Fakta och siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2022. Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område, se årsredovisningen.

Forskning 

 • 96 forskarstuderande varav 71 i egna forskarutbildningar
 • 32 % externfinansiering inom forskningsverksamheten (50,8 mnkr)
 • 619 publikationer varav 341 refereegranskade artiklar

Utbildning

 • 67 utbildningsprogram varav 22 på avancerad nivå
 • 1 071 kurser

Studenter

 • 13 936 studenter
 • 10 096 studenter inom distansutbildning (72 %)
 • 1 055 internationella inresande studenter (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsåret 2021/22
 • 5 731 helårsstudenter
 • 66 % kvinnor och 34 % män
 • 4 479 helårsprestationer (prestationsgrad 78 %)
 • 1 451 examina, varav; 27 masterexamen, 156 magisterexamen, 504 kandidatexamen och 700 yrkesexamina.

Personal

 • 820 anställda omfattande 692 personår
 • 60 % kvinnor 40 % män
 • 55 professorer (varav 47 % kvinnor)
 • 62 docenter (varav 50 % kvinnor)
 • 61 % forskarutbildade lärare inkl. meriteringsanställda. 57 % av kvinnorna, 67 % av männen
 • 227 adjunkter (varav 63 % kvinnor)

Ekonomi

 • 770 mnkr i omsättning varav 161 mnkr (21 %) inom forskningsverksamhet

EU-finansiering via NextGenerationEU

Utbildningen som Högskolan Dalarna erbjuder finansieras till viss del av EU-medel via NextGeneration EU (NGEU). NGEU ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av pandemin. Sveriges återhämtningsplan består av fem fokusområden, Högskolan Dalarna är en del av "Fokusområde: Utbildning och omställning" där investeringen är att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor.

Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se)

Logotyp Finansieras av Europeiska unionen Next Generation EU
Europeiska kommissionen
Senast granskad: