Betyg och intyg

Efter varje kurs ska du som studerande antingen få ett betyg eller ett intyg.

Betyg

Som betyg används vanligtvis uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om inte Högskolan Dalarna beslutat om ett annat betygssystem.

Av respektive kursplan framgår det betygssystem som gäller för kursen. Om en kurs består av flera delkurser/examinationsmoment ska betyg för respektive moment framgå av kursplanen. För samtliga kurser ska det finnas betygskriterier. Betygskriterierna ska meddelas innan kursstart och ange vad du som student ska ha tillägnat sig för att få ett visst betyg.

Om du skulle bli underkänd på en kurs har du rätt att göra om examinationen vid ett senare tillfälle. Ibland får man försöka hur många gånger som helst, men Högskolan kan sätta en gräns vid fem gånger.

Studieresultat och intyg

För att se personlig information om dina studieresultat och skapa intyg måste du logga in på www.student.ladok.se.

Kursbevis

Här kan du som student ansöka om kursbevis för en kurs som du har läst och avslutat vid Högskolan Dalarna.

Studieintyg

Du kan skapa olika verifierbara/säkra studieintyg:

  • med dina poäng/resultat på utbildningar du har läst vid Högskolan Dalarna
  • över dina registreringar på utbildningar du har läst på Högskolan Dalarna
  • nationellt resultatintyg som samlar in dina resultat från de svenska högskolor och universitet du studerat vid.

Studieresultat

Under "Studieresultat" ser du alla de poäng som finns registrerade på dig för dina studier vid Högskolan Dalarna.

Rättelse och omprövning av betyg

Om du vill begära rättelse eller omprövning av ett betygsbeslut ska du använda dig av följande blankett: Rättelse och omprövning av betyg

Blanketten ska skickas in tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som du vill få rättad eller omprövad. På blanketten måste du tydligt motivera varför och på vilket sätt betyget är felaktigt utifrån betygskriterier och förväntade studieresultat.

Beslut om att ändra ett betyg kan bara fattas av kursens examinator. Rättelse och omprövning av betyg regleras i HDa styrdokument Regler för klagomål omprövning och överklagan (2018).pdf

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: