Utvärdering utbildning på grundnivå och avancerad nivå

UFN fastställer en sexårsplan för utvärdering av utbildningar. Vid korrigeringar ska den uppdateras och delges institutionerna.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) ansvarar för intern utvärdering av utbildningarnas kvalitet vid Högskolan Dalarna. Arbetet är till stor del delegerat till de fem utskotten för utvärdering av utbildningar (UGU). Huvudsakligen ansvarar ett UGU för utvärderingarna inom en institution, men det kan förekomma att ett UGU granskar utbildningar inom flera institutioner, t ex om en utbildning delas av flera institutioner. Till stöd i arbetet anlitas externa sakkunniga.

Sammansättning UGU

IHOV

 • Albina Pashkevich, sammankallande (t.o.m 2023-06-30)
 • Marit Stub Nybelius (t.o.m 2022-12-31)
 • Malin Tistad (t.o.m 2025-06-30)

IIT

 • Lars Wallin, sammankallande (t.o.m 2023-06-30)
 • Roger Nyberg (t.o.m 2024-06-30)
 • Ilias Thomas (t.o.m 2025-06-30) 

IKS

 • Anna Annerberg, sammankallande (t.om. 2024-12-31)
 • Lars Berge (t.o.m 2023-12-31)
 • Mats Öhlén (t.o.m 2025-06-30)

ILU

 • Fatumo Osman, sammankallande (t.o.m 2024-12-31)
 • Juvas Marianne Liljas (t.o.m 2022-12-31)
 • Farhana Borg (t.o.m 2025-06-30)

ISLL

 • Torsten Hylén, sammankallande (t.o.m 2024-12-31)
 • Patrik Larsson (t.o.m 2022-12-31)
 • Solveig Malmsten (t.o.m 2025-06-30)

Underlag vid utvärdering

UFN beslutar om vilka underlag som ska ingå vid utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa kan utgöras av:

 • självvärdering där ämnes/huvudområdesansvarig eller programansvarig för yrkesprogram ansvarar för upprättandet
 • matris över kursernas relation till examensmål och fördjupning,
 • examensarbeten
 • andra skriftliga underlag som områdesnämnden finner relevanta som till exempel utbildnings- och kursplaner, kurshandböcker och liknande
 • synpunkter inhämtade från studenter i utbildningen.

Stöd av externa sakkunniga

Vid utvärderingar av huvudområden och program mot yrkesexamina ska områdesnämnden ta stöd av två externa sakkunniga:

 • De sakkunniga ha minst doktorsexamen inom ämnet eller motsvarande område.
 • UFN utser två externa ämnessakkunniga på förslag från ämnesföreträdare, huvudområdesföreträdare eller programansvarig för yrkesexamen.
 • Sakkunniga granskar skriftliga underlag som innan dess ska ha beretts av granskningsutskottet i samråd med författarna.
 • Det externa inslaget kan även omfatta platsbesök.
 • Sakkunniga lämnar individuella yttranden enligt formulär och dessa yttranden utgör underlag för UFN:s Utvärderingsrapport.
 • Granskningsutskottet genomför granskningen i dialog med företrädare för berörd utbildning.

Granskningsutskottet dokumenterar granskningen i en granskningsrapport som utgör grund för ett utlåtande. Innan utlåtandet beslutas av UFN ska granskningsresultat och analys kommuniceras med företrädare för berörd utbildning. UFN överlämnar därefter rapport och utlåtande till rektor.

UFN genomför uppföljning av de utvecklingsplaner som utvärderingarna resulterar i, och inbjuder prefekt och ämnesföreträdare/programansvarig att föredra dessa i nämnden.

Instruktioner och stödjande mallar finns i Handbok för utvärderingar av utbildningar vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad: