Kollegiala nämnder

Detta är Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder. Här hittar du information om nämndorganisationen, dess ansvarsområden och pågående arbete.

Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder

I nämndernas uppdrag ligger att upprätta kvalitetskrav och kriterier för utbildning och forskning, och att utvärdera kvalitet i utbildning och forskningsverksamhet. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och Forskarutbildningsnämnden (FUN) fattar direkta beslut i vissa fall, och bereder ärenden för beslut av rektor och prefekter i andra fall.

Utbildnings- och forskningsnämnden är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan. Dess uppdrag är högskoleövergripande och avser akademisk kvalitet på lärosätet. Forskarutbildningsnämnden arbetar på uppdrag av UFN och ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

UFN har flera permanenta utskott, Anställningsförslagsutskottet (AFU), Examenstillståndsutskottet (XU), och granskningsutskotten (UGU och UGF). Därutöver tillsätter UFN vid behov interna arbetsgrupper som under begränsad tid utreder aktuella frågor.

Nämndkansliet ger stöd vid beredning av möten, sekreteraruppgifter, textproduktion och framställande av beslutsunderlag samt genomför utredningsuppdrag.

Aktuellt

Fredagen den 5 april enades parterna vid MBL-förhandling om de kompletteringar som är kopplade till den tidigare förhandlade verksamhetsanalysen. Arbetsgivaren återkommer om nästa steg i den lagstadgade processen.

Ta del av senaste nytt från UFN så som ny arbetsordning för kollegiala nämnder och utskott, nyheter i arbetet med kurs- och utbildningsplaner och flera nya regeldokument, nya nämndstödet, om processen för att utse ämnesansvarig samt inrättande av ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram

Till nyhetsarkivet
Senast granskad: