Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet består av åtta avdelningar.

Avdelningarna inom verksamhetsstödet driver frågor inom sina kompetensområden och ger expertstöd till andra delar av organisationen. Verksamhetsstödet leds av högskoledirektören.

Högskoledirektör: Katarina Johansson

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration

Övergripande uppdrag: att ge stöd och service till studenter i studieadministrativa frågor samt till anställda och externa besökare via högskolans support.

Kompetensområden: studievägledning, studenthälsa, riktat pedagogiskt stöd, antagning, tillgodoräkning, examen, studieuppehåll med mera.

Chef: Åsa Berglind

Avdelningen för fastighets- och campusplanering

Övergripande uppdrag: att se till att högskolan har funktionella och kostnadseffektiva lokaler.

Kompetensområden: lokaler, parkering, lånebilar, försäkringar, passerkort, lokalvård, utrustning i lärosalar, post, gods, vaktmästeri, repro, säkerhet, skrivare och kopiatorer.

Chef: Mikael Wetterstrand

Avdelningen för IT och digital infrastruktur

Övergripande uppdrag: att leverera effektiva IT-tjänster som uppfyller verksamhetens krav.

Kompetensområden: IT-tjänster för kursadministration, webb, databassystem, projektstyrning med mera. Även IT-support, rådgivning, inköp av datorer, program, licenser och liknande.

Chef: Magnus Höglund

Avdelningen för kommunikation

Övergripande uppdrag: att stödja högskolans olika verksamheter i den interna och externa kommunikationen och marknadsföringen, samt förvalta och utveckla högskolans webbplats. 

Kompetensområden: kommunikationsrådgivning, studentrekrytering, grafisk profil, forskningskommunikation, webb, sociala medier, mediekontakter med mera.

Chef: Erik Bäckvall

Avdelningen för HR

Övergripande uppdrag: att attrahera, rekrytera och utveckla personal, under hela anställningstiden. Även ge stöd och service till ledning, chefer och medarbetare.

Kompetensområden: arbetsmiljö, lön, kompetensutveckling, förmåner, ledigheter, friskvård, rehabilitering med mera.

HR-chef: Anna-Karin Mässing

Biblioteket

Övergripande uppdrag: att vara en resurs för Högskolan Dalarnas studenter, forskare, lärare, medarbetare och andra intresserade.

Kompetensområden: vetenskaplig publicering, forskningsdata, utlåning av tryckta och digitala resurser med mera.

Chef: Eva Nordgren

Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi

Avdelningen ansvarar för högskolans övergripande ledningssystem – vilket innefattar verksamhetscykel, kvalitetssystem, samordning av hållbarhetsarbetet och informationsförvaltning – till stöd för högskoleledning, nämnder och råd att nå uppsatta mål. I detta ingår att ansvara för tillhörande styrdokument, att ge administrativt stöd samt att planera, analysera och göra uppföljningar på verksamhetsövergripande nivå.

Avdelningen innehar också övergripande uppdrag som ekonomisk styrning, planering, redovisning och uppföljning inom Högskolan Dalarnas ekonomirelaterade processer med kompetensområden inom budget, prognos, bokslut, fakturahantering, upphandlingar, ekonomiska analyser, utredningar med mera.  

Chef: Stina Eklund

Avdelningen för stöd i utbildning och forskning

Avdelningen ger operativt och strategiskt stöd till utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och forskning. Avdelningen skapar förutsättningar för att högskolans utbildning och forskning nyttiggörs genom samverkan med det omgivande samhället och förstärker arbetet med det livslånga lärandet. I avdelningens uppdrag ingår stöd till högskolepedagogisk utveckling, utveckling av lärmiljöer och forskningsinfrastruktur samt samordningsansvar för arbetet med forskningsdata, internationalisering och extern forskningsfinansiering.

Chef: Joacim Larsson von Garaguly

Senast granskad:
Senast granskad: