Nämndorganisation

Hur de kollegiala nämnderna är organiserade och hur sammansättningen av dem ser ut kan du läsa mer om i detta avsnitt.

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har det övergripande ansvaret för akademisk kvalitetssäkring av högskolans forskning och utbildningar, vid rekrytering av akademisk personal, och för att driva kollegiala frågor samt representera kollegiet i interna såväl som externa diskussioner och högskolestrategiska frågor.

För vidare information om nämndernas uppdrag och regler för nämndernas sammansättning se arbetsordningen.

Sammansättning UFN

 • Carl Olsmats (ordförande)
 • Anna Annerberg (vice ordförande)
 • Mattias Aronsson
 • Chris Bales
 • Torsten Hylén
 • Juvas Marianne Liljas
 • Roger Nyberg
 • Fatumo Osman
 • Albina Pashkevich

Externa ledamöter:

 • Anne Söderlund, Mälardalens universitet

Studentrepresentanter, 3 st varav 1 doktorandrepresentant

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden (FUN) ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

Sammansättning FUN

 • Anna Ehrenberg (ordförande)
 • Hasan Fleyeh (vice ordförande)
 • Jörgen Dimenäs
 • Lena Dahlberg (ersätter Lars Rönnegård under 2022)
 • Juvas Marianne Liljas
 • Doktorander 2 st

FUN beslutsrätter

På UFN:s uppdrag genomför FUN utvärderingar av lärosätets forskarutbildningarna. FUN har även en rad beslutsrätter som avser utbildning på forskarnivå. Bland annat fastställer FUN allmän studieplan för forskarutbildningsämne och utser opponent och betygsnämnd vid disputation och licentiatseminarium. För vidare information om FUN:s beslutsrätter, se Delegationsordningen.

Utskott

Anställningsförslagsutskottet

Anställningsförslagsutskottet bedömer med utgångspunkt i sakkunnigutlåtanden vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av sökande till lektors- och professorsanställningar samt befordringar och pedagogisk meritering. AFU föreslår UFN beslut i docentärenden och rektor beslut i övriga ärenden.

Sammansättning Anställningsförslagsutskottet

 • Mattias Aronsson (ordförande)
 • Chris Bales (vice ordförande)
 • Sara Irisdotter Aldenmyr
 • Thomas Sedelius
 • Camilla Udo
 • Doktorand 1 st

Examenstillståndsutskottet

Examenstillståndsutskottet, XU, har som huvuduppgift att bereda ansökningar om nya huvudområden och forskarutbildningsämnen och föreslå beslut till UFN i de fall då Högskolan Dalarna har rätt att inrätta en ny examensutgång. XU bereder även ansökningar till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om examenstillstånd inför beslut av rektor.

Granskningsutskott

Utskotten för granskning av utbildning, UGU, har till uppdrag att genomföra systematisk kvalitetsuppföljning av Högskolan Dalaras utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Utskottet för granskning av forskningsverksamheten har till uppdrag att hålla samman den lärosätesövergripande utvärderingen av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad: