Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen ansvarar bland annat för fördelningen av resurser och beslut i strategiska frågor. Den består av företrädare för högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Högskolestyrelsens externa ledamöter och ordförande utses av regeringen. Mandatperioden, 1 maj 2023 till 30 september 2024, är tillfälligt förändrad från tre år till 17 månader för samtliga utsedda ledamöter, enligt ett regeringsbeslut som fattades i samband med att lärosätenas styrelser presenterades. Lärarna har tre representanter som utses genom val. I styrelsen ingår även tre studentrepresentanter som har ettåriga mandat.  

Ordförande i högskolestyrelsen är Christina Bellander, konsult. Styrelsens sekreterare är Kerstin Göras.

Styrelsens sammansättning

Jörgen Elbe, vikarierande rektor

Petter Aasen, professor
2020-05-01–2023-04-30
2023-05-01–2024-09-30

Christina Bellander, ordförande, konsult 
2017-05-01–2020-04-30
2020-05-01–2023-04-30
2023-05-01–2024-09-30

Anna Björkman, verksamhetschef Falu Gruva
2023-05-01–2024-09-30

Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare
2017-05-01–2020-04-30
2020-05-01–2023-04-30
2023-05-01–2024-09-30

Marie Granlund, F. riksdagsledamot
2020-05-01–2023-04-30
2023-05-01–2024-09-30

Karin Stikå Mjöberg, biträdande regiondirektör Region Dalarna
2023-05-01–2024-09-30

Ronny Modigs, överste, chef Dalregementet
2023-05-01–2024-09-30

Henrik Navjord, regionchef Dalarna, Svenskt Näringsliv
2023-05-01–2024-09-30

Kenneth Carling, professor
2023-01-12 (ersätter Linda Vixner tills vidare)

Carl Olsmats, docent
2020-05-01–2023-04-30
2023-05-01–2026-04-30

Linda Vixner, docent (tjänstledig för tidsbegränsat uppdrag inom högskolan) 
2023-05-01–2026-04-30

Annika Vänje, professor
2023-05-01–2026-04-30

Johanna Strickert, Dalarnas studentkår
Ebba Erkas,
Dalarnas studentkår
Anton Bergström,
Dalarnas studentkår

Företrädare för personalorganisationerna SACO-S, TCO-ST/ATF och Sveriges Lärare har i enlighet med personalföreträdarkungörelsen närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

Senast granskad: