Dekanerna informerar – maj 2024

Ta del av senaste nytt från UFN så som handläggningsordning för nedläggning av ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå är fastställd.

Regler och vägledning för utvärdering

UFN har uppdaterat regler för de kollegiala nämndernas utvärdering och uppföljning av utbildning och på samma gång tagit fram en uppdaterad vägledning. Vägledningen är tänkt som stöd för såväl utskotten (UUU) som för dem som arbetar med självvärderingar. Du kan läsa mer på nämndens webbsidor som rör utvärderingsarbetet. Länken leder till en samlingssida och därefter kan du välja om du vill läsa mer om utvärderingar av utbildningar på grund- och avancerad nivå, på forskarutbildningsnivå eller av forskningsverksamheten.

Nämndens utvärderingsarbete 

Handläggningsordning för nedläggning

Handläggningsordning för nedläggning av ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå är nu fastställd av UFN. Handläggningsordningen innehåller främst information om vilka beslutsunderlag som krävs för beslut om nedläggning samt information om hur nedläggningar ska hanteras beroende på om de sker med fördröjd eller omedelbar verkan.

Handläggningsordning för nedläggning

Utvärdering av ämnet spanska är klar

Kvaliteten på grundutbildningen i spanska är genomgående hög med lärare som uppfattas som både kunniga och engagerade. I utbildningen är internationella perspektiv tydliga i kursplanerna och progressionen av studenternas akademiska skrivande löper som en tråd genom utbildningen. Av de förbättringsområden som identifieras kan utarbetande av kompetensförsörjningsplan nämnas och att institutionen i sin forskningsstrategi särskilt behöver planera för stöd till docentmeritering.

Ta del av utlåtande och rapport

Handläggningsordning för indragning av handledning och andra resurser för doktorand

Forskarutbildningsnämnden, FUN, har tagit fram handläggningsordning för indragning av handledning och andra resurser för doktorand. Förhoppningen är att dokumentet ska vara till gott stöd för studierektorer, doktorander och handledare i de fall där problem uppstår och frågan om fortsatta resurser diskuteras.

Länk till handläggningsordning

Översyn av nämndens webbsidor

Vi har arbetat med våra webbsidor, bland annat för att de bättre ska fungera som stöd vid inrättande och utvärderingar. I samband med denna översyn har vi påbörjat att skriva ut mandatperioder för de personer som innehar olika uppdrag i utskott och nämnder. Det vore bra om du som innehar ett uppdrag ville stämma av att de uppgifter som finns om dig, ditt uppdrag och din mandatperiod stämmer. Om uppgifter saknas, så hör av dig till ufn@du.se. Om du saknar något annat på sidorna så tar vi gärna emot dina synpunkter om det till samma adress. I höst är det återigen dags för kollegiala val och nämndens sidor kan ge en uppfattning om vad vi arbetar med, för dig som funderar på att ställa upp i valet.

Lär dig mer om UFN

Vad ska stå under rubriken ”övrigt” i kursplaner?

Arbetet med att bygga upp adekvat stödmaterial för alla som är engagerade i framtagande av kurs- och utbildningsplaner går vidare. På stödsidan finns nu en uppdatering av handledningen för KPW där en nyss uppdaterad checklista för punkten ”Övrigt” i kursplaner har integrerats. Ett flertal punkter i det uppdaterade innehållet i checklistan kommer från Regler för examination på grund- och avancerad nivå och du kan läsa mer där. Vi har tillsammans med stödet även tagit fram rutiner för framtagande av utbildningsplaner. Det finns fortfarande administrativa delar som kan behöva förtydligas och har du förslag på ändringar så sänd dem gärna till ufn@du.se.

Stödsida skapa och revidera kursplaner

Regler för examination

Nominera hedersdoktorer!

Högskolan Dalarna utser i samband med akademisk högtid hedersdoktorer som ett uttryck för vår uppskattning av framstående insatser inom något av lärosätets verksamhetsområden. Förhoppningen är att utnämnandet blir ett avstamp för ytterligare bidrag till något av dessa. Kriterier för att kunna bli hedersdoktor vid Högskolan Dalarna är i första hand att det är en välmeriterad person med anknytning till vår verksamhet avseende forskning (forskarutbildning eller annat vetenskapligt utbyte) eller undervisning och pedagogisk utveckling.

Även personer utanför akademin som har betydelse för Högskolan Dalarnas verksamhet kan utses till hedersdoktorer. Man kan exempelvis göra sig förtjänt av den värdighet som doktorstiteln innebär genom att ha åstadkommit väsentliga professionella insatser med anknytning till högskolans kunskapsområden inom exempelvis kultursektor, näringsliv och andra delar av samhället.

Nominering av hedersdoktor

 

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till dekan och prodekaner, se nedan, men använd gärna ufn@du.se.

Kommande sammanträden i UFN 2024
  • 2024-05-28
  • 2024-06-12
  • 2024-08-20
  • 2024-09-18
  • 2024-10-16
  • 2024-11-13
  • 2024-12-18 
Senast granskad:
Senast granskad: