Svenska som andraspråk

1 min läsning
Inom ämnet Svenska som andraspråk ges kurser för verksamma och blivande lärare på grundnivå 1 (svenska som andraspråk I och II), grundnivå 2 (svenska som andraspråk III), och avancerad nivå (magister). Svenska som andraspråk I och II ges varje termin, svenska som andraspråk III ges varje vårtermin.

Svenska för utländska studenter

Vi erbjuder också kurser för den som vill lära sig svenska som andraspråkstalare: Nybörjarsvenska för internationella studenter I-IV som är främst riktade till våra gäststudenter och utbytesstudenter.

Studenter sitter på en trappa

Aktuella kurser

Språkämnen granskade av Universitetskanslerämbetet

Vi är mycket stolta över det resultat som publicerats från den kvalitetsgranskning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde under 2012 av vårt ämne, tillsammans med vissa andra språkämnen. Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna får omdömet hög kvalitet. Vi granskades på fyra av målen för kandidatexamen. I det första målet får ämnet omdömet mycket hög kvalitet. Vad gäller de övriga tre målen skriver granskarna att de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Det gläder oss särskilt med tanke på att vi sedan ht 2014 erbjuder kurser på avancerad nivå och från och med ht 2015 erbjuder magisterprogram i svenska som andraspråk.

Kurser
Grundnivå
Avancerad nivå
Personal
Jag är anställd som universitetslektor i svenska som andra språk men är även docent i pedagogiskt arbete. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning via Adobe Connect. Jag deltar även i forskningsprojekt inom skolan.
Läser in, planerar, undervisar, examinerar och utvärderar.
Jag är doktorand och ägnar mig åt stilistik, semantik, grammatik utifrån ett andraspråksperspektiv och är särskilt intresserad av användning av bestämdhet.
Jag arbetar som adjunkt i Svenska som andraspråk och som adjunkt för andra språkinlärning. Även Ínom vissa uppddragsutbildningar jobbar jag som adjunkt.
Senast granskad: