Kollegiala nämnder

Detta är Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder. Här hittar du information om nämndorganisationen, dess ansvarsområden och pågående arbete.

Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder

I nämndernas uppdrag ligger att upprätta kvalitetskrav och kriterier för utbildning och forskning, och att utvärdera kvalitet i utbildning och forskningsverksamhet. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och Forskarutbildningsnämnden (FUN) fattar direkta beslut i vissa fall, och bereder ärenden för beslut av rektor och prefekter i andra fall.

Utbildnings- och forskningsnämnden är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan. Dess uppdrag är högskoleövergripande och avser akademisk kvalitet på lärosätet. Forskarutbildningsnämnden arbetar på uppdrag av UFN och ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

UFN har flera permanenta utskott, Anställningsförslagsutskottet (AFU), Examenstillståndsutskottet (XU), och granskningsutskotten (UGU och UGF). Därutöver tillsätter UFN vid behov interna arbetsgrupper som under begränsad tid utreder aktuella frågor.

Nämndkansliet ger stöd vid beredning av möten, sekreteraruppgifter, textproduktion och framställande av beslutsunderlag samt genomför utredningsuppdrag.

Aktuellt

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Bland annat är rapporten om högskolans forskningsverksamhet klar.

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Fokus just nu är två aktuella remisser där den ena rör principer för ämnen och huvudområden och den andra rör kvalitetskrav för utbildning.

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Nya ledamöter till granskningsutskottet eftersöks och du kan läsa mer om varför det blir en försening av pågående granskning av lärosätets forskning.

Till nyhetsarkivet
Senast granskad: