Utvärdering utbildning på grundnivå och avancerad nivå

UFN fastställer en sexårsplan för utvärdering av utbildningar. Vid korrigeringar ska den uppdateras och delges institutionerna.

Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, ansvarar för intern utvärdering av utbildningarnas kvalitet vid Högskolan Dalarna. Arbetet är till stor del delegerat till de fem utskotten för utvärdering av utbildningar, UGU. Huvudsakligen ansvarar ett UGU för utvärderingarna inom en institution, men det kan förekomma att ett UGU granskar utbildningar inom flera institutioner, till exempel om en utbildning delas av flera institutioner. Till stöd i arbetet anlitas externa sakkunniga.

Aktuella utbildningsgranskningar

IKS

2024 Ljud- och musikproduktion, grundnivå
Bildproduktion, grundnivå
2025 Religionsvetenskap grund/avancerad nivå
Afrikanska studier avancerad nivå
Audiovisuella studier avancerad nivå

ILU

2024 Grundlärarexamen F-3
Grundlärarexamen 4-6
(pedagogiskt arbete, bild, matematikdidaktik, naturvetenskap, svenska, engelska, historia)
2025 Grundlärarexamen, arbetsintegrerad variant
Ämneslärarexamen: Matematik
Ämneslärarexamen: Bild

ISLL

2024 Kinesiska, grundnivå
Svenska
2025 Portugisiska, grundnivå
Italienska, grundnivå

IIT

2024 Högskoleexamen: Industriell ekonomi
Högskoleexamen: Digitala tjänster 
Solenergiteknik, avancerad nivå
2025 Högskoleingenjörsexamen: Byggteknik
Högskoleexamen: Produktionstekniker inom maskinteknik

IHOV

2024 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, avancerad nivå
2025 Fysioterapi, avancerad nivå  
Specialistsjuksköterskeexamen Vård av äldre (omvårdnad avancerad nivå)
Specialistsjuksköterskeexamen Demensvård (omvårdnad avancerad nivå)

Sammansättning UGU

IHOV

 • Eva Söderberg, sammankallande (till och med 2026-06-30)
 • Kerstin Erlandsson (till och med 2025-06-30)
 • Jan Florin (till och  med 2025-12-31)

IIT

 • Daniel Brandt, sammankallande (till och med 2026-06-30)
 • Ilias Thomas (till och med 2025-06-30)
 • Jingchun Shen (till och med 2025-12-31)

IKS

 • Roger Nyberg, sammankallande (till och med 2024-12-31)
 • Verónica De Majo (till och med 2026-12-31)
 • Roger Melin (till och med 2026-12-31)

ILU

 • Fatumo Osman, sammankallande (till och med 2024-02-29)
 • Lena Skoglund (till och med 2025-12-31)
 • Maria Fredriksson (till och med 2026-12-31)

ISLL

 • Anders Persson, sammankallande (till och med 2026-06-30)
 • Patrik Larsson (till och med 2024-12-31)
 • Vakant

Underlag vid utvärdering

UFN beslutar om vilka underlag som ska ingå vid utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa kan utgöras av:

 • självvärdering där ämnes/huvudområdesansvarig eller programansvarig för yrkesprogram ansvarar för upprättandet
 • matris över kursernas relation till examensmål och fördjupning,
 • examensarbeten
 • andra skriftliga underlag som områdesnämnden finner relevanta som till exempel utbildnings- och kursplaner, kurshandböcker och liknande
 • synpunkter inhämtade från studenter i utbildningen.

Stöd av externa sakkunniga

Vid utvärderingar av huvudområden och program mot yrkesexamina ska områdesnämnden ta stöd av två externa sakkunniga:

 • De sakkunniga ha minst doktorsexamen inom ämnet eller motsvarande område.
 • UFN utser två externa ämnessakkunniga på förslag från ämnesföreträdare, huvudområdesföreträdare eller programansvarig för yrkesexamen.
 • Sakkunniga granskar skriftliga underlag som innan dess ska ha beretts av granskningsutskottet i samråd med författarna.
 • Det externa inslaget kan även omfatta platsbesök.
 • Sakkunniga lämnar individuella yttranden enligt formulär och dessa yttranden utgör underlag för UFN:s Utvärderingsrapport.
 • Granskningsutskottet genomför granskningen i dialog med företrädare för berörd utbildning.

Granskningsutskottet dokumenterar granskningen i en granskningsrapport som utgör grund för ett utlåtande. Innan utlåtandet beslutas av UFN ska granskningsresultat och analys kommuniceras med företrädare för berörd utbildning. UFN överlämnar därefter rapport och utlåtande till rektor.

UFN genomför uppföljning av de utvecklingsplaner som utvärderingarna resulterar i, och inbjuder prefekt och ämnesföreträdare/programansvarig att föredra dessa i nämnden.

Instruktioner och stödjande mallar finns i Handbok för utvärderingar av utbildningar vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad: