Utvärdering av forskningsverksamheten

Utbildnings- och forskningsnämnden har det övergripande kvalitetsansvaret för forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna. Utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten genomförs av ett utskott under UFN. Granskningsutskottet konstitueras inför varje ny utvärdering. När utvärdering och uppföljning är genomförd upplöses granskningsutskottet.

Utvärderingen av forskningsverksamheten vid lärosätet sker i första hand på institutionsnivå. I de redovisningar som lämnas anges eventuell annan institutionstillhörighet för involverade forskare eller forskargrupper, liksom medelsfördelning för institutionsöverskridande projekt.

De kollegiala utvärderingarna syftar till att säkerställa att samtliga institutioners forskningsverksamhet uppfyller de krav som finns i Högskolelagen och i Högskoleförordningen. De syftar även till att identifiera forskningsverksamhetens svaga och starka sidor samt utvecklingsmöjligheter i relation till forskningsverksamhetens uttalade mål och strategi. Därtill är avsikten att utvärderingarna ska stärka förutsättningarna vid samtliga institutioner att bedriva forskning av god kvalitet.

Forskningsverksamheten granskas i samlade utvärderingar vart sjätte år. Alla institutioner granskas samtidigt. Dessa utvärderingar genomförs med stöd av externa sakkunniga och mynnar ut i fem institutionsspecifika yttranden, som även inkluderar hithörande institutionsövergripande forskning, samt en lärosätesövergripande summering. I den lärosätesövergripande utvärderingen ingår även en utvärdering av forskningsstödet under perioden såsom det presenterats i underlagsmaterial och yttranden.

Inom samma sexårscykel gör UFN en samlad översyn av institutionernas uppföljande arbete efter utvärderingen och en avstämning av institutionernas planer för framtida arbete.

UFN har även möjlighet att på förekommen anledning och via delegation till granskningsutskott genomföra utvärderingar kring avgränsade teman.

Nästa utvärdering äger rum 2023.

Senast granskad: