Svenska som andraspråk

Inom ämnet Svenska som andraspråk ges kurser för verksamma och blivande lärare på grundnivå 1 (svenska som andraspråk I och II), grundnivå 2 (svenska som andraspråk III), och avancerad nivå (magister). Svenska som andraspråk I, II och III ges varje termin.

Svenska för utländska studenter

Vi erbjuder också kurser för den som vill lära sig svenska som andraspråkstalare: Nybörjarsvenska för internationella studenter I-IV som är främst riktade till våra gäststudenter och utbytesstudenter.

Studenter sitter på en trappa

Aktuella kurser

Språkämnen granskade av Universitetskanslerämbetet

Vi är mycket stolta över det resultat som publicerats från den kvalitetsgranskning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde under 2012 av vårt ämne, tillsammans med vissa andra språkämnen. Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna får omdömet hög kvalitet. Vi granskades på fyra av målen för kandidatexamen. I det första målet får ämnet omdömet mycket hög kvalitet. Vad gäller de övriga tre målen skriver granskarna att de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Det gläder oss särskilt med tanke på att vi sedan ht 2014 erbjuder kurser på avancerad nivå och från och med ht 2015 erbjuder magisterprogram i svenska som andraspråk.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontakter

Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete
Studieadministratör (Tjänstledig)

Personal

Svenska som andraspråk
Boglárka Straszer
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Jag har främst ansvar för kurser i språkstruktur i ämnet svenska som andraspråk på såväl grund- som avancerad nivå (magister). Jag är även kursansvarig för examensarbetena för kandidatexamen i svenska som andraspråk.
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Jag är doktorand och ägnar mig åt stilistik, semantik, grammatik utifrån ett andraspråksperspektiv och är särskilt intresserad av användning av bestämdhet.
Svenska som andraspråk
Läser in, planerar, undervisar, examinerar och utvärderar.
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Åsa Wedin
Svenska som andraspråk
Senast granskad: