Högskolans styrning

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet som bland annat styrs av högskolelagen och högskoleförordningen.

Så styrs Högskolan

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet vars verksamhet leds av en styrelse med en mandatperiod på tre år. Åtta av styrelseledamöterna företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Regeringen utser även styrelsens ordförande.

Lagar och förordningar

Hur verksamheten styrs är bland annat reglerat av högskolelagen och högskoleförordningen. Mer om dessa och andra förordningar och föreskrifter som styr vår verksamhet kan du läsa om hos Universitetskanslersämbetet.

Staten ansvarig

Staten är ytterst ansvarig för högskolans verksamhet, men det är ålagt högskolorna och universiteten att bedriva den. Högskolans verksamhets styrs av det årliga regleringsbrev som regeringen beslutar om. Hur verksamheten bedrivs redovisas årligen till staten via centrala dokument, till exempel årsredovisning och flerårigt budgetunderlag. Dessutom redovisas verksamheten i en verksamhetsberättelse.

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och närmast under styrelsen finns rektorn som leder verksamheten.

Senast granskad: