Organisation

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet som bland annat styrs av högskolelagen och högskoleförordningen.

Från och med 1 januari 2021 har Högskolan Dalarna en ny organisationsstruktur. Bland annat går högskolan från tre akademier till fem institutioner.  Det interna arbetet med att implementera den nya organisationen kommer pågå under hela 2021. 

Institutioner vid Högskolan Dalarna: 

  • Institutionen för kultur och samhälle
  • Institutionen för hälsa och välfärd
  • Institutionen för språk, litteratur och lärande
  • Institutionen för information och teknik
  • Institutionen för lärarutbildning

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Den består av företrädare för Högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om Högskolestyrelsen

Rektor 

Högskolans rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Rektor utses av regeringen och är högskolans myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare med särskilt ansvar för forskningsverksamheten.

Läs mer om Rektor

Rektorsfunktionen

Rektorsfunktionen ansvarar för strategiskt stöd till rektor med fokus på utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsuppföljning.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i dennes ställe och ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor är ordförande i forskningsberedningen.

Vicerektor för samverkan/Samverkanschef

Vicerektor för samverkan/samverkanschef har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla samverkansfrågor i ett högskoleövergripande perspektiv och representera högskolan i förhållande till högskolans samarbetspartners och andra intressenter.

Vicerektor utbildning

Vicerektor för utbildning har ett särskilt ansvar för det övergripande strategiska arbetet med Högskolans utbildningsutbud och de stödjande och styrande processerna.

Högskoledirektör

Högskoledirektörens ansvarar för högskolans verksamhetsstöd och är en del av Högskolan Dalarnas ledning.

Kollegiala nämnder

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

Läs mer om Utbildnings- och forskningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden

Högskolan Dalarna har examenstillstånd på forskarnivå inom Mikrodataanalys, Pedagogiskt arbete och Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Högskolan har också doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom Högskolan Dalarna. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på Forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN.

Läs mer om Forskarutbildningsnämnden

Högskolegemensamma nämnder

Vid Högskolan finns även ett antal andra högskolegemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor.

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är att handlägga och besluta i ärenden där studenter misstänks för fusk, stör eller hindrar undervisning, prov eller verksamhet på till exempel Högskolans bibliotek. Nämnden handlägger också ärenden där student utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)

Forskningsetiska nämnden (FEN)

FEN ska se till att uppsatser och projektarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. För att uppfylla syftet bedömer nämnden ansökningar om etiskt tillstånd, bedriver informations- och semiarieverksamhet, samt behandlar anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

Läs mer om Forskningsetiska nämnden

Personalansvarsnämnd

Personalnämnden prövar frågor om skiljande från anställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet ger administrativ service åt bland andra studenter, institutioner och styrelse. Verksamhetsstödet leds av högskoledirektör som svarar till rektor för högskolans administration, ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen. I verksamhetsstödet ingår högskoleförvaltningen, biblioteket och utbildnings- och forskningskansliet.

Läs mer om Verksamhetsstödet

Institutioner

Högskolan Dalarna är från och med 1 januari 2021 indelad i fem institutioner. Det är på institutionerna som vår forskning och utbildning sker i nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och samhälle. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt.

  • Institutionen för kultur och samhälle
  • Institutionen för hälsa och välfärd
  • Institutionen för språk, litteratur och lärande
  • Institutionen för information och teknik
  • Institutionen för lärarutbildning

Rådet för hållbar utveckling

Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling ska stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, mångfald, internationalisering, miljö och klimat.

Läs mer om Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling

Senast granskad:
Senast granskad: