Planering och uppföljning

Här publiceras dokument som styr högskolans verksamhet, exempelvis Högskolan Dalarnas vision, strategi och hållbarhetsmål. Dessutom finns de senaste årens uppföljningar och Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Här finns övergripande dokument kring styrning, uppföljning och analys av högskolans verksamhet, exempelvis Högskolan Dalarnas vision och strategi, hållbarhetsmål, kvalitetsanalyser, externa utvärderingar, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, budgetunderlag och årsredovisning.

Om Högskolan Dalarnas verksamhetscykel

Verksamhetscykeln är högskolans process för planering, genomförande, uppföljning och analys av verksamheten. Den säkerställer vår övergripande resursprioritering och utgör en central del i högskolans ledningssystem och systematiska kvalitetsarbete. Verksamhetsplanering- och uppföljning sker på högskoleövergripande nivå (Högskolan Dalarna) samt för institutioner och verksamhetsstödet. Strukturen för planering och uppföljning utgår från strategins nio delmål för ett starkare lärosäte. Under året sker löpande dialoger för verksamhetsplanering- och uppföljning, både samlat (rektors ledningsråd och proprefekter) och per institution.

På medarbetarwebben finns mer information om Högskolan Dalarnas verksamhetscykel och systematiska kvalitetsarbete. Där finns också information om inriktningsverksamhetsplanen som är basen för institutionernas och verksamhetsstödets långtidsplanering och som syftar till att samla kända planeringsförutsättningar, ramar och mål. På medarbetarwebben finns länk till regleringsbrev, institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, beskrivning av de återkommande dialoger som sker under året samt en beskrivning av verksamhetscykeln och dess ingående delar. Uppdrag från rektor till nämnd regleras i arbetsordning.

Vision och strategi

Budgetunderlag

Lärosätet lämnar årligen in ett budgetunderlag till regeringen för nästkommande tre år. Budgetunderlaget fastställs av högskolestyrelsen och omfattar bland annat en kort nulägesbeskrivning, eskningar, lärosätets övergripande prioriteringar, särskilda satsningar och ekonomiska bedömningar under perioden. 

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport ingår sedan 2022 i Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse.

Hållbar utveckling

Rektor har beslutat om åtta hållbarhetsmål. Dessa finns med i verksamhetsplaneringen och följs upp i verksamhetsberättelsen.

Läs mer på sidan för hållbar utveckling

Verksamhetsberättelse

Från och med 2022 sker all uppföljning och analys av verksamhet, kvalitetsarbete, hållbarhetsarbete och studentkårens reflektion i Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse. Till och med 2021 skedde analys av kvalitetsarbetet och hållbarhetsarbetet i separata rapporter (kvalitetsrapport respektive hållbarhetsrapport).

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanering utgår från strategins nio delmål och sker utifrån inriktnings-verksamhetsplanen som bygger på nästkommande år plus två år. Institutioners och verksamhetsstödets verksamhetsplaner tas fram med treårsperspektiv, med verksamhetsuppdrag för kommande år.

Årsredovisningar

I Högskolan Dalarnas årsredovisning redovisas allmän statistik och nyckeltal och uppdrag från regleringsbrev följs upp.

Riskhantering

Högskolestyrelsen beslutar årligen om riskhantering på högskoleövergripande nivå, såväl planering som uppföljning. Rektorsfunktionen ansvarar för att årligen följa upp och inför nästkommande år revidera Högskolan Dalarnas risker samt ge förslag till åtgärder inför beslut av högskolestyrelsen. I processen lyfts även de risker som institutioner och verksamhetsstödet eventuellt har identifierat i syfte att bedöma om det är en högskoleövergripande risk.

2022 ingick riskhanteringen i Högskolan Dalarnas verksamhetsplan och rapporterades via verksamhetsberättelsen. Från 2023 sker riskhanteringen separat och refereras till i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för stöd till ledning och styrning, verksamhetsstödet
Senast granskad: