Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens

Tillgodoräknande är ett samlat begrepp som omfattar flera olika sätt att göra en bedömning av dina tidigare kunskaper. Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens är ett sätt.

Vad är tillgodoräknande genom validering av reell kompetens?

Med reell kompetens menas den samlade, faktiska kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har förvärvats. Enligt högskoleförordningen kap.6, 7–8 §§ ska högskolor och universitet pröva kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet eller annan utbildning för tillgodoräknande.

Syftet med tillgodoräknande genom validering av reell kompetens är att du, efter bedömning som resulterat i ett positivt beslut, inte behöver läsa en viss kurs, del av kurs eller del av utbildning, vilket kan leda till att din studietid förkortas.

Som student vid Högskolan Dalarna har du möjlighet att få dina samlade kunskaper och kompetenser bedömda genom en ansökan om tillgodoräknande utifrån din reella kompetens. För att ansöka måste du vara antagen till, och bedriva studier hos oss.

En beviljad ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Ansök därför först när du är säker på att du vill tillgodoräkna en kurs.

Observera att tillgodoräknande av kurser kan påverka möjligheten att erhålla studiemedel. Kontakta CSN vid frågor angående detta.

Handläggningstiden för tillgodoräknande av reell kompetens uppgår i regel till högst åtta veckor efter att en komplett ansökan inkommit till Högskolan Dalarna.

Process för tillgodoräknande genom validering av reell kompetens

  1. Information/kunskapsinventering/kompetenskartläggning
  2. Ansökan
  3. Bedömning
  4. Beslut
  5. Uppföljning

Vid behov kan du vända dig till studie- och karriärvägledningen för information om ovan beskrivna process samt få hjälp med kartläggning för att synliggöra de kompetenser, kunskaper och färdigheter som kan vara relevanta för dig vid en validering mot den aktuella utbildningen. Besök Studie- och karriärvägledning eller skicka e-post till support@du.se där du beskriver vad du behöver hjälp med.

Högskolan Dalarna gör en helhetsbedömning utifrån de dokument du skickat in. Utöver det kan t ex intervjuer, praktiska och teoretiska test ligga som grund vid en bedömning. Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den kurs, del av kurs eller del av utbildning som du anger i din ansökan.

Vi utgår från dina möjligheter att klara av de lärandemål som finns i den kurs eller det program du läser.

Vid ett beslut om reell kompetens har din sammanlagda kompetens och kunskap identifierats och bedömts mot målen i kursen eller i programmet. Det innebär att de kan ges ett erkännande, vilket kan innebära att du får tillgodoräkna kurs, del av kurs eller del av en utbildning.

Efter avslutat valideringsärende finns det möjlighet att få ett uppföljande (väglednings)samtal där du kan få vägledning kring möjligheter att nå ditt utbildnings- eller karriärmål. Kontakta Studie- och karriärvägledning.

Så här ansöker du

Du som söker måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. Det kan vara en kombination av reell kompetens och tidigare studier.

Ansökan ska innehålla:

1. Självvärdering/Kompetensbeskrivning

Upprätta ett dokument där du anger samtliga lärandemål för den kurs, del av kurs eller del av utbildning du ansöker om validering för. Värdera dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot de lärandemål som står i kursplanen.

Självvärderingen syftar till att skapa ett underlag för bedömning, samtidigt som den fungerar som en reflektion kring ditt lärande inom utbildningen och hur dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt förhåller sig till lärandemålen. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Du bör kunna reflektera kring din reella kompetens genom ett vetenskapligt förhållningssätt samt hänvisa till relevant litteratur.

Dessa frågor ska besvaras i din självvärdering:

  • På vilket sätt har du kunskap som motsvarar det innehåll och de lärandemål som kursplanen omfattar? Du ska ge en utförlig redogörelse som beskriver din kunskap.
  • När och var lärde du dig det? Motivera utförligt ditt svar.
  • Hur har du lärt dig det? Motivera utförligt ditt svar.
  • Beskriv en situation eller ett sammanhang där du kan visa denna kunskap. Motivera utförligt ditt svar.

2. Intyg från arbetsgivaren

I ansökan skall ingå tjänstgöringsintyg som styrker hur länge du varit anställd, hur många procent av heltid du arbetat under denna tid samt vilken befattning du haft. Av intyg/intygen ska det framgå kontaktuppgifter till den/dem som skrivit intygen.

3. Handlingar som styrker din kompetens

Som komplement till ovanstående kan du även bifoga eventuella övriga handlingar som styrker din kompetens.

4. Kursplan för den kurs du ansöker om tillgodoräknande för

Här hittar du Högskolan Dalarnas kursplaner

Ansökningsblankett: Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens

Senast granskad: