan KTH och IVL (Svenska Miljöinstitutet), en av deltagarna i Centrum hälso- och sjukvårdsetiks (Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet) rådgivande grupp. I mitt arbete vid KTH hade jag centrala uppdrag som ansvarig för karriärstödsprogram för ung fakultet och rektors vetenskapliga rådgivare i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. 

Undervisning

Annika undervisar framförallt om arbetsorganisation och arbetsmiljö utifrån olika perspektiv for studenter på personal- och arbetslivsprogrammet. 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer