Institutionen för språk, litteratur och lärande

Institutionen språk, litteratur och lärande (ISLL) har utbildningar och forskning inom språk, litteratur, språkundervisning och språkinlärning.

 

De tolv språkämnena vid Högskolan Dalarna erbjuder kurser och program inom språk, lingvistik, kultur och litteratur från nybörjarnivå till magisternivå. All undervisning är nätburen och integrerar förstklassig undervisningsteknologi och pedagogik som tillsammans möjliggör interaktiva seminarier i realtid.

Den språkliga mångfalden bland våra lärare berikar den utbildning och forskning som bedrivs på institutionen. Vi samarbetar i en sammanhållen akademisk miljö och samverkar både nationellt och internationellt för att säkerställa kvaliteten på våra kurser. Forskningen inom institutionen har tre huvudinriktningar: språkvetenskap, litteraturvetenskap samt didaktik och lärande. Flera av vara språk utgör en viktig del av lärarutbildningarna.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom ISLL

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Arabiska

Inom ämnet arabiska studeras arabisk litteratur och språkvetenskap. Studierna fokuserar på modern standardarabiska med inslag av olika dialekter. Genom studier av litteratur från hela den arabisktalande världen introduceras politiska, historiska och sociala skeenden i arabvärlden samtidigt som litterära genrer och teorier studeras. Det finns möjlighet att påbörja studierna från nybörjarnivå för att sedan fördjupa sig på kandidatexamensnivå. Ämnets kurser varvar teoretiska och praktiska moment vilket leder till hög språklig kompetens och en akademisk grund för vidare studier.

Arabiska, utbildningssida

Engelska

Ämnet engelska inbegriper undervisning och forskning kopplad till engelska språket. Engelska vid Högskolan Dalarna innefattar de tre nära relaterade disciplinerna språkvetenskap, litteraturstudier och ämnesdidaktik. Språkvetenskap fokuserar på de karakteristiska sätt som det engelska språket används för olika syften och i olika sammanhang. Litteraturstudier riktar in sig på litteraturens olika former och funktioner. Ämnesdidaktik handlar om undervisning och lärande kopplat till engelska språket, litteraturer och kulturer.

Engelska, utbildningssida

Franska

Ämnet franska erbjuder kurser i franska från nybörjarnivå upp till magisternivå (med kandidat- och magisterexamens-rättigheter). Ämnet ger också kurser i franska inom ämneslärarutbildningen. Kurserna är vetenskapligt förankrade inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik, och flera kurser har direkt anknytning till ämnets forskning. Stor vikt läggs vid skriftlig och muntlig språkfärdighet och även vid studiet av franskspråkig kultur och samhälle. Ämnets profil är ”den fransktalande världen”, vilket innebär att studierna av det franska språket, litteraturen och kulturen inte bara fokuserar på Frankrike utan också på många andra delar av världen där franska talas.

Franska, utbildningssida

Italienska

Det italienska ämnet lägger stor vikt vid att studenten genom studier av språk, kultur och litteratur uppnår en god förmåga att praktiskt uttrycka sig både skriftligt och muntligt, samt en solid och fördjupad insikt i det som kännetecknar det italienska samhället. Det gäller såväl de nutida som de historiska, geografiska, politiska, ekonomiska och kulturella processer som format Italien. Kunskaper i språk, litteratur, samt språkhistoria, kontextualiseras och fördjupas på alla nivåer och varvas med alltmer avancerade teoretiska moment som knyts till den aktuell forskningen i ämnet. Efter minst 75 hp (där nybörjarkurser ej är inräknade) kan studenten skriva sitt examensarbete.

Italienska, utbildningssida

Japanska

Det japanska ämnet består av en praktisk och en teoretisk-akademisk gren. Inom ämnet baseras studiet av den japanska kulturen och samhället på analys av både skriftligt och muntligt material på japanska. Detta förutsätter praktiska kunskaper i det japanska språkets olika stilarter och register och en god förmåga att kommunicera på språket. Japanskan introduceras från nybörjarnivån med ett speciellt fokus på interkulturell kompetens. På högre nivåer erbjuds specialisering inom fyra olika akademiska inriktningar: lingvistik, litteratur, kulturantropologi och översättningsvetenskap. Dessa har alla anknytning till ämnets forskning. Efter fördjupning inom minst två av dessa inriktningar skrivs examensarbetet inom en av dessa.

Japanska, utbildningssida

Kinesiska

I syfte att ge heltäckande kinesiska språkkunskaper erbjuder det kinesiska ämnet kurser på fem nivåer från nybörjarnivå till en högre kunskapsnivå där teoretiska moment ingår. Kurserna täcker ett brett utbud så som muntlig och skriftlig språkfärdighet, översättning, skrivande, samhälle och kultur samt affärskinesiska. Dessutom har ämnet kinesiska examenstillstånd för ämneslärarexamen i kinesiska och ger kurser för att utbilda studenter till att bli kompetenta gymnasielärare. Speciella kurser i olika akademiska inriktningar så som kinesisk modern litteratur, lingvistik och samhälls- och kulturstudier som med nära anknytning till ämnets forskningsaktiviteter erbjuds för att bygga en teoretisk grund inför studenternas examensarbete.

Kinesiska, utbildningssida

Portugisiska

Det portugisiska ämnet ger praktiska och teoretiska språkliga färdigheter från grundnivå och undervisar i de två officiella varianter som finns för portugisiska – europeisk ock brasiliansk. Vi fokuserar på att ge studenterna forskningsbaserade kunskaper om den språkliga och kulturella variation som finns i hela den portugisiskspråkiga världen och en fördjupad förståelse för de nutida portugisiskspråkiga samhällena ur ett globalt, transkulturellt och ett flerspråkigt perspektiv. Utbildningen inkluderar dessutom grundläggande generell kompetens inom språk- och litteraturvetenskap och är utformad på ett sådant sätt att varje nivå ska vara relevant både för den som vill fortsätta inom högre studier och för den som vill använda sina kunskaper i arbetslivet och i andra sociala sammanhang.

Portugisiska, utbildningssida

Ryska

Det ryska ämnets profil är inriktad mot den samtida ryska kulturen med historiskt perspektiv och innefattar kurser med fördjupning i filmstudier och modersmålsdidaktik. Inom ämnet baseras studiet av den ryska kulturen och samhället på analys av kursmaterial på engelska, svenska och ryska. Det senare förutsätter praktiska och teoretiska förkunskaper i språket och en god förmåga att kommunicera på ryska. Ryskan introduceras från nybörjarnivå och studierna varvas med alltmer avancerade teoretiska moment. Ämnet erbjuder specialisering inom tre olika akademiska inriktningar: lingvistik, litteratur och filmstudier. Dessa har alla anknytning till ämnets forskning. Efter fördjupning skrivs examensarbete inom en av dessa inriktningar.

Ryska, utbildningssida

Spanska

Ämnet spanska erbjuder fristående kurser om 120hp på grundnivå, som samtliga kan ingå i en kandidatexamen. Ämnets profil är ”den spansktalande världen”, vilket innebär att tyngdpunkten ligger på spanska språket och den spanskspråkiga litteraturen i såväl Spanien som Spanskamerika, samt på de spansktalande världens kulturer. Ämnet erbjuder även en didaktisk inriktning. Ämnet ingår i ämneslärarutbildningen där studenterna skriver sina examensarbeten på avancerad nivå. Ämnet erbjuder även kurser inom såväl lärarlyftet som vidareutbildning av lärare - båda kompletterande lärarutbildningar - vilket leder till att fler lärare kan ta ut ämnesbehörighet i ämnet. Kurserna är vetenskapligt förankrade och de flesta kurser har anknytning till ämnets forskning.

Spanska, utbildningssida

Svenska

Ämnet Svenska vid Högskolan Dalarna bedriver utbildning och forskning i svensk och nordisk språkvetenskap, litteraturvetenskap och svenskämnesdidaktik. Huvuddelen av ämnets utbildningsverksamhet sker inom ramen för grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen, där de tre nämnda kunskapsområdena integreras för att ge lärarstuderande förutsättningar att undervisa i skolämnet svenska på vetenskaplig grund. Förankringen i de akademiska disciplinerna Svenska/Nordiska språk och Litteraturvetenskap säkras genom medarbetare som är aktiva forskare inom dessa discipliner, samtidigt som forskningen inom ämnet Svenska vid Högskolan Dalarna i överensstämmelse med utbildningsutbudet har en särskild profilering mot skrivdidaktik, litteraturdidaktik och praktiknära skolforskning.

Svenska, utbildningssida

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk behandlar svenska språket ur ett andraspråksperspektiv, utifrån tre olika perspektiv; ett språkvetenskapligt, ett didaktiskt och ett samhälleligt. Huvudinnehållet är frågor om andraspråksutveckling av svenska språket och flerspråkighet inom samhälle och utbildning. Ämnet innefattar även frågor som rör migration, exempelvis villkor för nyanländas lärande. En del av kurserna fokuserar, utifrån de tre perspektiven, på språkliga aspekter på svenska som ett andraspråk. Andra behandlar huvudsakligen frågor om lärande av och på ett andraspråk och en del är främst inriktade mot samhällsfrågor i relation till migration och kulturmöten. Ämnet har en didaktisk inriktning och vänder sig bland annat till lärare.

Svenska som andraspråk, utbildningssida

Tyska

Inom ämnet tyska sker under studiernas gång en successiv fördjupning i språk- och litteraturvetenskap. Stor vikt läggs vid muntlig och skriftlig språkfärdighet i en autentisk och akademisk kontext där även kultur och samhälle i de tyskspråkiga länderna utgör en central del. Ett vetenskapligt förhållningssätt med utgångspunkt i aktuell forskning och teoretiska perspektiv genomsyrar samtliga kurser. Studierna leder fram till en kandidat- eller magisterexamen och examensarbetet kan skrivas med inriktning mot litteraturvetenskap, språkvetenskap, språk- eller litteraturdidaktik. Ämnet har även en didaktisk profilering mot lärarutbildning och fortbildning. Samtliga kurser ges i en interaktiv online-miljö med seminarier i realtid.

Tyska, utbildningssida

Interkulturella litteraturstudier

Interkulturella litteraturstudier är ett huvudområde på avancerad nivå, vilket vänder sig till studenter som har en bakgrund inom studier i språk och litteratur.

Interkulturella litteraturstudier, utbildningssida

Nyheter

Tidigt i veckan kom nyheten att Anneli Fjordevik är ny proprefekt på institutionen för språk, litteratur och lärande. Här lär du dig mer om hennes akademiska karriär och om hur hon väljer koppla av när möjligheten finns.

Till nyhetsarkivet

Huvudarbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud