Betyg och intyg

Efter varje kurs ska du som studerande antingen få ett betyg eller ett intyg.

Betyg

Som betyg används vanligtvis uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om inte Högskolan Dalarna beslutat om ett annat betygssystem.

Av respektive kursplan framgår det betygssystem som gäller för kursen. Om en kurs består av flera delkurser/examinationsmoment ska betyg för respektive moment framgå av kursplanen. För samtliga kurser ska det finnas betygskriterier. Betygskriterierna ska meddelas innan kursstart och ange vad du som student ska ha tillägnat sig för att få ett visst betyg.

Om du skulle bli underkänd på en kurs har du rätt att göra om examinationen vid ett senare tillfälle. Ibland får man försöka hur många gånger som helst, men Högskolan kan sätta en gräns vid fem gånger.

Intyg

För att se personlig information om dina studieresultat och skapa intyg måste du logga in i Ladok.

Intyg du kan skapa är:

  • Registreringsintyg
  • Resultatintyg
  • Intyg över förväntat deltagande
  • Nationellt resultatintyg

www.student.ladok.se

Kursbevis

För att beställa ett kursbevis, kontakta support@du.se.

Examensbevis

Som student kan du i Ladok ansöka om examensbevis för den utbildning du har läst och avslutat vid Högskolan Dalarna.

www.student.ladok.se

Senast granskad: