Utvärdering av forskningsverksamheten

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) ansvarar för kollegial utvärdering av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna. Samtliga institutioners forskningsverksamhet granskas i samlade utvärderingar vart sjätte år. Utvärderingen genomförs med stöd av externa sakkunniga.

Den kollegiala utvärderingen syftar till att bistå institutionerna i det pågående arbetet med forskningsverksamheten och i utvecklingen av densamma. Den syftar till att så långt det är möjligt säkerställa att samtliga institutioners forskningsverksamhet uppfyller de krav som finns i Högskolelagen och i Högskoleförordningen, samt att identifiera forskningsverksamhetens svaga och starka sidor och dess utvecklingsmöjligheter i relation till forskningsverksamhetens uttalade mål och strategi. Därtill är avsikten att utvärderingarna ska stärka förutsättningarna vid samtliga institutioner att bedriva forskning av god kvalitet.

Utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten hålls samman av UFN:s utskott för granskning av forskningsverksamheten (UGF). Granskningsutskottet konstitueras inför varje ny utvärdering. När utvärdering och uppföljning är genomförd upplöses granskningsutskottet.

Nästa utvärdering äger rum 2023.

Sammansättning UGF 2023

 • Carl Olsmats, ordförande
  Dekan och docent i industriell ekonomi, institutionen för information och teknik. 
 • Roland Ahlstrand
  Professor i arbetsvetenskap, institutionen för kultur och samhälle
 • Farhana Borg
  Docent i pedagogiskt arbete, institutionen för lärarutbildning
 • Lars Wallin
  Professor i omvårdnad, Institutionen för hälsa och välfärd
 • Åsa Wedin
  Professor i pedagogiskt arbete, Institutionen för språk, litteratur och lärande
 • Cecilia Wijnbladh, studentrepresentant
  Doktorand vid Institutionen för lärarutbildning

Mer information om hur utvärderingen går till finns i Vägledning för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna.

Datum Aktivitet
Augusti 2022 UFN:s granskningsutskott har ett uppstartsmöte om höstens arbete
November 2022 Prefekt överlämnar förslag på sakkunniga till granskningsutskottet
December 2022 Externa sakkunnigkommittéer utses för varje institution av UFN
December 2022 Inledande möte mellan UFN:s granskningsutskott och institutionerna inför självvärderingsarbetet
Januari 2023 Underlag överlämnas till institutionerna av verksamhetsstödet
Januari-mars 2023 Självvärdering sammanställs vid varje institution
April 2023 Självvärdering lämnas från institutionerna till granskningsutskottet och till sakkunnigkommittéerna
Juni 2023 Sakkunnigkommittéerna genomför intervjuer med företrädare för institutionerna
27 augusti 2023 Preliminära yttranden/rapporter från sakkunniga skickas på delning till granskningsutskott och prefekter (för kommentarer om eventuella sakfel)
31 augusti 2023 Institutionerna återkopplar angående eventuella konkreta sakfel eller liknande
11 september 2023 Sakkunnigas slutliga yttrande inkommer
September 2023 Seminarium vid respektive institution där granskningsrapporten presenteras av de sakkunniga och sedan diskuteras (18-22 sept)
Oktober–november 2023 Granskningsutskottets (UGF) övergripande utlåtande färdigställs (31 okt) och presenteras tillsammans med sakkunniga kommittéers yttranden för UFN (15 nov); utlåtandet fastställs
Oktober–november 2023 Arbete med institutionens utvecklingsplan/handlingsplan, där relevanta delar förs in i institutionens verksamhetsplan för 2024
5 december 2023 Institutionernas handlingsplaner (i relation till VP och VU) klara för UFNs beredning  
20 december 2023 Presentation av institutionernas handlingsplaner i UFN
November–december 2023 Institutionernas VP, VU och budget för 2024 fastställs
Senast granskad: