Fakta och siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2021. Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område se årsredovisningen.

Forskning 

 • 89 forskarstuderande varav 59 i egna forskarutbildningar
 • 34 % externfinansiering inom forskningsverksamheten (56 mnkr)
 • 511 publikationer varav 332 refereegranskade artiklar

Utbildning

 • 68 utbildningsprogram varav 22 på avancerad nivå
 • 1 103 kurser

Studenter

 • 15 751 studenter
 • 11 611 studenter inom distansutbildning (74 %)
 • 1 147 internationella inresande studenter (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsåret 2020/21
 • 6 495 helårsstudenter
 • 65 % kvinnor 35 % män
 • 5 220 helårsprestationer (prestationsgrad 80 %)
 • 1 511 examina, varav; 24 masterexamen, 202 magisterexamen, 492 kandidatexamen och 736 yrkesexamina.

Personal

 • 847 anställda omfattande 711 personår
 • 59 % kvinnor 41 % män
 • 50 professorer (varav 48 % kvinnor)
 • 53 docenter (varav 47 % kvinnor)
 • 58 % forskarutbildade lärare inkl. meriteringsanställda. 55 % av kvinnorna, 63 % av männen
 • 261 adjunkter (varav 62 % kvinnor)

Ekonomi

 • 757 mnkr i omsättning varav 165 mnkr (22 %) inom forskningsverksamhet

EU-finansiering via NextGenerationEU

Utbildningen som Högskolan Dalarna erbjuder finansieras till viss del av EU-medel via NextGeneration EU (NGEU). NGEU ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av pandemin. Sveriges återhämtningsplan består av fem fokusområden, Högskolan Dalarna är en del av "Fokusområde: Utbildning och omställning" där investeringen är att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor.

Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se)

Logotyp Finansieras av Europeiska unionen Next Generation EU
Europeiska kommissionen
Senast granskad:
Senast granskad: