Rådet för hållbar utveckling

Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling ska stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, lika villkor, internationalisering, miljö och klimat.

Högskolan Dalarna har, tillsammans med andra universitet och högskolor, unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vi utbildar kommande generationers samhällsmedborgare och beslutsfattare, vi tar fram ny kunskap och vi kan i samverkan med företag och organisationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.

Rådets uppdrag är bland annat att vara rådgivande till rektor, att ta fram beslutsunderlag och att följa upp hur arbetet fungerat. Rådet ska också bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika delar av högskolan. Rådets uppgifter omfattar både direkta aspekter som tjänsteresors klimatpåverkan eller arbete för att motverka diskriminering, och indirekta aspekter som hur undervisning och forskning påverkar studenter och omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om arbetet för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna.

Medlemmar

Rådet består av följande medlemmar:

 • Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan, ordförande
 • Ioanna Farsari, representant för Institutionen för kultur och samhälle
 • Anna Anåker, representant för Institutionen för hälsa och välfärd
 • Maren Eckart, representant för Institutionen för språk, litteratur och lärande
 • Pär Eriksson, representant för Institutionen för information och teknik
 • Representant för Institutionen för lärarutbildning (vakant)
 • Jenny Eriksson, representant för verksamhetsstödet
 • Matilda Buske, representant för verksamhetsstödet
 • Carl Olsmats, representant för kollegiala nämnder
 • Susanne Corrigox, internationaliseringssamordnare
 • Anton Grenholm, samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
 • Maria Rappfors, samordnare för hållbar utveckling

 • Samordnare för jämställdhet och lika villkor (vakant)
 • Representant för studentkåren (vakant)

Rådets arbetsgrupper

Under rådet finns ett antal arbetsgrupper som hanterar mer specifika frågor inom rådets verksamhetsområde. Arbetsgrupperna består av deltagare från såväl rådets ledamöter som från andra personer inom högskolan. För närvarande finns tre arbetsgrupper:

- Arbetsgruppen för hållbarhet i utbildning, forskning och samverkan
- Arbetsgruppen för jämställdhet och lika villkor
- Arbetsgruppen för miljö och klimat

 

Senast granskad: