Styrdokument

Här publiceras högskolegemensamma styrdokument för Högskolan Dalarna.

Högskolans verksamhet styrs av lagar, förordningar och andra nationella författningar som beslutas av riksdag och regering. Verksamheten styrs även av interna styrdokument som beslutats av högskolestyrelsen, rektor eller Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN). Våra styrdokument är lokala regler och föreskrifter som anger ramar för en bestämd verksamhet och ska vara så tydligt formulerade att det kan uppfylla de krav på rättssäkerhet som ställs på högskolan som myndighet.

Interna styrdokument

Nationella styrdokument

Nedan finns länkar till de viktigaste nationella styrdokumenten.

Högskoleförfattningarna

Regleringsbrev

Övrigt inom högskoleområdet

Högskolan som myndighet och/eller verksamheten generellt

Senast granskad:

Kontakt

Registrator
Senast granskad: