Organisation

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet som bland annat styrs av högskolelagen och högskoleförordningen.

Organisationsskiss över Högskolan Dalarna

Organisationsskiss, Högskolan Dalarna

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Den består av företrädare för Högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om Högskolestyrelsen

Rektor 

Högskolans rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Rektor utses av regeringen och är högskolans myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare med särskilt ansvar för forskningsverksamheten.

Läs mer om Rektor

Rektorsfunktionen

Rektorsfunktionen ansvarar för strategiskt stöd till rektor med fokus på utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsuppföljning.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i dennes ställe och ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor är ordförande i forskningsberedningen.

Vicerektor för samverkan/Samverkanschef

Vicerektor för samverkan/samverkanschef har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla samverkansfrågor i ett högskoleövergripande perspektiv och representera högskolan i förhållande till högskolans samarbetspartners och andra intressenter.

Vicerektor utbildning

Vicerektor för utbildning har ett särskilt ansvar för det övergripande strategiska arbetet med Högskolans utbildningsutbud och de stödjande och styrande processerna.

Kollegiala nämnder

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det högsta kollegialt sammansatta organet inom Högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

Läs mer om Utbildnings- och forskningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden

Högskolan Dalarna har examenstillstånd på forskarnivå inom Mikrodataanalys, Pedagogiskt arbete och Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Högskolan har också doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom Högskolan Dalarnas forskningsprofiler. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på Forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN och har en nära koppling till forskningsprofilerna.

Läs mer om Forskarutbildningsnämnden

Högskolegemensamma nämnder

Vid Högskolan finns även ett antal andra högskolegemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor.

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är att handlägga och besluta i ärenden där studenter misstänks för fusk, stör eller hindrar undervisning, prov eller verksamhet på till exempel Högskolans bibliotek. Nämnden handlägger också ärenden där student utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)

Forskningsetiska nämnden (FEN)

FEN ska se till att uppsatser och projektarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. För att uppfylla syftet bedömer nämnden ansökningar om etiskt tillstånd, bedriver informations- och semiarieverksamhet, samt behandlar anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

Läs mer om Forskningsetiska nämnden

Personalansvarsnämnd

Personalnämnden prövar frågor om skiljande från anställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Högskoleförvaltningen

Högskoleförvaltningen ger administrativ service åt bland andra studenter, akademier och styrelse. Förvaltningschefen svarar under rektor för Högskolans administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen.

Läs mer om Högskoleförvaltningen

Utbildnings- och forskningskansliet

Utbildnings- och forskningskansliet är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan. Kansliets huvudsakliga uppgifter handlar om verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, både avseende utbildning och forskning.

Läs mer om Utbildnings- och forskningskansliet

Biblioteket

Högskolan har bibliotek både i Falun och Borlänge, med en växande samling av tryckta och elektroniska resurser. Biblioteket riktar sig främst till Högskolan Dalarnas studenter, forskare och lärare, men är en resurs för alla intresserade.

Verksamheten leds av bibliotekschefen

Läs mer på Biblioteks webbplats

Akademier

Högskolan Dalarna har följande akademier:

Det är på akademierna som vår forskning och utbildning sker. Verksamheten vid en akademi leds av en akademichef.

Forskningsprofiler

Rådet för hållbar utveckling

Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling ska stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, mångfald, internationalisering, miljö och klimat.

Läs mer om Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling

Senast granskad: