Studentarbeten

Här finns stöd för dig som ska skriva ett studentarbete på grund och avancerad nivå. Du hittar information om mallar, forskningsetik, lagring och säkerhet, personuppgifter, referering och publicering.

Den här är en samlingssida för delar som kan vara till stöd under studentarbetet. I första hand är det kursplan och handledarens instruktioner för ditt studentarbetes genomförande som gäller.

Examensarbete eller uppsats

Du ska välja mall för examensarbete när den kurs/delkurs du läser heter ”examensarbete” och/eller har koden G1E, G2E, A1E eller A2E, beroende på nivå och typ av examen. Om du läser ett yrkesprogram och ska ha en yrkesexamen (barnmorska, högskoleingenjör, lärare, socionom, sjuksköterska, specialistsjuksköterska) ska kursen heta ”Examensarbete för …(respektive yrkesexamen)”.

Om din kurs innehåller en ”uppsats” så är det inget examensarbete. Då ska du använda mallen för uppsats.

Mallar för studenter i Microsoft Word

Innan arbetet genomförs

Forskningsetiska rådet (FER)

I studentarbeten som involverar människor och/eller personuppgifter är det bra att se över om du behöver göra en ansökan till Forskningsetiska rådet (FER).

Mer information om etisk ansökan, forskningsetisk prövning med mera finns på FER:s webbsida

Studentarbeten som ska publiceras i vetenskaplig tidskrift

Om studien syftar till att bli publicerad i en vetenskaplig tidskrift ska en ansökan lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.  Om studentarbetet publiceras i en vetenskaplig tidskrift är källmaterialet forskningsdata och ska hanteras därefter.

Kommer du på under arbetetsgång att studiens resultat ska publiceras ska arbetet avbrytas och en etikansökan skickas in innan arbetet kan fortsätta.

Läs mer på Etikprövningsmyndigheten – vanliga frågor och svar

Både ansökan och beslut ska diarieföras genom, kontakta registrator@du.se.

Källmaterialet efter projektavslut ska arkiveras genom överlämning till arkivfunktionen, kontakta arkiv@du.se.

Säkerhet, lagring och överföring

Innehåller ditt studentarbete personuppgifter behöver du tänka på vilken säkerhet som krävs. Det beror på typen och mängden personuppgifter samt hur de kommer att behandlas. Vid behandling av känsliga personuppgifter ställs till exempel högre krav, liksom om personuppgifterna behöver överföras via internet via till exempel en webbenkät. Innan studien startar behöver du göra en riskanalys som dokumenteras, exempelvis i beskrivningen av metoden för studien.

Du som student har möjlighet att lagra insamlad data på högskolans centrala lagringssystem (det som kallas H: eller hemmakatalog på din dator). Detta rekommenderas särskilt vid behandling av känsliga personuppgifter. Där skyddas och säkerhetskopieras data. Vid lagring lokalt på dator eller på mobila enheter som en mobiltelefon eller ett usb måste du själv säkerställa att personuppgifterna skyddas och säkerhetskopieras.

Regler för lagring av digital information vid Högskolan Dalarna (pdf)

Under arbetet

Behandling av personuppgifter

I många forskningsprojekt, studentarbeten eller praktikrapporter ingår behandling av personuppgifter. All sådan behandling måste följa dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Mer information och råd samt riktlinjer om hur detta skall hanteras på Högskolan Dalarna finns i checklistan:

Checklista för studentarbeten som behandlar personuppgifter (docx)

Bedömer du att du kommer behandla personuppgifter ska du anmäla det till dataskyddsombudet. Det gör du genom blanketten: anmälan om personuppgiftsbehandling i studentarbeten.

Logga in för att få tillgång till inspelade föreläsningar inom GDPR.

Referenser och upphovsrätt

För att underlätta ditt vetenskapliga skrivande och för att undvika plagiering finns det till exempel manualer för referensstilar. Det finns även olika program för att hantera referenser. Upphovsrättslagen talar om vad som gäller vid kopiering och skyddar ditt och andras verk.

Referera, guider för referensstilar, plagiering, upphovsrätt med mera

Efter att arbetet genomförts och godkänts

Personuppgifter

Efter det att uppsatsen avslutats och har blivit examinerad bör du informera dina uppgiftslämnare om dina resultat. Du är skyldig att se till att eventuellt empiriskt material/källmaterial (såsom enkäter, ljudupptagningar, videofilmer) förstörs. Källmaterial för studentarbeten ska bevaras om uppsatsen ska omarbetas till en vetenskaplig publikation. 

Formulär för behandling av personuppgifter - ändring och avanmälan

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)

Examensarbeten på grundnivå (15 hp) och avancerad nivå ska arkiveras och bevaras i DiVA. Om du inte vill publicera i fulltext ska ett arkivexemplar bevaras i DiVA. Arbeten under 15 högskolepoäng arkiveras inte i DiVA, de lagras i lärplattform och kan gallras efter 5 år. Ett undantag gäller för ämnena historia och religionsvetenskap. Enligt lokala föreskrifter bevaras dessa på papper.

För att examensarbetet ska publiceras i fulltext i DiVA måste du som student, i egenskap av författare, ge ditt medgivande. Det gör du genom att använda högskolans mall för examensarbete. 

Finns inte ditt examensarbete i fulltext i DiVA? Skriv då till publexarb@du.se för att ge ditt medgivande till publicering.

För övriga frågor om examensarbeten kontakta support@du.se

Senast granskad: