Modell för verksamhetsutveckling

Inom verksamhetsstödet finns en modell för systematisk verksamhetsutveckling som benämns VSO-modellen.

Verksamhetsstödsområden

Många gånger när ett utvecklingsbehov inkommer till verksamhetsstödet blir flera avdelningar involverade. För att underlätta samarbetet mellan avdelningar, både när det gäller att fånga upp behov och att prioritera nya utvecklingsinsatser i förhållande till den verksamhetsutveckling som redan pågår, har verksamhetsstödets åtta avdelningar delats in i verksamhetsstödsområden (VSO:er). Varje avdelning inom verksamhetsstödet ingår i en eller flera VSO:er. 

Utveckling genom samarbete

VSO-modellen är en samarbetsmodell för verksamhetsutveckling. Modellen innehåller verksamhetsstödsområdena, dialogarenor mellan verksamhetsstödet och institutionerna, samt systematiska arbetssätt.

Syftet är att fånga upp behov, tydliggöra det faktiska behovet, varför behovet uppstått samt hur det ska samordnas, hanteras och prioriteras.

De flesta utvecklingsinsatser innebär att kompetens och resurser från fler än en avdelning inom verksamhetsstödet berörs. VSO-modellen finns då till för att samordna arbetet. Verksamhetsutvecklare inom stödet har en viktig uppgift i att fånga upp utvecklingsbehov och önskemål samt förankra kommande utvecklings- och förändringsarbeten.

Dialogarenor

Inom ramen för VSO-modellen finns sex olika dialogarenor där representanter från verksamhetsstödet och institutionerna ingår. Dessa arenor är till för att kunna delge information, lyfta frågeställningar samt stämma av funderingar och utvecklingsbehov  kopplade till respektive verksamhetsstödsområde.

Kort om VSO-modellen

Inom verksamhetsstödet finns sex verksamhetsstödsområden (VSO:er).

  • Institutionernas behov styr och prioritering görs utifrån lärosätets strategi, verksamhetsuppdrag och mål. 
  • Samordning inom ett område hanteras av en styrgrupp bestående av avdelningschefer inklusive VSO-ansvarig samt VSO-verksamhetsutvecklare.
  • VSO-styrgrupp och VSO-ansvarigmöte är rådgivande. Beslut tas i linjen av berörd avdelningschef inom stödet. 
  • Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi förvaltar modellen.
  • Ägare och ytterst ansvarig för modellen är högskoledirektören.

 

Fördelning avdelningar inom respektive VSO

Verksamhetsstödsområde

Avdelningar inom stödet

VSO för utbildningsadministration

Avd. för Studentservice och utbildningsadministration

VSO för infrastruktur

Avd. för Studentservice och utbildningsadministration
Avd. för fastighets- och campusplanering
Avd. för IT och digital infrastruktur

VSO för kommunikation

Avd. för Studentservice och utbildningsadministration
Avd. för IT och digital infrastruktur
Avd. för kommunikation
Avd. för stöd i utbildning och forskning

VSO för utbildning

Avd. för stöd i utbildning och forskning
Avd. för biblioteket
Avd. för Studentservice och utbildningsadministration

VSO för forskning och forskarutbildning

 

Avd. för stöd i utbildning och forskning
Avd. för biblioteket
Avd. för ledningsstöd och ekonomi

VSO för styrning

Avd. för HR
Avd. för ledningsstöd och ekonomi

Senast granskad:
Kontakt VSO
Anna Emmoth
VSO för styrning, verksamhetsutvecklare
Ann Edenhamn
VSO för utbildning, verksamhetsutvecklare
Lisa Eliasson
VSO för infrastruktur, verksamhetsutvecklare
Monica Eriksson
VSO för utbildningsadministration, verksamhetsutvecklare
Sofia Sohl-Liebl
VSO för forskning och forskarutbildning, verksamhetsutvecklare
Monika Matevska Stier
VSO för forskning och forskarutbildning, verksamhetsutvecklare
Erik Bäckvall
VSO för kommunikation, avdelningschef
Stina Eklund
VSO-ansvarig för styrning, förvaltare av modellen
Senast granskad: