Organisation

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet som bland annat styrs av högskolelagen och högskoleförordningen.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Den består av företrädare för högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om högskolestyrelsen

Rektor 

Högskolans rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Rektor utses av regeringen och är högskolans myndighetschef.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i dennes ställe och ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor är ordförande i forskningsberedningen.

Vicerektor för hållbar utveckling och samverkan

Vicerektor för hållbar utveckling och samverkan har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla arbetet med hållbar utveckling och samverkansfrågor med ett högskoleövergripande perspektiv och representera högskolan i förhållande till högskolans samarbetspartners och andra intressenter.

Vicerektor utbildning

Vicerektor för utbildning har ett särskilt ansvar för det övergripande strategiska arbetet med högskolans utbildningsutbud och de stödjande och styrande processerna.

Kollegiala nämnder

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

Läs mer om utbildnings- och forskningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden

Högskolan Dalarna har examenstillstånd på forskarnivå inom:

  • Mikrodataanalys
  • Pedagogiskt arbete
  • Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik
  • Resurseffektiv byggd miljö.

Högskolan har också doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom Högskolan Dalarna. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på Forskarutbildningsnämnden som är underställd utbildnings- och forskningsnämnden.

Läs mer om Forskarutbildningsnämnden

Högskolegemensamma nämnder

Vid högskolan finns även ett antal andra högskolegemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor.

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är att handlägga och besluta i ärenden där studenter misstänks för fusk, stör eller hindrar undervisning, prov eller verksamhet på till exempel Högskolans bibliotek. Nämnden handlägger också ärenden där student utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)

Forskningsetiska nämnden

Forskningsetiska nämnde (FEN) ska se till att uppsatser och projektarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. För att uppfylla syftet bedömer nämnden ansökningar om etiskt tillstånd, bedriver informations- och seminarieverksamhet, samt behandlar anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

Läs mer om forskningsetiska nämnden

Personalansvarsnämnd

Personalnämnden prövar frågor om skiljande från anställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Institutioner

Högskolan Dalarna är från och med 1 januari 2021 indelad i fem institutioner. Det är på institutionerna som vår forskning och utbildning sker i nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och samhälle. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt.

Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet ger administrativ service åt bland andra studenter, institutioner och styrelse. Verksamhetsstödet leds av högskoledirektören som ansvarar för högskolans verksamhetsstöd och är en del av Högskolan Dalarnas ledning. 

Läs mer om verksamhetsstödet

Rådet för hållbar utveckling

Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling ska stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, mångfald, internationalisering, miljö och klimat.

Läs mer om Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling

Senast granskad: