Lars Wallin

Personlig presentation av Lars Wallin

Professor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Mina huvudsakliga uppgifter är undervisning inom specialist- och forskarutbildningen samt att bedriva forskning. Jag leder också forskningscentrumet Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet – KIPS. 

Andra profilsidor

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av forskning

Bakgrund

Min kliniska bakgrund är inom barnsjukvården, jag är barnsjuksköterska och var verksam vid neonatalavdelningen i Falun under 15 år, varav 10 år som avdelningschef. Disputerade 2003 på en avhandling om utveckling och implementering av nationella riktlinjer inom neonatal omvårdnad. Gjorde postdok 2 år vid University of Alberta och arbetade därefter vid Karolinska Institutet på olika forskartjänster. Började som professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning 2012 som jag fram till 2020 kombinerade med att också fungera som forskningschef inom Region Dalarna.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen genom uppsatshandledning på avancerad nivå och inom kurserna om implementering och implementeringsforskning på avancerad och forskarutbildningsnivå. Handleder också doktorander vid Högskolan Dalarna men också vid andra lärosäten. Medverkar i kurser om vetenskaplig metod inom grundutbildningen till sjuksköterska.

Forskning

Mitt forskningsprogram är inriktat på studier kring implementering och kunskapsanvändning. Det rymmer systematiska litteraturöversikter, instrumentutveckling, kartläggnings- och interventionsstudier. Jag har medverkat i att leda klusterrandomiserade studier i olika nationella och internationella sammanhang där facilitering och påminnelsesystem som implementeringsstrategier har utvärderats. Under senare år har forskningen alltmer inriktats på att öka kunskapen om implementering av personcentrerad vård och jag är/har varit  handledare i doktorandprojekt inom det området.

Publikationer