Styrdokument

Här publiceras högskolegemensamma styrdokument för Högskolan Dalarna.

Högskolans verksamhet styrs av lagar, förordningar och andra nationella författningar som beslutas av riksdag och regering. Verksamheten styrs även av interna styrdokument som beslutats av högskolestyrelsen, rektor eller Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN). Våra styrdokument är lokala regler och föreskrifter som anger ramar för en bestämd verksamhet och ska vara så tydligt formulerade att det kan uppfylla de krav på rättssäkerhet som ställs på högskolan som myndighet.

Interna styrdokument

Styrdokument under revidering/översyn

Dessa styrdokument är gällande och under revidering/översyn. När de är klara och beslutade kommer de listas med övriga styrdokument.

Handläggningsordning affiliering (pdf)

Handläggningsordning för Forskningsetiska nämnden (pdf)

Handläggningsordning för hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed (pdf)

Handläggningsordning hot och våld - anställd (pdf)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling - anställd (pdf)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling- student (pdf)

Instruktion för Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling (pdf)

Mutor och jäv vid Högskolan Dalarna (pdf)

Pedagogisk karriärstege vid HDa (pdf)

Policy för löner - bilaga (pdf)

Regler för fördelning av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna (pdf)

Regler för namngivning av organisatoriska enheter på Högskolan Dalarna (pdf)

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna (pdf)

Nationella styrdokument

Nedan finns länkar till de viktigaste nationella styrdokumenten.

Högskoleförfattningarna

Regleringsbrev

Övrigt inom högskoleområdet

Högskolan som myndighet och/eller verksamheten generellt

Senast granskad: