Forskningsetiska rådet (FER)

Forskningsetiska rådet (FER) är verksam inom både forskningsetik och forskaretik.

Forskningsetiska nämnden har bytt namn till Forskningsetiska rådet. Uppdatering av dokument och information pågår.

Forskningsetik

FER:s uppgifter inom forskningsetik

FER är ett råd vid Högskolan Dalarna och granskar uppsatsarbeten på grund- och avancerad nivå för att säkerställa att de bedrivs på etiskt godtagbara former. Rådet ser till att fortbildning och information om forskningsetiska frågor sker med relevans för forskning och utbildning. FER ger utlåtanden om självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå som innefattar människor eller humanorgan. Rådet får information om dessa via forskningsetisk ansökan. FER hjälper även till med bedömningar av forskningsprojekt som faller utanför etikprövningslagen, men som behöver en etisk bedömning.

Rådets verksamhet omfattar huvudsakligen grund- och avancerad nivå. För doktorander och forskare gäller Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), där forskningsetiska ansökningar görs vid Etikprövningsmyndigheten (EPM). FER svarar på frågor om ansökningar om etisk granskning till EPM, men förhandsgranskning av sådana ansökningar ingår inte i rådets uppdrag.

Etikprövning av EPM regleras av svensk lagstiftning och är begränsad till datainsamling och behandling som genomförs i Sverige. FER använder samma begränsning.

Forskningsetik för dig som studerar och forskar

När ett uppsatsarbete som involverar människor och/eller personuppgifter genomförs är det av största vikt att det sker under etiskt godtagbara former. För dig som student finns ett antal punkter, som du måste tänka på, innan du genomför ditt uppsatsarbete, under det att ditt uppsatsarbete pågår samt efter det att du avslutat uppsatsen.

Läs mer i Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna (pdf)

I studentprojekt som involverar människor och/eller personuppgifter är det bra att se över om du behöver göra en etisk ansökan eller inte. För att se om du behöver göra en ansökan eller inte bör en etisk egengranskning göras.

Mer information om vad som gäller vid studentarbeten

Gör en etisk egengranskning av studentprojektet

Använd blanketten nedan som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till det Forskningsetiska rådet vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövningsmyndigheten behövs eller ej. Blanketten behålls av studenten och handledaren och ska även bifogas i etisk ansökan om det är aktuellt med en sådan. 

Blankett för etisk egengranskning (pdf)

Behövs ansökan till Forskningsetiska rådet?

Ansökan för studentarbeten ska göras om egengranskningen har visat att det behövs (ifall någon av frågorna i blanketten besvarats med Ja och/eller Tveksamt) och efter samråd med din handledare. Tänk på att ansökan ska göras i god tid innan rekrytering av studiedeltagare och datainsamling påbörjas.

Involveras studiedeltagare?

Som en del av uppsatsarbetet kanske du behöver tillfråga människor om de vill delta i din studie. Det du då måste tänka på är att deltagare ska ha utförlig information om undersökningen innan de tillfrågas och kan ge informerat samtycke. När du utformar informationen ska du utgå från dokumentet Mall för informationsbrev (pdf).

Behandling av personuppgifter

I många forskningsprojekt, examensarbeten eller praktikrapporter ingår behandling av personuppgifter. All sådan behandling måste följa dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Personuppgiftsbehandling ska alltid anmälas i förväg till högskolans dataskyddsombud, via digital blankett.

Behandling av personuppgifter i studentarbeten – ny anmälan

Mer information och råd samt riktlinjer finns på vår webbguide:

Personuppgifter och dataskydd

Lämna in en ansökan om forskningsetisk prövning

Om du behöver få ditt projekt forskningsetiskt prövat måste du lämna in en ansökan till Forskningsetiska rådet. Det är viktigt att informationen är så komplett som möjligt för att FER ska kunna göra en granskning av ansökan. Använd blanketten Checklista för FEN-ansökan som stöd i dina förberedelser. Checklistan signeras sedan av student och handledare och bifogas ansökan.

Checklista för FEN-ansökan (pdf)

Forskningsetiska rådet sammanträder cirka en gång i månaden, se aktuella datum under rubriken "Rådets arbete". Återkoppling på ansökan skickas till student och handledare cirka en vecka efter sammanträdet.

För studenter

För forskare och doktorander

Se även: Etikprövningsmyndigheten

Innan du skickar in din ansökan till FER

Kolla att samtliga moment är genomförda innan ansökan skickas till FER:

 • Etisk egengranskning (ifylld blankett bifogas ansökan)
 • Fullständig projektbeskrivning med relevanta bilagor (till exempel intervju guide, enkät etc)
 • Information till berörda studiedeltagare/forskningspersoner i enlighet med FERs instruktioner
 • Separat samtyckesblankett
 • Checklista för FEN-ansökan (ifylld och signerad av student och handledare)
 • Anmälan om personuppgiftshantering enligt GDPR

Forskaretik

FER:s uppgifter inom forskaretik

Forskningsetiska rådet ska förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet genom informations- och seminarieverksamhet. Vidare är Forskningsetiska rådet det organ som handlägger inkomna anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

FER:s ansvarsområde inom forskaretiken innefattar forskningsprojekt som bedrivs av personal som är anställda vid Högskolan Dalarna.

CODEX - regler och riktlinjer för forskning

Forskaretik för dig som är anställd vid Högskolan Dalarna

I dokumentet Handläggningsordning för hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed (pdf) anges hur vetenskaplig oredlighet ska hanteras vid Högskolan.

Det finns en rad saker som man som forskare bör tänka på vad gäller god forskningssed. Detta finns till exempel specificerat i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (pdf) där kapitel 8, Vetenskaplig oredlighet, sammanfattar den internationellt vedertagna synen på oredlighet.

För att kunna granska projekt och för att kunna motstå eventuella anklagelser om vetenskaplig oredlighet är det även nödvändigt att forskningsmaterial dokumenteras och arkiveras. Vid Högskolan finns det särskilda riktlinjer för vilken typ av material som ska dokumenteras och arkiveras.

Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial (pdf).

Se även:

Rådets arbete

Sammanträdestider

Forskningsetiska rådet sammanträder vanligtvis 4 gånger per termin. Ansökningar ska vara rådet tillhanda senast 8 dagar innan kl 12.00

2024

Sammanträdesdatum Sista inlämningsdatum
6 februari 29 januari
5 mars 26 februari
9 april 2 april
15 maj 6 maj
12 juni 4 juni – endast pågående ärenden, inga nya ansökningar tas emot
10 september   2 september
15 oktober  7 oktober
12 november  4 november
10 december  2 december

Rådets ledamöter

 • Ordförande: Elena Zottele Tseli
 • Vice ordförande: Anna Cristina Åberg
 • Sekreterare: Kerstin Göras
 • Ledamöter från kompetensområdet humaniora/samhällsvetenskap: David Gray (ordinarie) och Roger Melin (suppleant)
 • Ledamöter från kompetensområdet etik: Anna Cristina Åberg (ordinarie) och Peter Nilsson (suppleant)
 • Ledamöter från kompetensområdet vårdvetenskap/medicinsk vetenskap: Elena Zottele Tseli (ordinarie) och Malin Tistad (suppleant)
 • Ledamöter från naturvetenskap/teknik: Ilias Thomas (ordinarie) och Rikard Land (suppleant)
 • Studeranderepresentanter: Maria Taxell Stoltz (ordinarie) och Anton Bergström (suppleant)

Lunchseminarier

Här kan du se inspelningar från Forskningsetiska rådets lunchseminarier.

Forskningens integritet

Fredrik Karlsson, doktor i etik och forskningsetisk rådgivare på KTH.

Behandling av känsliga forskningsdata

Vilmantas Giedraitis, PhD.

Presentationsmaterial "Behandling av känsliga forskningsdata" (pdf)

The seminar is available in English

This page in English

Mötesprotokoll
Senast granskad:
Kontakt
Forskningsetiska rådet
Senast granskad: