Fakta och siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2018.

Organisationen

 • 796 anställda omfattande 640,3 personår 
 • 58 % kvinnor 42 % män
 • 42 professorer (varav 36 % kvinnor)
 • 47 docenter (varav 40 % kvinnor)
 • 57 % forskarutbildade lärare: inkl. meriteringsanställda  (avser antal individer)
 • 254 adjunkter (varav 64 % kvinnor)

Forskning 

 • 86 forskarstuderande varav 47 i egna forskarutbildningar (samt 6 företagsdoktorander och 4 kommundoktorander)
 • 695 mnkr i omsättning varav 126,9 mnkr (18 %) inom forskningsverksamhet
 • 39 % externfinansiering inom forskningsverksamheten (50 mnkr) 
 • 510 publikationer varav 258 refereegranskade artiklar

Utbildning

 • 72 utbildningsprogram varav 21 på avancerad nivå
 • 1 175 kurser

Studenter

 • 14 109 studenter
 • 9 011 studenter inom nätbaserad utbildning (64 %)
 • 826 internationella inresande studenter (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsår
 • 5 555 helårsstudenter
 • 66 % kvinnor 34 % män
 • 4 477 helårsprestationer (prestationsgrad 80,6 %) 
 • 1 380 examina, varav 24 masterexamen, varav 117 magisterexamen, varav 516 kandidatexamen 

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Organisationen

 • 749 anställda omfattande totalt 606,6 personår
 • 39 professorer
 • 47 docenter
 • 56% forskarutbildade lärare: inkl. meriteringsanst. och forskningsledare (avser antal individer)
 • 246 adjunkter

Forskning 

 • 55 forskarstuderande varav 21 i egen forskarutbildning, samt 7 företagsdoktorander och 4 kommundoktorander
 • 634,5 mnkr i omsättning varav 107,7 mnkr (17 %) inom forskningsverksamhet
 • 42 % externfinansiering inom forskningsverksamheten, 45,5 mnkr

Utbildning

 • 68 utbildningsprogram varav 17 på avancerad nivå 
 • 1 101 kurser

Studenter

 • 14 601 studenter
 • 9 523 studenter inom nätbaserad utbildning (65%)
 • 444 internationella inresande nybörjare (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsår
 • 5 822 helårsstudenter
 • 4 609 helårsprestationer, prestationsgrad 79,2%
 • 1 138 examina, varav 13 masterexamen, 114 magisterexamen och 411 kandidatexamen 
Senast granskad: