Utvärdering av utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningsnämnden (FUN) ska upprätta plan för utvärdering av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar och kommunicera den med berörda institutioner.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) ansvarar för intern utvärdering av utbildningarnas kvalitet vid Högskolan Dalarna. På forskarnivå genomförs utvärderingarna av FUN. Till stöd i arbetet anlitas externa sakkunniga.

Underlag för utvärderingen

  • självvärdering enligt Mall för självvärdering av forskarutbildning
  • matris som visar relationen mellan kursinnehåll och examensmål
  • allmän studieplan
  • ett urval individuella studieplaner
  • andra dokument som t ex beskriver bedömningskriterier och examinationsprocesser.

Stöd av externa sakkunniga

  • De sakkunniga ska vara seniora, varav en minst professor, inom för forskarutbildningsämnet relevant område.
  • FUN utser två externa sakkunniga på förslag från institurionen för forskarutbildningsämnet. Frågan om jäv ska prövas i samband med fastställande.
  • Den externa granskningen ska även omfatta platsbesök eller online-intervjuer, om inte FUN beslutar annorlunda.
  • Sakkunniga skriver individuella yttranden som följer de huvudpunkter som granskats. Dessa yttranden utgör underlag för FUN:s utvärderingsrapport.

FUN genomför granskningen i dialog med företrädare för berörd utbildning.

FUN dokumenterar granskningen i en granskningsrapport som utgör grund för ett utlåtande. FUN:s utvärderingsrapport och utlåtande föredras i UFN innan de överlämnas till rektor.

Utvärderingar av forskarutbildning följs upp gemensamt av UFN och FUN, och prefekt, ämnesföreträdare och studierektor föredrar dessa i UFN.

Senast granskad: