Fakta och siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2019.

677 mnkr i omsättning varav 134,8 mnkr (20 %) inom forskningsverksamhet

Personal

 • 778 anställda omfattande 635,1 personår 
 • 59 % kvinnor 41 % män
 • 46 professorer (varav 35 % kvinnor)
 • 48 docenter (varav 44 % kvinnor)
 • 58 % forskarutbildade lärare: inkl. meriteringsanställda  (avser antal individer), 53 % kvinnor och 65 % män
 • 250 adjunkter (varav 63 % kvinnor)

Forskning 

 • 82 forskarstuderande varav 49 i egna forskarutbildningar (samt 3 företagsdoktorander och 1 kommundoktorand)
 • 40 % externfinansiering inom forskningsverksamheten (53,6 mnkr) 
 • 511 publikationer varav 266 refereegranskade artiklar

Utbildning

 • 68 utbildningsprogram varav 22 på avancerad nivå
 • 1 085 kurser

Studenter

 • 14 882 studenter
 • 9 894 studenter inom distansutbildning (66 %)
 • 961 internationella inresande studenter (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsåret 2018/19
 • 5 815 helårsstudenter
 • 64 % kvinnor 36 % män
 • 4 429 helårsprestationer (prestationsgrad 76,2 %) 
 • 1 199 examina, varav 8 masterexamen, varav 156 magisterexamen, varav 410 kandidatexamen 

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Senast granskad: