Utvärdering utbildning på grundnivå och avancerad nivå

UFN fastställer en sexårsplan för utvärdering av utbildningar. Vid korrigeringar ska den uppdateras och delges institutionerna.

Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, ansvarar för intern utvärdering av utbildningarnas kvalitet vid Högskolan Dalarna. Arbetet är till stor del delegerat till de fem utskotten för utvärdering av utbildningar, UGU. Huvudsakligen ansvarar ett UGU för utvärderingarna inom en institution, men det kan förekomma att ett UGU granskar utbildningar inom flera institutioner, till exempel om en utbildning delas av flera institutioner. Till stöd i arbetet anlitas externa sakkunniga.

Aktuella utbildningsgranskningar

  IKS ILU ISLL IIT IHOV
2023 Företagsekonomi G+A

Ämneslärarexamen Gymnasiet (pedagogiskt arbete + VFU)

Tyska G+A Samhällsbyggnads-teknik G Idrotts- och hälsovetenskap G
 

Filosofi G

Ämneslärarexamen 7-9 (pedagogiskt arbete, + VFU)

Spanska G

Högskoleingenjörs-examen: Energiteknik (Energiteknik, matematik/tillämpad matematik)  
 

Sociologi G

KPU Interkulturella litteraturstudier A    
2024 Ljud- och musikproduktion G

Grundlärarexamen F-3 (pedagogiskt arbete, bild, matematikdidaktik, naturvetenskap, svenska)

Kinesiska G Högskoleexamen: Industriell ekonomi

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa A

 

Bildproduktion G

  Svenska språket G Solenergiteknik A Specialistsjuk-sköterskeexamen Vård av äldre (omvårdnad A)

Sammansättning UGU

IHOV

 • Albina Pashkevich, sammankallande (till och med 2023-06-30)
 • Kerstin Erlandsson (till och med 2025-06-30)
 • Jan Florin (till och  med 2025-12-31)

IIT

 • Juvas Marianne Liljas, sammankallande (till och med 2023-06-30)
 • Ilias Thomas (till och med 2025-06-30) 
 • Jingchun Shen (till och med 2025-12-31)

IKS

 • Roger Nyberg, sammankallande (till och med 2024-12-31)
 • Lars Berge (till och med 2023-12-31)
 • Mats Öhlén (till och med 2025-06-30)

ILU

 • Fatumo Osman, sammankallande (till och med 2024-12-31)
 • Lena Skoglund (till och med 2025-12-31)
 • Farhana Borg (till och med 2025-06-30)

ISLL

 • Patrik Larsson (till och med 2022-12-31)
 • Solveig Malmsten (till och med 2025-06-30)

Underlag vid utvärdering

UFN beslutar om vilka underlag som ska ingå vid utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa kan utgöras av:

 • självvärdering där ämnes/huvudområdesansvarig eller programansvarig för yrkesprogram ansvarar för upprättandet
 • matris över kursernas relation till examensmål och fördjupning,
 • examensarbeten
 • andra skriftliga underlag som områdesnämnden finner relevanta som till exempel utbildnings- och kursplaner, kurshandböcker och liknande
 • synpunkter inhämtade från studenter i utbildningen.

Stöd av externa sakkunniga

Vid utvärderingar av huvudområden och program mot yrkesexamina ska områdesnämnden ta stöd av två externa sakkunniga:

 • De sakkunniga ha minst doktorsexamen inom ämnet eller motsvarande område.
 • UFN utser två externa ämnessakkunniga på förslag från ämnesföreträdare, huvudområdesföreträdare eller programansvarig för yrkesexamen.
 • Sakkunniga granskar skriftliga underlag som innan dess ska ha beretts av granskningsutskottet i samråd med författarna.
 • Det externa inslaget kan även omfatta platsbesök.
 • Sakkunniga lämnar individuella yttranden enligt formulär och dessa yttranden utgör underlag för UFN:s Utvärderingsrapport.
 • Granskningsutskottet genomför granskningen i dialog med företrädare för berörd utbildning.

Granskningsutskottet dokumenterar granskningen i en granskningsrapport som utgör grund för ett utlåtande. Innan utlåtandet beslutas av UFN ska granskningsresultat och analys kommuniceras med företrädare för berörd utbildning. UFN överlämnar därefter rapport och utlåtande till rektor.

UFN genomför uppföljning av de utvecklingsplaner som utvärderingarna resulterar i, och inbjuder prefekt och ämnesföreträdare/programansvarig att föredra dessa i nämnden.

Instruktioner och stödjande mallar finns i Handbok för utvärderingar av utbildningar vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad: