Dekanerna informerar: Forskningsanknytning av utbildning

Ta del av utbildnings- och forskningsnämndens (UFN) förslag om regler för forskningsanknytning av utbildning.

I det pågående arbetet med syftet att bygga en kvalitetsstyrd organisation av utbildning med god forskningsanknytning, har nämnden identifierat ett behov av att tydligare definiera innebörden av forskningsanknytning samt vilka krav som ska ställas på forskningsanknytning av vår utbildningsverksamhet.

Ett förslag har arbetats fram och diskuterats på nämndens möte i mars, därefter har en arbetsgrupp justerat förslaget. Det nya förslaget är på väg att MBL-förhandlas innan det återigen tas upp för beslut hos UFN i april. Vi dekaner ser gärna att alla medarbetare, även de som inte är fackligt anslutna får del av samma information och delar därför förslaget här. Detta är alltså fortfarande ett förslag och inte ett fattat beslut.

Förslag: Regler för forskningsanknytning av utbildning vid Högskolan Dalarna.pdf

Kontakt

Kontaktuppgifter till dekan och prodekaner, se nedan, men använd gärna ufn@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: