Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens inom lärarutbildningen

Kompletterande anvisningar för dig som är antagen till något av lärarprogrammen och vill göra en ansökan.

Detta förväntas av dig som gör en ansökan

En ansökan om validering innebär mycket tid och arbete både för dig som sökande och för högskolan som bedömer och värderar din ansökan. Det innebär att du måste vara beredd att arbeta med att ta fram ett väl genomarbetat underlag. Underlaget, din ansökan, ska innehålla en självvärdering, betyg, intyg, arbetsintyg, kursplaner och andra dokument som är av vikt vid bedömningen. Du kan komma att kallas till en intervju tillsammans med bedömare från lärarutbildningen. Ytterligare prövning kan också förekomma.

Tänk på att ha god framförhållning i arbetet med din ansökan. Lämna in din ansökan i god tid, minst 8 veckor, innan den kurs du söker validering för startar.

För att få tillgodoräkna reell kompetens från arbete som förskollärare eller lärare måste du ha intygad erfarenhet från flera års sammanhängande arbete inom relevant verksamhet. Undervisningen ska ha skett i den skolform och i de ämnen/ämnesområden som din ansökan avser. Gör en tydlig sammanställning över din arbetserfarenhet och bifoga i din ansökan.

Självvärdering med kompetensbeskrivning

Självvärderingen syftar till att skapa ett underlag för bedömning, samtidigt som den fungerar som en reflektion kring ditt lärande i relation till utbildningen och hur dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt förhåller sig till lärandemålen. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Du bör kunna reflektera kring din reella kompetens genom ett vetenskapligt förhållningssätt samt hänvisa till relevant litteratur.

 • Gör ett dokument där du skriver ner samtliga lärandemål för den kurs, del av kurs eller del av utbildning du ansöker om validering för. Skriv varje lärandemål som en separat rubrik.
 • Beskriv i texten under varje rubrik dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot lärandemålet. Din text ska ha en reflekterande karaktär där du förhåller dig till aktuella styrdokument för den pedagogiska verksamhet du har erfarenheter från, samt till relevant litteratur för den kurs du vill tillgodoräkna.
 • Det är viktigt att du inte bara skriver om vad du kan, utan att du också beskriver hur du
  inhämtat dina kunskaper och färdigheter och hur du använder dig av dem. Beskriv med praktiska, konkreta exempel, situationer eller sammanhang, där du kan visa hur du använder dig av dina kunskaper och förmågor. Du kan bifoga exempelvis lektionsplanering, elevutvärderingar, instruktioner och bedömningsunderlag för att illustrera dina exempel.
 • Avsluta din självvärdering med en reflektion över vilka behov av ytterligare kunskaper och
  kompetenser som du identifierar att du kommer att behöva i ditt arbete som lärare.

Anvisningar för din kompetensbeskrivning

 • Din text ska vara språkligt korrekt och med referenser till litteratur och styrdokument.
  Källförteckningen bör innehålla minst 6 titlar.
 • Omfattning ca 3 000 ord (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,15).

Sammanställning av arbetslivserfarenhet som behöver vara med i din ansökan

 • Anställningsform
 • Arbetsgivare
 • Anställningsperiod
 • Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (%)
 • Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Intyg/bilaga

Process för tillgodoräknande genom validering av reell kompetens

 1. Information/kunskapsinventering/kompetenskartläggning
 2. Ansökan
 3. Bedömning
 4. Beslut
 5. Uppföljning

Vid behov kan du vända dig till studie- och karriärvägledningen för information om ovan beskrivna process samt få hjälp med kartläggning för att synliggöra de kompetenser, kunskaper och färdigheter som kan vara relevanta för dig vid en validering mot den aktuella utbildningen. Kontakta Studie- och karriärvägledningen eller skicka e-post till support@du.se där du beskriver vad du behöver hjälp med.

Högskolan Dalarna gör en helhetsbedömning utifrån de dokument du skickat in. Utöver det kan till exempel intervjuer, praktiska och teoretiska test ligga som grund vid en bedömning. Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den kurs, del av kurs eller del av utbildning som du anger i din ansökan.

Vid ett beslut om reell kompetens har din sammanlagda kompetens och kunskap identifierats och bedömts mot målen i kursen eller i programmet. Det innebär att de kan ges ett erkännande, vilket kan innebära att du får tillgodoräkna kurs, del av kurs eller del av en utbildning. Efter avslutat valideringsärende finns det möjlighet att få ett uppföljande samtal där du kan få vägledning kring möjligheter att nå ditt utbildnings- eller karriärmål. Kontakta Studie- och karriärvägledningen.

Senast granskad:
Senast granskad: