Rådet för hållbar utveckling

Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling ska stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, mångfald, internationalisering, miljö och klimat.

Högskolan Dalarna har, tillsammans med andra universitet och högskolor, unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vi utbildar kommande generationers samhällsmedborgare och beslutsfattare, vi tar fram ny kunskap och vi kan i samverkan med företag och organisationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.

Rådets uppdrag är bland annat att vara rådgivande till rektor, att ta fram beslutsunderlag och att följa upp hur arbetet fungerat. Rådet ska också bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika delar av högskolan. Rådets uppgifter omfattar både direkta aspekter som tjänsteresors klimatpåverkan eller arbete för att motverka diskriminering, och indirekta aspekter som hur undervisning och forskning påverkar studenter och omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om inkludering och likabehandling, internationalisering och hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna.

Medlemmar

Rådet består av följande medlemmar:

 • Jörgen Elbe, prorektor, ordförande
 • Studentkårens representant (vakant)
 • Jenny Lönnemyr, representant för nämndorganisationen
 • Hajo Holtz, representant för Akademin Industri och samhälle
 • Anna Parkhouse, representant för Akademin Humaniora och medier
 • Annie-Maj Johansson, representant för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
 • Maria Rappfors, representant för stödorganisationen
 • Anneli Andersson, representant för stödorganisationen
 • Anette Timmerlid, mångfaldssamordnare
 • Susanne Corrigox, internationaliseringssamordnare
 • Anton Petersson, studentkårens representant
 • Anton Grenholm, hållbarhetsstrateg/miljösamordnare
Senast granskad: