Fakta och siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2020.

702 mnkr i omsättning varav 142 mnkr (20 %) inom forskningsverksamhet.

Personal

 • 843 anställda omfattande 674 personår
 • 59 % kvinnor, 41 % män
 • 52 professorer (varav 42 % kvinnor)
 • 46 docenter (varav 43 % kvinnor)
 • 60 % forskarutbildade lärare inkl. meriteringsanställda, 57 % av kvinnorna, 66 % av männen
 • 251 adjunkter (varav 63 % kvinnor)

Forskning 

 • 85 forskarstuderande varav 55 i egna forskarutbildningar
 • 38 % externfinansiering inom forskningsverksamheten (54 mnkr)
 • 447 publikationer varav 308 refereegranskade artiklar

Utbildning

 • 66 utbildningsprogram varav 22 på avancerad nivå
 • 1 092 kurser

Studenter

 • 16 678 studenter
 • 12 015 studenter inom distansutbildning (72 %)
 • 1 077 internationella inresande studenter (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsåret 2019/20
 • 6 549 helårsstudenter
 • 64 % kvinnor, 36 % män
 • 4 828 helårsprestationer (prestationsgrad 74 %)
 • 1 396 examina, varav 10 masterexamen, varav 196 magisterexamen, varav 507 kandidatexamen, varav 627 yrkesexamina.

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Senast granskad:
Senast granskad: