Dekanerna informerar – april 2024

Ta del av senaste nytt från UFN så som att anvisningar för inrättande av ämne, huvudområde, yrkesutbildning och utbildningsprogram är beslutade och processen för utse ämnesansvarig.
Två kvinnor en man står inomhus glada
Från vänster: Carl Olsmats, prodekan , Linda Vixner, dekan och Anna Annerberg, prodekan, Anders Gårdestig

Nytt om kurs- och utbildningsplaner

Nämnden har beslutat om en revidering av Regler för kurs- och utbildningsplaner. I förra dekanerna informerar skrev vi att vi kommer att göra det möjligt att kontakta oss för frågor om särskild hantering av kurs- eller utbildningsplaner. Det är inte alltid möjligt att göra anpassningar, men vi tänker särskilt på uppdragsutbildningar som kan behöva extra snabb hantering. Ni når oss på ufn@du.se. Detta tillägg finns nu inskrivet i reglerna. Det kommer även att vara möjligt att lägga till kurser i en utbildningsplan utan att själva programkoden ändras vid revideringen.

På stödsidan, under bilagor, finns nu en uppdaterad checklista och uppdaterade rutiner. Det vi arbetar på just nu är att komplettera checklistan med information som ska skrivas under rubriken ”Övrigt” i kursplanen. Stödet arbetar med att ta fram rutiner och checklista för skapande av utbildningsplaner.

Stödsida ”Skapa ny kurs- och utbildningsplan”

Regler för kurs- och utbildningsplaner på grundnivå och på avancerad nivå

Ämne, huvudområde, yrkesexamen och utbildningsprogram samt forskningsanknytning

Arbetet med att inrätta ämne, huvudområde, yrkesutbildning och utbildningsprogram fortsätter. På senaste mötet beslutade nämnden om anvisningar för inrättande av dessa. Nämnden kunde däremot inte enas om utformningen av riktvärden för dessa vad gäller en av bedömningsgrunderna: riktvärden för lärarkompetens vid inrättande av utbildning. Tills vidare kom nämnden överens om att de tidigare riktvärdena för denna bedömningsgrund avseende huvudområde ska gälla, vilket innebär att det fortfarande saknas riktvärden för bland annat ämne. Detta arbete kommer fortsätta under våren.

Dekanerna har fått inbjudningar från flera grupperingar av ämnesansvariga och programansvariga att presentera regler och processer för inrättande enligt ovan vid olika tillfällen och vi hoppas att flera ska bjuda in oss. Vi vill gärna informera!

Nämnden beslutade även om en beskrivning av Forskningsanknytning av utbildning vid Högskolan Dalarna. Dokumentet är tänkt som ett stöd för arbete med, och diskussioner om på vilket sätt vi arbetar med forskningsanknytning.

Forskningsanknytning av utbildning vid Högskolan Dalarna

Anvisningar och mall för ansökan om inrättande av huvudområde

Anvisningar och mall för ansökan om inrättande av ämne

Anvisningar och mall för ansökan om inrättande av utbildningsprogram, inriktning inom specialistsjuksköterskeexamen och teknikområde inom högskoleingenjörsexamen

Hur utses ämnesansvarig och programansvarig?

UFN fattade på senaste mötet beslut om processen för att utse ämnesansvarig utifrån det förslag som lagts och med smärre justeringar gjorda efter MBL och diskussion i nämnden.  

Nu har arbetsgruppen fått ett nytt uppdrag: att ta fram förslag på process för att utse programansvarig. En av utmaningarna är att det är skillnad på att vara programansvarig för ett program som mynnar ut i en yrkesexamen och för ett program som leder till generell examen, och frågan är om denna skillnad ska föranleda olika processer för tillsättning.

Regler för att utse ämnesansvarig 

Vi välkomnar nya lärarrepresentanter i flera utskott

UFN välkomnar flera nya lärarrepresentanter till våra utskott. Karin Senter är utsedd till lärarrepresentant i både UUU ISLL och UKU ISLL. Tanja Jörgensen är ny lärarrepresentant i UKU IKS och Marit Nybelius i UKU IHOV.  Varmt välkomna!

Rekrytering av valberedning inför höstens kollegiala val

Till hösten är det dags för kollegiala val till UFN och till FUN (forskarutbildningsnämnden). Ett första steg är att utse valberedning och vi avser att ha samma valberedning för båda nämnderna. Den som ingår i valberedningen är inte valbar i själva valet.

Nu tar vi gärna emot nomineringar på ufn@du.se. Du kan föreslå dig själv eller tipsa om någon annan som vi kan tillfråga. Vi ser gärna att det finns en deltagare från varje institution i valberedningen och saknar i dagsläget särskilt nomineringar från IIT, IKS och ILU. Vi vill gärna ha nomineringar omgående.

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till dekan och prodekaner, se nedan, men använd gärna ufn@du.se.

Kommande sammanträden i UFN 2024
  • 2024-05-15
  • 2024-05-28
  • 2024-06-12
  • 2024-08-20
  • 2024-09-18
  • 2024-10-16
  • 2024-11-13
  • 2024-12-18 
Senast granskad:
Senast granskad: