Dekanerna informerar – mars 2024

Ta del av senaste nytt från UFN så som ny arbetsordning för kollegiala nämnder och utskott, nyheter i arbetet med kurs- och utbildningsplaner och flera nya regeldokument, nya nämndstödet, om processen för att utse ämnesansvarig samt inrättande av ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram
Tre personer, två kvinnor och en man (i mitten) står uppställda.
Från vänster: Anna Annerberg, prodekan, Carl Olsmats, prodekan och Linda Vixner, dekan. Anders Gårdestig

Ny arbetsordning för kollegiala nämnder och utskott

Den tidigare arbetsordningen har reviderats. En ändring är att de tidigare granskningsutskotten, UGU, som finns ett för varje institution, byter namn till utskott för utvärdering av utbildning, UUU. (Utskotten har redan fått namnen trippel-u i tal eftersom det inte är helt enkelt att säga UUU.)

En annan namnändring, men också en principiell förändring har skett med beredningsgrupp för kurs- och utbildningsplaner, BKU, som blir utskott under nämnden med namnet utskott för kurs- och utbildningsplaner, UKU. Detta innebär bland annat att UFN nu har två utskott per institution och vi har som avsikt att arbeta vidare på att stärka kvaliteten i våra utbildningar genom arbete inom och mellan dessa utskott.

Arbetsordning för kollegialt valda nämnder och utskott

Nytt i arbetet med kurs- och utbildningsplaner

Efter att antagningen nu öppnat för höstens kurser vill vi passa på att säga tack till alla för gott samarbete runt kurs- och utbildningsplaner som behövs vara på plats. Vår strävan är att vi ska ha god framförhållning för beslut som dessa, men vi förstår att det kan bli bråttom ibland. Utan att ta bort strävan om god framförhållning kommer vi vid en kommande revidering av reglerna göra det möjligt att kontakta oss för en fråga om särskild hantering av kurs- eller utbildningsplaner, exempelvis gällande uppdragsutbildningar som kan behöva extra snabb hantering. Ni når oss på ufn@du.se.

Vi vill också passa på att säga att vi uppdaterat rutinerna för framtagande av kursplaner så att översättningen av lärandemål till engelska (vilket enbart görs för kurser som ges på engelska) nu sker efter att kursplanen passerat utskott för kurs- och utbildningsplaner, UKU (tidigare BKU). Rutinerna på stödsidan är uppdaterade med instruktioner.

Skapa ny kurs- eller utbildningsplan

Tider för höstens UKU (BKU)

UFN har nu fastställt datum för UKU hösten 2024 efter förslag från institutionerna:

 • IHOV: 12 november och 10 december
 • IIT: 17 oktober och 5 december
 • IKS: 26 september och 21 november
 • ILU: 3 oktober och 28 november
 • ISLL: 11 november och 9 december

Extra UKU-sammanträden kan äga rum efter att prefekt uttryckt behov av det. Begäran kan sändas till ufn@du.se tillsammans med en kortare motivering. Därefter stämmer UFN av med stödet och aktuellt UKU om det är möjligt att genomföra.

Nämndstöd med ny funktionsadress

UFN har från och med i vinter ett nämndstöd med särskilt avsatt tid att arbeta med nämndens frågor. Med den gemensamma funktionsadressen ufn@du.se når ni nu, förutom oss dekaner, Märet Brunnstedt, Kerstin Göras, Lena Dafgård, Sofia Sohl-Liebl, Svante Fjelkner och Pierre Vogel. I nämndens arbete dyker det hela tiden upp nya frågor att hantera så uppgifterna kan komma att ändras, men just nu arbetar de främst med följande frågor:

De sistnämnda tre arbetar förutom detta med andra prioriterade ärenden olika frågor som dyker upp. Det vi mest vill framhålla är att alla nås via: ufn@du.se och att vi gärna ser att ni kontaktar oss den vägen. Nämndstödet och dekanerna bildar tillsammans ett ”presidium för utbildnings och forskningsnämnden” som stämmer av pågående ärenden varje vecka.  

Inrättande av ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram

En av nämndens arbetsgrupper har utarbetat ett förslag på regler, inklusive processer och bedömningsgrunder, för hur ämne, huvudområde, yrkesexamen respektive utbildningsprogram ska inrättas och läggas ned vid Högskolan Dalarna. Dessa regler har en avgörande roll i det fortsatta bygget av en kvalitetsstyrd organisation av utbildning med god forskningsanknytning. Reglerna gäller grund- och avancerad nivå.

Förslaget, som diskuterats på flera av nämndens möten under vintern, har nu beslutats. Förankringen av de kommande reglerna har diskuterats under en längre tid i flera högskoleövergripande sammanhang. Med anledning av att institutionerna uttryckt att en komplett remiss är alltför tungt belastande just nu planeras en tidig utvärdering av de nya reglerna. Regler för inrättande och nedläggning är klara, men återstår gör detaljer om riktvärden för lärarkapacitet och lärarkompetens vilket i sin tur påverkar anvisningar och mallar för inrättande. UFN planerar att fortsätta diskussionerna om detta på kommande möte.

På senaste UFN-mötet beslutades även om tidplaner för inrättande av utbildningsprogram. De består av ungefärliga uppskattningar av hur lång tid arbetet tar och är avsedda som stöd för processen. De ger en fingervisning om hur lång framförhållning som behövs när ett nytt utbildningsprogram ska startas. 

Regler för inrättande av ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå.

Ta gärna del av nyheten Lärarperspektiv: Från erfarenheter till verklighet – reflektioner om nya regler.

Process för att utse ämnesansvarig

UFN har i uppdrag att ta fram process för att utse ämnesansvarig. En arbetsgrupp presenterade ett förslag på senaste UFN-mötet. Nämnden hade synpunkter på en del av förslaget vilket gjorde att det återremitterades till arbetsgruppen. Det nya förslaget, som tagit hänsyn till nämndens kommentarer, är på väg att MBL-förhandlas innan det återigen tas upp för beslut hos UFN. Vi dekaner ser gärna att alla medarbetare, även de som inte är fackligt anslutna får del av samma information och delar därför förslaget här. Detta är alltså fortfarande ett förslag och inte ett fattat beslut.

Förslag på process för Regler för att utse ämnesansvarig

Validering av reell kompetens vid antagning till forskarutbildning

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har i samråd med FUN tagit fram förslag på handläggningsordning för validering av reell kompetens för behörighet till utbildning på forskarnivå. En sådan handläggningsordning har tidigare saknats. Åsa Berglind, avdelningschef avdelningen för studentservice och utbildningsadministrationpresenterade förslaget på UFN-mötet och det gick direkt till beslut.

Handläggningsordning för validering av reell kompetens för behörighet till utbildning på forskarnivå

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till dekan och prodekaner, se nedan, men använd gärna ufn@du.se.

Kommande sammanträden i UFN 2024
 • 2024-04-10
 • 2024-05-15
 • 2024-05-28
 • 2024-06-12
 • 2024-08-20
 • 2024-09-18
 • 2024-10-16
 • 2024-11-13
 • 2024-12-18 
Senast granskad:
Senast granskad: