Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Som student har du rätt att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Det gäller både svensk och utländsk utbildning. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Högskolan Dalarna. I nuläget kan det vara längre handläggningstid pga rådande situation med Covid-19.

Kurser som du läst vid högskolor/universitet i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Högskolan Dalarna. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas.

För att en bedömning ska kunna göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Högskolan.

Med hjälp av underlag och ansökningshandlingar fattas beslut om helt eller delvis godkännande av tillgodoräknandet alternativt avslag. Beslut skickas till den adress som du har angivit på ansökan. Avslag skickas rekommenderat. Alla beslut kan överklagas.

Observera! Kopia av beslut ska bifogas ansökan om examen.

Vad är ett tillgodoräknande?

Den som läst kurser på andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, och vill att dessa ska ingå i examensbeviset, kan behöva få dessa tillgodoräknande vid Högskolan Dalarna. Vid oavslutad kurs kan tillgodoräknande göras för att, om möjligt, få meriterna prövade mot målen för en kurs vid Högskolan Dalarna. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall valideras och tillgodoräknas.

Handläggningsordning för tillgodoräknande (PDF)

Utbildning från svenskt lärosäte

Vid oavslutad kurs kan ett eventuellt tillgodoräknande göras för att få meriterna prövade mot målen för en kurs vid Högskolan Dalarna. Du ansöker alltså om tillgodoräknande.

Fyll i ansökningsblankett om tillgodoräknande av tidigare studier

Utbildning från annat land

Tillgodoräknande måste också göras av kurser lästa vid lärosäten utomlands, detta för att möjliggöra att poängen räknas om till svenska högskolepoäng och förs in i Ladok (vår databas). Vid bifall kommer dessa kurser att redovisas som tillgodogjorda (se nedan).

För kurser lästa utomlands och tillgodogjorda vid Högskolan Dalarna ges inget betyg, istället hänvisar en fotnot till originalbetyg.

Fyll i ansökningsblankett om tillgodoräknande av tidigare studier

Mer information om att studera och praktisera utomlands

Hela avslutade kurser från svenska lärosäten

Om du har en helt avslutad kurs, läst vid annat lärosäte än Högskolan Dalarna, som du vill ha med i din examen (högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen) ska du meddela detta när du gör din ansökan om examen.

Ett tillgodogörande innebär att kurs som lästs och godkänts vid annat svenskt lärosäte får inkluderas i ett examensbevis som utfärdas vid Högskolan. En sådan kurs kan bara inkluderas om överlappning av innehåll inte föreligger.

För tillgodogörande av kurs finns det inte någon särskild blankett. I examensansökan anger du istället vilka kurser du vill ha med från annat svenskt lärosäte. Beslut om tillgodogörande fattas av examenshandläggare i samband med utfärdandet av examensbeviset och kräver i normalfallet inte något annat skriftligt beslut utöver examensutfärdandet.

Ersättande av kurs

Ett ersättande av kurs innebär att den ersättande kursen passar lika väl in i programmets kontext som den kurs den ersätter. Om du som programstudent vill byta ut kurs inom ditt program bör du känna till att detta kan påverka möjligheten att erhålla examen och/eller att få programnamnet nämnt i examensbeviset. Detta gäller dig vars program leder mot generell examen (högskoleexamen, kandidatexamen och magister/masterexamen).

Om du är programstudent vars program leder mot yrkesexamen avråds du bestämt från att byta ut kurser på eget bevåg, då detta sannolikt innebär att examen inte kommer att kunna utfärdas. Rådgör alltid med våra studie- och karriärvägledare eller examenshandläggare och ansök därefter om ersättande av kurs.

Fyll i  ansökningsblankett om ersättande av kurs i utbildningsprogram

Tillgodoräknande i samband med antagning till senare del av program

Du som har blivit antagen till senare del av ett program behöver omgående ta kontakt med den som är programansvarig för det program som du har blivit antagen till. Detta för att programansvarig ska kunna upprätta en individuell studieplan för dina framtida studier inom programmet och för att klargöra vilka av dina tidigare studier som kan tillgodoräknas inom programmet. Du måste själv ansöka om tillgodoräknande och det är viktigt att det sker så snart som möjligt efter att du antagits.

Validering av reell kompetens

Tillgodoräknandevalidering (ej att förväxla med validering för att bli behörig till kurs) är en process som innebär att man genom en strukturerad process/metod kan bedöma, värdera, dokumentera och erkänna en persons kunskaper och kompetens oberoende av hur de har förvärvats (DS 2003:23). Det måste alltså inte vara studier vid lärosäte som ger dig högskolepoäng, det kan även vara relevant yrkeserfarenhet.

Du som student vid Högskolan Dalarna har rätt att få din reella kompetens validerad och, där Högskolan så finner vara motiverat, tillgodoräknad till hel kurs eller helt kursmoment.

Till ansökan bifogas brev med utförlig redovisning av de relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet samt arbetsintyg från arbetsgivare som styrker redovisningen. Av arbetsintyget ska de relevanta arbetsuppgifterna, arbetets omfattning (% av heltid) samt tidsperioden för anställningen framgå.

Ett positivt beslut, ett bifall, uttrycks i form av tillgodoräknande poäng till hel eller del av kurs, eller under egen rubrik i examensbeviset ("Validerade poäng").

Fyll i ansökningsblankett om tillgodoräknande genom validering av reell kompetens 

Läs också Handläggningsordning för validering av reell kompetens.pdf

Mer information om Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens.

Senast granskad:

Kontaktinformation