Organisation och styrning
3 min läsning

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet som bland annat styrs av högskolelagen och högskoleförordningen.

Så styrs Högskolan 

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet vars verksamhet leds av en styrelse med en mandatperiod på tre år. Åtta av styrelseledamöterna företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Regeringen utser även styrelsens ordförande.

Lagar och förordningar

Hur verksamheten styrs är bland annat reglerat av högskolelagen och högskoleförordningen. Mer om dessa och andra förordningar och föreskrifter som styr vår verksamhet kan du läsa om hos Universitetskanslersämbetet.

Staten ansvarig

Staten är ytterst ansvarig för högskolans verksamhet, men det är ålagt högskolorna och universiteten att bedriva den. Högskolans verksamhets styrs av det årliga regleringsbrev som regeringen beslutar om. Hur verksamheten bedrivs redovisas årligen till staten via centrala dokument, till exempel årsredovisning och flerårigt budgetunderlag. Dessutom redovisas verksamheten i en verksamhetsberättelse.

Organisationsplan Högskolan Dalarna 
Organisationsskiss, Högskolan Dalarna

Vem gör vad?

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Den består av företrädare för Högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om Högskolestyrelsen

Rektor 

Högskolans rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Rektor utses av regeringen och är högskolans myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare med särskilt ansvar för forskningsverksamheten.

Läs mer om rektor

Rektorsfunktionen

Rektorsfunktionen ansvarar för strategiskt stöd till rektor med fokus på utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsuppföljning.

Läs mer om rektorsfunktionen

Kollegiala nämnder

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det högsta kollegialt sammansatta organet inom Högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

Läs mer om Utbildnings- och forskningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden

Högskolan Dalarna har examenstillstånd på forskarnivå inom Mikrodataanalys, Pedagogiskt arbete och Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Högskolan har också doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom Högskolan Dalarnas forskningsprofiler. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på Forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN och har en nära koppling till forskningsprofilerna.

Läs mer om Forskarutbildningsnämnden

Övriga nämnder

Vid Högskolan finns även ett antal andra högskolegemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor, till exempel

  • Disciplinnämnden
  • Personalansvarsnämnden
  • Forskningsetiska nämnden

Läs mer om Övriga nämnder

Högskoleförvaltningen

Högskoleförvaltningen ger administrativ service åt bland andra studenter, akademier och styrelse. Förvaltningschefen svarar under rektor för Högskolans administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen.

Läs mer om Högskoleförvaltningen

Utbildnings- och forskningskansliet

Utbildnings- och forskningskansliet är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan. Kansliets huvudsakliga uppgifter handlar om verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, både avseende utbildning och forskning.

Läs mer om Utbildnings- och forskningskansliet

Biblioteket

Högskolans biblioteks främsta uppgift är att stödja Högskolans forskning och utbildning genom god tillgång till vetenskaplig litteratur och information. Verksamheten leds av bibliotekschef.

Läs mer på biblioteks webbplats

Akademier

Högskolan Dalarna har följande akademier:

Det är på akademierna som vår forskning och utbildning sker. Verksamheten vid en akademi leds av en akademichef.

Forskningsprofiler

 Råd

Råden är forum för strategiska övergripande frågor och ger stöd till verksamheten

Senast granskad: