Examination och tentamen

De flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen. Andra former av examination kan vara hemtentamen, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter. Tänk på att du alltid måste anmäla dig inför en tentamen.

Examination

En examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Examinationen innebär att din lärare eller en examinator testar dina kunskaper genom en uppgift eller tentamen. Läraren eller examinatorn betygsätter din tentamen. Några av de vanligaste examinationsformerna är salsskrivning, att skriva ett PM, att delta i laborationer eller att skriva hemtentamen. Examinationsformerna kommer att skilja sig åt beroende på vilken kurs du läser. Information om vad som gäller för din kurs finner du i ditt kursrum i Learn.

  • Du ska alltid legitimera dig i samband med examination.
  • Formerna för bedömning av dina prestationer ska tydligt anges i kursplanen.
  • För varje examinerande moment ska minst tre examinationstillfällen erbjudas under ett år från kursstart.
  • Rättningstiden för examination ska inte överstiga mer än 15 arbetsdagar om inte särskilda skäl finns.
  • Efter varje examination har du rätt till en genomgång av examinationsresultaten och få förklaring till varför ett visst betyg givits.
  • Det ges normalt tillfälle för ny examination som då äger rum tidigast två veckor och senast fyra veckor efter att du fått reda på resultatet för ordinarie examination.
  • Om du har blivit underkänd två gånger i samma examination så har du rätt att få en annan examinator inför en ny examination, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till tentamen

Du anmäler dig till tentamen på sidan Tentamenstjänster.
Tentamensanmälan öppnas generellt en månad före och du ska anmäla dig senast 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Anmälan är genomförd när du kan se din anmälan under Mina tentamensanmälningar. Inga efteranmälningar tas emot.

Om du har frågor som rör själva tentamen kontaktar du kursansvarig eller examinator.

Salstentamen

 

Mer information om salstentamen finns under Salstentamen.

Onlinetentamen

 

Mer information om onlinetentamen finns under Onlinetentamen.

Skriva tentamen på annan ort 

Kan rättssäkerheten garanteras kan skriftlig tentamen genomföras på annan ort inom Sverige eller utomlands. Tentamen i Sverige kan skrivas vid till exempel ett annat lärosäte, myndighet eller på lärcentra.

Du som student kontaktar platsen du väljer att skriva på, se om de har möjlighet att ta emot dig, samma dag och tid som ordinarie tentamen sker på Campus Falun eller Borlänge. OBS! Kostnader kan tillkomma och dessa står du som student för.

Efter att du ordnat tentamensplats måste du anmäla dig till tentamen på studentwebben och fylla i kontaktuppgifterna till den plats du valt. Kontaktuppgifter lämnas via support@du.se.

För mer information om lärcentra, besök Nitus webplats

Tentamen utanför Sverige kan genomföras på en svensk ambassad eller Svenska kyrkan.

Tentamensschema

Tentamensresultat

Resultatet på din tentamen rapporteras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter tentamensdatumet. Efter att din salstentamen har rättats lämnas den till receptionen för skanning.  Du får då din tentamen i pdf-format och kan skriva ut den om du vill.

Särskilda behov vid tentamen

Kontakt tas med handläggaren för särskilda behov. I samband med anmälan tas kontakt via mejl till support@du.se. Intyget bifogas. 

Om- och uppsamlingstentamen

För att kunna skriva en omtentamen måste du ha en aktuell registrering på kursen. Vilka kursregistreringar du har ser du på studentwebben. Om registrering saknas, kontaktar du support@du.se. När omregistreringen är klar kan du anmäla dig till omtentamen.

Kursansvarig erbjuder ibland också omtentamen vid den så kallade "uppsamlingstentan" i augusti. Detta är dock upp till varje kursansvarig att besluta om detta. Därför är det viktigt att du tar kontakt med kursansvarig lärare i god tid för att höra hur denne har tänkt sig. Anmälan till omtentorna i augusti öppnas i början på juni och sista anmälningsdag är första söndagen i augusti.

Tentamensarkiv

Inför en tentamen kan det vara till stor hjälp att använda tidigare års tentamen som stöd vid inlärningen. Det kan också vara till hjälp att se hur en tentamen är uppbyggd och strukturerad. På sidan tentamensanmälan, under rubriken "Leta bland gamla tentamensskrivningar" kan du söka i tentamensarkivet för din kurs.

Leta bland gamla tentamensskrivningar i tentamensarkivet

Senast granskad: