Ledamöter och mandatperioder

Här hittar du mer information om ledamöter och mandatperioder för de kollegiala nämnderna och utskotten.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

UFN har det övergripande ansvaret för akademisk kvalitetssäkring av högskolans utbildning och forskning samt vid rekrytering av akademisk personal. UFN representerar kollegiet i såväl interna som externa sammanhang och i diskussioner om högskolestrategiska frågor.

För vidare information om nämndernas uppdrag och regler för nämndernas sammansättning se Arbetsordning för kollegialt valda nämnder och utskott. För vidare information om beslutsrätter, se delegationsordningen: Rektors och verksamhetschefers delegationer vid Högskolan Dalarna.

Ledamöter UFN

 • Linda Vixner, dekan (2023-07-01 – 2027-12-31)
 • Anna Annerberg, prodekan (2023-07-01 – 2026-06-30)
 • Carl Olsmats, prodekan (2023-07-01 – 2024-12-31)
 • Mattias Aronsson
 • Farhana Borg
 • Daniel Brandt
 • Roger Nyberg
 • Anders Persson
 • Eva Söderberg

Externa ledamöter:

 • Anne Söderlund, Mälardalens universitet
 • Lars Walter, Borlänge kommun

Studentrepresentanter:

 • Anton Bergström
 • Yanina Espegren (studentrepresentant på forskarnivå)
 • Johanna Strickert

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

FUN ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

Ledamöter FUN

 • Anna Ehrenberg (ordförande)
 • Hasan Fleyeh (vice ordförande)
 • Farhana Borg
 • Lena Dahlberg
 • Jörgen Dimenäs
 • David Summermatter (studentrepresentant på forskarnivå)
 • Cecilia Wijnbladh (studentrepresentant på forskarnivå)

Utskott

Anställningsförslagsutskottet (AFU)

AFU fastställer sökandes behörighet och bedömer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställnings- och befordringsärenden samt ärenden som rör antagning som oavlönad docent och inplacering på pedagogisk karriärstege. AFU föreslår UFN beslut i docentärenden och rektor beslut i övriga ärenden.

Ledamöter AFU

 • Mattias Aronsson (ordförande)
 • Carl Olsmats (vice ordförande)
 • Sara Irisdotter Aldenmyr
 • Thomas Sedelius
 • Camilla Udo
 • Maria Ayoub (studentrepresentant på forskarnivå)
 • Katarina Strid (studentrepresentant)

Examenstillståndsutskottet (XU)

XU har som huvuduppgift att bereda ansökningar om nya huvudområden, bereda ansökningar till UKÄ om examenstillstånd för yrkesexamen, masterexamen och examensrätt på forskarnivå. XU föreslår beslut till UFN eller lämnar yttrande till rektor avseende ansökning till UKÄ. XU har inga beslutsrätter.

UFN beslutar om ledamöter i XU vid varje nytt beredningsärende. XU består av dekan och prodekan(er) samt minst en adjungerad senior lärarrepresentant.

Utskott för kurs- och utbildningsplaner (UKU)

UKU bereder kurs- och utbildningsplaner på förutbildnings-, grund- och avancerad nivå inför fastställande. Utskotten arbetar institutionsvis.

Ledamöter UKU

IHOV

 • Joacim Larsen, ordförande
 • Marika Hagelberg
 • Marit Stub Nybelius
 • Maria Taxell Stoltz (studentrepresentant)

IIT

 • Roger Johansson, ordförande
 • Johan Heier
 • Charlie Lindgren
 • Maria Taxell Stoltz (studentrepresentant)

IKS

 • Zuzana Macuchova, ordförande
 • Tanja Jörgensen
 • Roger Melin
 • Maria Taxell Stoltz (studentrepresentant)

ILU

 • Maria Olsson, ordförande
 • Elin Eriksson
 • Johanne Maad
 • Maria Taxell Stoltz (studentrepresentant)

ISLL

 • Monika Stridfeldt, ordförande
 • Olga Mattsson
 • Karin Senter
 • Maria Taxell Stoltz (studentrepresentant)

Utskottet för forskningsutvärdering (UFU)

UFU har i uppdrag att hålla samman övergripande utvärdering av lärosätets forskningsverksamhet. UFU består av sex ledamöter som utses i samband med varje utvärdering. 

Utskott för utbildningsutvärdering (UUU)

UUU har i uppdrag att genomföra systematisk kvalitetsuppföljning av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Utskotten arbetar institutionsvis. 

Ledamöter UUU

IHOV

 • Eva Söderberg, ordförande (till och med 2026-06-30)
 • Kerstin Erlandsson (till och med 2025-06-30)
 • Jan Florin (till och med 2025-12-31)

IIT

 • Farhana Borg, ordförande (till och med 2024-12-31)
 • Ilias Thomas (till och med 2025-06-30)
 • Jingchun Shen (till och med 2025-12-31)

IKS

 • Roger Nyberg, sammankallande (till och med 2024-12-31)
 • Verónica De Majo (till och med 2026-12-31)
 • Roger Melin (till och med 2026-12-31)

ILU

 • Daniel Brandt, sammankallande (till och med 2026-06-30)
 • Lena Skoglund (till och med 2025-12-31)
 • Maria Fredriksson (till och med 2026-12-31)

ISLL

 • Anders Persson, sammankallande (till och med 2026-06-30)
 • Patrik Larsson (till och med 2024-12-31)
 • Karin Senter (till och med 2027-03-31)

 

 

Senast granskad: