Forskningsdata och personuppgifter

Som forskare ansvarar du för forskningsdata och personuppgifter som tas fram och hanteras inom ramen för ditt forskningsprojekt. Här kan du få stöd och vägledning i detta arbete.

Forskningsdata

Som statlig myndighet ska Högskolan Dalarna dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra forskningsdata under hela forskningsprocessen.

Som forskare har du själv ansvar för forskningsdata i ditt projekt.
Du kan bland annat få hjälp av Högskolans forskningsdatastöd (Data Access Unit) i arbetet med att ta fram en datahanteringsplan som säkerställer att forskningsdata lagras på bästa sätt och inte riskerar att försvinna.

Här finns Högskolan Dalarnas stöd och vägledning kring hantering av forskningsdata

Personuppgifter

Vilka krav ställs vid behandling av personuppgifter? Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Förordningen stärker den enskildes rättigheter och skärper skyldigheterna för den som behandlar personuppgifter. Dessutom innebär förordningen en harmonisering av regelverket inom EU.

Högskolans dataskyddsombud ger råd och stöd i hanteringen av personuppgifter, exempelvis i frågor som gäller:

  • anmälan av personuppgiftsbehandling,
  • utformning av information till forskningspersoner,
  • hantering av registrerades rättigheter,
  • skydd av personuppgifter – riskbedömning och säkerhetsåtgärder.

Läs om regelverket i Dataskyddsförordningen i Högskolans guide om personuppgifter och dataskydd. Här finns också aktuella checklistor, blanketter med mera:

Här finns Högskolan Dalarnas stöd och vägledning kring hantering av personuppgifter och dataskydd 

Kontakt: 

dataskydd@du.se

Senast granskad: