Examination och tentamen

De flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen. Andra former av examination kan vara hemtentamen, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter. Tänk på att du alltid måste anmäla dig inför en tentamen.

Examination

En examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Examinationen innebär att din lärare eller en examinator testar dina kunskaper genom en uppgift eller tentamen. Läraren eller examinatorn betygsätter din tentamen. Några av de vanligaste examinationsformerna är salsskrivning, att skriva ett PM, att delta i laborationer eller att skriva hemtentamen. Examinationsformerna kommer att skilja sig åt beroende på vilken kurs du läser. Information om vad som gäller för din kurs finner du i ditt kursrum i Learn.

  • Du ska alltid legitimera dig i samband med examination.
  • Formerna för bedömning av dina prestationer ska tydligt anges i kursplanen.
  • För varje examinerande moment ska minst tre examinationstillfällen erbjudas under ett år från kursstart.
  • Rättningstiden för examination ska inte överstiga mer än 15 arbetsdagar om inte särskilda skäl finns.
  • Efter varje examination har du rätt till en genomgång av examinationsresultaten och få förklaring till varför ett visst betyg givits.
  • Det ges normalt tillfälle för ny examination som då äger rum tidigast två veckor och senast fyra veckor efter att du fått reda på resultatet för ordinarie examination.
  • Om du har blivit underkänd två gånger i samma examination så har du rätt att få en annan examinator inför en ny examination, om inte särskilda skäl talar mot det..

Anmälan till tentamen

Du anmäler dig till tentamen på sidan Tentamensanmälan (Mina sidor). Tentamensanmälan öppnas generellt en månad före och du ska anmäla dig senast 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Anmälan är genomförd när du får en bekräftelse till din högskolemejl. Om du inte får någon bekräftelse anses du inte har anmält dig. Inga efteranmälningar tas emot.

Mer utförliga instruktioner för anmälan finns på Tentamensanmälan (Mina sidor)

Frågor som rör själva tentamen kontakta kursansvarig eller examinator.

Särskilda behov vid tentamen

Kontakt tas med handläggaren för särskilda behov. I samband med anmälan tas kontakt via mejl med   tentamenssamordnarna  Anita Lidfors och Roger Westlund. Intyget bifogas. 

Tentamensschema

Tentamensschema Borlänge
Tentamensschema Falun
Tentamensschema Online

Onlinetentamen

Om du ska skriva din tentamen i ett examinationsrum i Zoom (från och med vt 22) krävs:

Tentamensresultat

Resultatet på din tentamen rapporteras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter tentamensdatumet. Efter att din tentamen har rättats lämnas de till receptionen för skanning.  Du får då din tentamen i pdf-format och kan skriva ut den om du vill.

Om- och uppsamlingstentamen

För att kunna skriva en omtentamen måste du ha en aktuell registrering på kursen. Vilka kursregistreringar du har, ser du på studentwebben. Om registrering saknas, kontaktar du studieadministratören för din kurs. När omregistreringen är klar kan du anmäla dig till omtentamen.

Kursansvarig erbjuder ibland också omtentamen vid den så kallade "uppsamlingstentan" i augusti. Detta är dock upp till varje kursansvarig att besluta om detta. Därför är det viktigt att du tar kontakt med kursansvarig lärare i god tid för att höra hur denne har tänkt sig.

Gamla tentamen

Inför en tentamen kan det vara till stor hjälp att använda gamla tentor som stöd vid inlärningen. De kan också se hur en tentamen är uppbyggd och strukturerad. Sök reda på gamla tentamen för din kurs på Mina sidor.

 

Senast granskad:
Senast granskad: