Nyheter

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Två kvinnor en man står inomhus glada
Ta del av senaste nytt från UFN så som handläggningsordning för nedläggning av ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå är fastställd.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada
Ta del av senaste nytt från UFN så som att anvisningar för inrättande av ämne, huvudområde, yrkesutbildning och utbildningsprogram är beslutade och processen för utse ämnesansvarig.
Nyhet
Akademisk högtid
Nominera för framstående bidrag till forskning och utbildning vid högskolan. Nästa hedersdoktor promoveras 2025.
Nyhet
Byggnad utomhus gula blommor
Fredagen den 5 april enades parterna vid MBL-förhandling om de kompletteringar som är kopplade till den tidigare förhandlade verksamhetsanalysen. Arbetsgivaren återkommer om nästa steg i den lagstadgade processen.
Nyhet
Penna block hand inomhus
Ta del av utbildnings- och forskningsnämndens (UFN) förslag om regler för forskningsanknytning av utbildning.
Nyhet
Tre personer, två kvinnor och en man (i mitten) står uppställda.
Ta del av senaste nytt från UFN så som ny arbetsordning för kollegiala nämnder och utskott, nyheter i arbetet med kurs- och utbildningsplaner och flera nya regeldokument, nya nämndstödet, om processen för att utse ämnesansvarig samt inrättande av ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram
Nyhet
Person som håller i ett antal böcker.
Hur påverkar de nya reglerna inom utbildning det dagliga arbetet som lärare? Programansvariga, kursansvariga och ämnesansvariga delar med sig av sina tankar.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada
Ta del av senaste nytt från UFN så som slutyttrande från utvärdering av forskningsverksamheten och flera nya regeldokument.
Nyhet
Tre personer står inomhus
Ta del av förslagen på nya regler för inrättande av ämnen, examina och utbildningsprogram.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN så som beslutet om vilka akademiska kompetenskrav som ska ställas på ämnesansvarig och examinator, programansvarig och studierektor för forskarutbildningsämne.
Nyhet
Diagram beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelade 13 december att de beslutat att inte återinrätta Högskolan Dalarnas examenstillstånd för förskollärare.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Bland annat är rapporten om högskolans forskningsverksamhet klar.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Fokus just nu är två aktuella remisser där den ena rör principer för ämnen och huvudområden och den andra rör kvalitetskrav för utbildning.
Nyhet
Högskolans granskning av institutionernas forskningsverksamhet genomförs med stöd av externa sakkunniga som nu har inkommit med sina respektive slutrapporter.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada.
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Nya ledamöter till granskningsutskottet eftersöks och du kan läsa mer om varför det blir en försening av pågående granskning av lärosätets forskning.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) förstärks de kommande åren 2023–2027. Det innebär bland annat en tillfällig förändring av antal dekaner, mandatperioder och tjänstgöringsgrad.
Nyhet
Kvalitet
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om nya kollegiala och externa representanter, nya regler för kurs- och utbildningsplaner samt status för utvärderingen av högskolans forskning.
Nyhet
Två personer (Anna Annerberg och Carl Olsmats) sitter vid ett bord.
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs exempelvis mer om utvärderingen av regler för kurs- och utbildningsplaner, en genomförd workshop på temat "ämne" och om nya examenstillstånd.
Nyhet
Närbild hand håller penna papper klocka
Utvärderingen genomförs med stöd av externa sakkunniga och institutionernas självvärderingar av forskningsverksamheten granskas av fem sakkunnigkommittéer.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "Framtid".
Valet till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN) är nu avslutat. Valresultatet har nu godkänts och ledamöterna utsedda. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna.
Nyhet