Nämndorganisation

Hur de kollegiala nämnderna är organiserade och hur sammansättningen av dem ser ut kan du läsa mer om i detta avsnitt.

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har det övergripande ansvaret för akademisk kvalitetssäkring av högskolans forskning och utbildningar, vid rekrytering av akademisk personal, och för att driva kollegiala frågor samt representera kollegiet i interna såväl som externa diskussioner och högskolestrategiska frågor.

För vidare information om nämndernas uppdrag och regler för nämndernas sammansättning se arbetsordningen.

Sammansättning UFN

 • Linda Vixner, dekan
 • Anna Annerberg, prodekan
 • Carl Olsmats, prodekan
 • Mattias Aronsson
 • Daniel Brandt
 • Roger Nyberg
 • Fatumo Osman
 • Anders Persson
 • Eva Söderberg

Externa ledamöter:

 • Anne Söderlund, Mälardalens universitet
 • Lars Walter, Borlänge kommun

Studentrepresentanter, 3 st varav 1 doktorandrepresentant

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden (FUN) ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

Sammansättning FUN

 • Anna Ehrenberg (ordförande)
 • Hasan Fleyeh (vice ordförande)
 • Farhana Borg
 • Jörgen Dimenäs
 • Lena Dahlberg
 • Doktorander 2 st

FUN beslutsrätter

På UFN:s uppdrag genomför FUN utvärderingar av lärosätets forskarutbildningarna. FUN har även en rad beslutsrätter som avser utbildning på forskarnivå. Bland annat fastställer FUN allmän studieplan för forskarutbildningsämne och utser opponent och betygsnämnd vid disputation och licentiatseminarium. För vidare information om FUN:s beslutsrätter, se Delegationsordningen.

Utskott

Anställningsförslagsutskottet

Anställningsförslagsutskottet bedömer med utgångspunkt i sakkunnigutlåtanden vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av sökande till lektors- och professorsanställningar samt befordringar och pedagogisk meritering. AFU föreslår UFN beslut i docentärenden och rektor beslut i övriga ärenden.

Sammansättning Anställningsförslagsutskottet

 • Mattias Aronsson (ordförande)
 • Chris Bales (vice ordförande)
 • Sara Irisdotter Aldenmyr
 • Thomas Sedelius
 • Camilla Udo
 • Doktorand 1 st

Examenstillståndsutskottet

Examenstillståndsutskottet, XU, har som huvuduppgift att bereda ansökningar om nya huvudområden och forskarutbildningsämnen och föreslå beslut till UFN i de fall då Högskolan Dalarna har rätt att inrätta en ny examensutgång. XU bereder även ansökningar till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om examenstillstånd inför beslut av rektor.

Granskningsutskott

Utskotten för granskning av utbildning, UGU, har till uppdrag att genomföra systematisk kvalitetsuppföljning av Högskolan Dalaras utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Utskottet för granskning av forskningsverksamheten har till uppdrag att hålla samman den lärosätesövergripande utvärderingen av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna.

Styrdokument som beslutas av UFN

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Handläggningsordning och kvalitetskrav för inrättande av huvudområden på kandidat- och magisternivå och manual för ansökan (pdf) 

Kvalitetskrav för inrättande av huvudområden på kandidat- magister- och masternivå vid Högskolan Dalarna och manual för ansökan (pdf)

Kvalitetskrav gällande utbildningar vid Högskolan Dalarna (pdf)

Regler för examinator (SV/ENG) (pdf)

Regler för kurs- och utbildningsplaner (pdf)

Regler för utvärdering och uppföljning av utbildningar (pdf)

Regler för ämnes- och huvudområdesföreträdare vid Högskolan Dalarna (pdf)

Forskarutbildning

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne (pdf)

Regler för anordnande av disputation och licentiatseminarium i nätbaserad form (pdf)

Regler för avveckling av forskarutbildningsämne (pdf)

Regler för byte av handledare (pdf)

Regler för examination på forskarnivå vid Högskolan Dalarna (pdf)

Regler för individuell studieplan (ISP) för doktorand antagen vid Högskolan Dalarna (pdf)

Regler för inrättande av forskarutbildningsämne (pdf)

Regler för kursplaner i forskarutbildning (pdf)

Regler för tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå (pdf)

Forskning

Regler för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamhet vid Högskolan Dalarna (pdf)

Personal

Pedagogisk karriärstege vid Högskolan Dalarna (pdf)

Regler för antagning av docent (pdf)

Regler för tillsättning av proprefekt (pdf)

Regler för utnämnande av hedersdoktor (pdf)

Organisation, styrning och beslutsstruktur

Regler för kollegiala val (pdf)

Senast granskad: