Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens

Tillgodoräknande är ett samlat begrepp som omfattar flera olika sätt för att göra en bedömning av dina tidigare kunskaper. Tillgodoräknande genom reell kompetens är ett sätt.

Tillgodoräknandevalidering (inte att förväxlas med validering för att bli behörig till kurs) är en metod som innebär att Högskolan Dalarna på ett strukturerat sätt bedömer, värderar och dokumenterar dina samlade kunskaper t.ex relevant yrkeserfarenhet. Det behöver inte enbart vara kunskaper genom studier som ger dig högskolepoäng. 

Som student på Högskolan Dalarna har du möjlighet att få dina samlade kunskaper och kompetenser bedömda genom en ansökan om tillgodoräknande utifrån din reella kompetens. För en sådan ansökan måste du vara antagen till, och bedriva studier hos oss.

Syftet med tillgodoräknandevalidering är att du, efter bedömning och med ett positivt beslut, inte behöver läsa en viss kurs, ett kursmoment eller del av ett program, vilket kan leda till att du kan förkorta din utbildningstid.

Vad innebär en prövning av tillgodoräknande genom validering av reell kompetens?

  • Högskolan Dalarna gör en bedömning utifrån de dokument du skickat in. Utöver det kan också som exempel, intervjuer, praktiska och teoretiska test och självvärdering ligga som grund vid en bedömning. Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den kurs eller program på Högskolan Dalarna som du anger att du söker bedömning för.
  • Det görs en helhetsbedömning av alla de meriter som du skickat in, inte bara formella meriter från studier. Vi utgår från möjligheterna att du ska klara av de mål som finns i kursplanen eller det program du läser.
  • Du som söker måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. Allmän erfarenhet räcker inte. Du ska kunna ge exempel på hur dina kompetenser kan användas.
  • Vid ett beslut om reell kompetens har din sammanlagda kompetens och kunskap identifierats och bedömts mot målen kursen eller programmet. Det innebär att de kan ges ett erkännande, vilket kan innebära att du får tillgodoräkna kurs, del kurs eller del av en utbildning.

Så här ansöker du

Efter att du ansökt, blivit antagen och att du registrerat dig på en utbildning på Högskolan Dalarna kan du göra en ansökan om validering via blanketten Ansökan om tillgodoräknande genom validering av reell kompetens

Fyll i blanketten och tillsammans med den skickar du med ett personligt brev där du noggrant beskriver följande:

  • Vilka kunskaper du har som du anser kan motsvara innehållet i den utbildning du blivit antagen till.
  • Intyg, betyg eller andra dokument som styrker ovanstående.
  • Utförlig beskrivning av relevanta kunskaper och färdigheter som du har från yrkesverksamhet.
  • Arbetsgivarintyg från arbetsgivare som styrker det du redovisar. På intyget ska det framgå vilka arbetsuppgifter du haft, omfattningen (% av heltid), vilken/vilka tidsperioder samt datum och underskrift av arbetsgivare.

Vad händer sedan?

Du kommer att få ett formellt beslut från Högskolan Dalarna där det framgår om det är ett positivt beslut, ett bifall eller ett negativt beslut, ett avslag. Vid ett bifall talar vi om att din ansökan gett ett visst antal högskolepoäng tillgodoräknade till hel kurs, delar av en kurs eller del av en utbildning.

Överklagande

Om du fått ett negativt beslut, ett avslag, utifrån dina önskemål har du möjlighet att överklaga beslutet.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska anges vad som överklagas och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för Högskolan (ÖNH) men skickas till Högskolan Dalarna, 791 88 Falun. Överklagan ska ha inkommit till Högskolan inom tre veckor efter den dag studenten fick del av beslutet.

Senast granskad:

Kontakt

Tillgodoräknandevalidering
Senast granskad: