Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Kurser som en student läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Högskolan Dalarna.

Ett beslut om tillgodoräknande, tillgodogörande eller ersättande av kurs betyder att studenten inte behöver läsa kurser som ger samma kunskaper som den redan har.

Syftet med tillgodoräknande är att du som student inte behöver läsa utbildning som ger samma kunskaper som du redan har. Rätten att tillgodoräkna tidigare studier regleras i Högskoleförordningen och handläggningsordning för tillgodoräknade.

Med tillgodoräknande avses beslut om att viss utbildning samt kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen.

För att du ska ha rätt att ansöka om ett tillgodoräknande måste du vara antagen till och bedriva studier vid Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarna skiljer mellan:

  • tillgodogörande
  • tillgodoräknande
  • ersättande av kurs inom utbildningsprogram och
  • validering av reell kompetens

En beviljad ansökan om tillgodoräknande kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Ansök därför först när du är säker på att du vill tillgodoräkna en kurs.

Observera att tillgodoräknande av kurser kan påverka möjligheten att erhålla studiemedel. Kontakta CSN vid frågor angående detta.

Tänk på att om beslut om tillgodoräknande fattas innan studierna för examen är avslutade, kan prövning av överlappning komma att göras vid examensutfärdandet.

Om du skickar in en ansökan som inte är komplett, kommer vi att behöva begära komplettering, vilket fördröjer handläggningstiden. 

Om din komplettering inte inkommit inom tre veckor efter begärd komplettering kommer ditt ärende att handläggas utifrån befintligt underlag. 

Handläggningstiden för tillgodoräknande uppgår i regel till högst åtta veckor efter att komplett ansökan inkommit till Högskolan. 

För mer information om Högskolan Dalarnas kursplaner.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande innebär att dina tidigare studier kan motsvara kurs eller del av kurs vid Högskolan Dalarna.

Tillgodoräknandet kan uttryckas som en eller flera kurser eller som en eller flera urskiljbara delar av en kurs. I dessa fall prövas ansökan om tillgodoräknande mot den aktuella kursens lärandemål.

Ansökningsblankett om tillgodoräknande av tidigare studier

Tillgodogörande - avslutade kurser från svenska lärosäten

Tillgodogörande innebär att kurs som lästs och godkänts vid ett annat lärosäte (svenskt eller utländskt) får inkluderas i ett examensbevis som utfärdas vid Högskolan Dalarna och redovisas i examensbeviset med sin egen benämning. Endast hel kurs kan tillgodogöras.

Om du har en helt avslutad kurs, läst vid annat lärosäte än Högskolan Dalarna, som du önskar ta med i din examen (högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen) ska du meddela detta när du gör din ansökan om examen.

Ett tillgodogörande innebär att kurs som lästs och godkänts vid annat svenskt lärosäte får inkluderas i ett examensbevis som utfärdas vid Högskolan. En sådan kurs kan bara inkluderas om överlappning av innehåll inte föreligger.

För tillgodogörande av kurs finns det inte någon särskild blankett. I examensansökan anger du istället vilka kurser du vill ha med från annat svenskt lärosäte. Beslut om tillgodogörande fattas i samband med utfärdandet av examensbeviset och kräver i normalfallet inte något annat skriftligt beslut utöver examensutfärdandet.

Tillgodogörande – avslutade kurser från utländska lärosäten

Tillgodogörande innebär att kurs som lästs och godkänts vid ett utländskt lärosäte kan inkluderas i ett examensbevis som utfärdas vid Högskolan. Kursen måste alltid bedömas till såväl omfattning som nivå och någon överlappning av innehåll får inte föreligga. Lärosätet ifråga måste vara ackrediterat, det vill säga godkänt av landets utbildningsmyndigheter.

Kopia av resultatintyg (Official Transcript of Records) eller motsvarande på originalspråk samt översättning gjord av auktoriserad översättare till engelska eller svenska. Enbart översättning av betygshandling accepteras ej. På intyget ska följande finnas: lärosätets namn, kursnamn, tidpunkt, nivå, poängomfattning, betyg och betygskala. Ytterligare dokumentation som förklarar studiesystemet (poängsystem, terminsindelning med mera) ska om möjligt också lämnas in. Kopian ska vara vidimerad eller gå att verifiera elektroniskt hos utfärdande lärosäte. 

Ansökningsblankett om tillgodoräknande avslutade kurser från utländska lärosäten

För studier som bedrivits inom ramen för utbytesavtal vid Högskolan Dalarna, se mer information på sidan Studera och praktisera utomlands - utbytesstudier.

Ersättande av kurs inom program

Ersättande av kurs innebär att den ersättande kursen passar lika väl in i ditt programs kontext som den kurs den ersätter. Om du som programstudent vill byta ut kurs inom ditt program bör du känna till att detta kan påverka möjligheten att erhålla examen och/eller att få programnamnet nämnt i examensbeviset. Detta gäller dig vars program leder mot generell examen (högskoleexamen, kandidatexamen och magister/masterexamen).

Om du är programstudent vars program leder mot yrkesexamen avråds du bestämt från att byta ut kurser på eget bevåg, då detta sannolikt innebär att examen inte kommer att kunna utfärdas. Rådgör alltid med våra studie- och karriärvägledare eller examenshandläggare och ansök därefter om ersättande av kurs.

Ansökningsblankett om ersättande av kurs i utbildningsprogram

Tillgodoräknande - antagning till senare del av program

Du som har blivit antagen till senare del av ett program behöver omgående ta kontakt med den som är programansvarig för det program som du har blivit antagen till. Detta för att programansvarig ska kunna upprätta en individuell studieplan för dina framtida studier inom programmet och för att klargöra vilka av dina tidigare studier som kan tillgodoräknas inom programmet. Du måste själv ansöka om tillgodoräknande och det är viktigt att det sker så snart som möjligt efter att du antagits.

Tillgodoräknande - validering av reell kompetens

Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens (ej att förväxla med validering för att bli behörig till kurs) är en metod som innebär att man genom en strukturerad process/metod kan bedöma, värdera, dokumentera och erkänna en persons kunskaper och kompetens oberoende av hur de har förvärvats. Det måste alltså inte vara studier vid lärosäte som ger dig högskolepoäng, det kan även vara relevant yrkeserfarenhet.

Mer information om Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens

Senast granskad: