Fakta och siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2023. Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område, se årsredovisningen.

Forskning 

 • 94 forskarstuderande varav 71 i egna forskarutbildningar
 • 36 % externfinansiering inom forskningsverksamheten (64 mnkr)
 • 521 publikationer varav 316 refereegranskade artiklar

Utbildning

 • 70 utbildningsprogram varav 22 på avancerad nivå
 • 1 071 kurser

Studenter

 • 14 750 studenter
 • 11 277 studenter inom distansutbildning (76 %)
 • 963 internationella inresande studenter (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsåret 2022/23
 • 5 751 helårsstudenter
 • 65 % kvinnor och 35 % män
 • 4 327 helårsprestationer (prestationsgrad 75 %)
 • 1 419 examina, varav; 9 masterexamen, 158 magisterexamen, 473 kandidatexamen och 719 yrkesexamina.

Personal

 • 791 anställda omfattande 666 personår
 • 61 % kvinnor 39 % män
 • 58 professorer (varav 48 % kvinnor)
 • 215 lektorer (varav 58 % kvinnor) inklusive 61 docenter (varav 48 % kvinnor)
 • 63 % forskarutbildade lärare inklusive meriteringsanställda (avser antal individer). 59 % av
  kvinnorna, 71 % av männen
 • 208 adjunkter (varav 66 % kvinnor)
 • 310 övriga (varav 63 % kvinnor)

Ekonomi

 • 767 mnkr i omsättning varav 177 mnkr (23 %) inom forskningsverksamhet

EU-finansiering via NextGenerationEU

Utbildningen som Högskolan Dalarna erbjuder finansieras till viss del av EU-medel via NextGeneration EU (NGEU). NGEU ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av pandemin. Sveriges återhämtningsplan består av fem fokusområden, Högskolan Dalarna är en del av "Fokusområde: Utbildning och omställning" där investeringen är att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor.

Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se)

Logotyp Finansieras av Europeiska unionen Next Generation EU
Europeiska kommissionen
Senast granskad: