Utvärderingar i Utbildnings- och forskningsnämndens regi

Utvärderingar av högskolans utbildningar är centralt i nämndernas uppdrag och utgör en väsentlig del av Högskolans samlade kvalitetssystem.

Nämndernas utvärderingar gäller huruvida Högskolan Dalarnas examina, såväl generella och yrkesexamina som licentiat- och doktorsexamen, uppnår examensordningens mål, och de berör såväl utbildningens förutsättningar och processer som resultat. I Utbildnings- och forskningsnämndens (UFN) uppdrag ligger också att ansvara för genomförande av utvärdering av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna.

UFN genomför genom granskningsutskotten utvärderingar av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, samt av forskningsverksamheten. Forskarutbildningsnämnden (FUN) genomför utvärderingar av forskarutbildningar. Rektor är mottagare av utvärderingsresultaten.

Genomförda utvärderingar

Här finns rapporter, utlåtanden och utvecklingsplaner publicerade.

Till och med 2021 genomfördes utvärderingar av Områdesnämnder. Från och med 2022 genomförs de av UFN:s utskott för granskning av utbildning, UGU.

Vägledning för UFNs utvärderingar av utbildningar vid Högskolan Dalarna (2022-04-13).pdf

 

Utvärderingar av utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Utvärderingar av utbildning på forskarnivå

Senast granskad: