Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete behandlar olika aspekter av utbildning såsom undervisning, lärande, omsorg och fostran och innefattar såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska frågor samt frågor om förutsättningar för olika aspekter av utbildning.

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete behandlar olika aspekter av utbildning såsom undervisning, lärande, omsorg och fostran och innefattar såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska frågor samt frågor om förutsättningar för olika aspekter av utbildning. Exempelvis handlar det om pedagogiskt yrkesverksammas arbete, barns och elevers kunskapsbildning och utveckling samt hur dessa processer är relaterade till varandra. Hur processerna är formade av ekonomiska, politiska och sociala sammanhang är också av relevans för ämnet.

Utmärkande för pedagogiskt arbete är närheten mellan de frågor som ställs och den pedagogiska praktiken inom olika utbildningsinstitutioner. Ofta bedrivs dessutom studier i pedagogiskt arbete i direkt anslutning till denna praktik och ämnet kan utifrån detta beskrivas som praktiknära.

Ämnet pedagogiskt arbete ansvarar för en stor del av de kurser som ges inom ramen för lärarutbildningarna vid Högskolan Dalarna. Mer om dessa finns under rubriken Kurser. Pedagogiskt arbete finns på institutionen för lärarutbildning och administrativt delas det in i två avdelningar med var sin chef: Pedagogiskt arbete 1 och Pedagogiskt arbete 2.

Institutionen för lärarutbildning (medarbetarwebb, Högskolan Dalarna)

Kurser

Pedagogiskt arbete ansvarar för en stor del av de kurser som ges inom Högskolan Dalarnas lärarprogram, inte minst kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan inom lärarprogrammen mot grundlärarexamen f-åk 3 och åk 4-6, inklusive arbetsintegrerad lärarutbildning, ämneslärarexamen åk 7-9, gymnasiet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning), yrkeslärarexamen samt lärarexamen inom VAL (vidareutbildning av lärare). Ämnet ansvarar även för kurser inom magisterutbildningen i pedagogiskt arbete.

Via Sök kursplaner på grund- och avancerad nivå finns vid varje kursplan en länk till kurssidan där uppgifter om kursstart, litteraturlistor med mera samt kontaktuppgifter till kursansvarig finns.

Sök kursplaner, Högskolan Dalarna

Kurser på forskarnivå, forskarutbildningen pedagogiskt arbete

Forskning

Ämnets forskare bedriver forskning som tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkespraktiken och dess förutsättningar som kan handla om allt från resurser i direkt anslutning till yrkesutövningen till lagar och förordningar som styr utbildning. Den pedagogiska yrkespraktik som avses innefattar institutionella utbildningar från förskola till högskola. Centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran. Inom ämnet bedrivs forskningsprojekt av såväl allmändidaktisk som ämnesdidaktisk karaktär dit även forskning inom det förskolepedagogiska området hör. Forskarna inom pedagogiskt arbete är aktiva inom olika forskningsgrupper vid Institutionen för lärarutbildning.

Forskning inom lärarutbildning (Högskolan Dalarna)

Forskarutbildning

Inom forskarutbildningen i pedagogiskt arbete utbildas forskare som kan utveckla kunskap om den pedagogiska yrkespraktiken och dess förutsättningar. Dessa forskare ska även kunna bidra till kunskapsutveckling av metoder och teorier lämpliga för praktiknära studier inom pedagogiskt arbete. Den pedagogiska yrkespraktik som avses innefattar institutionella utbildningar från förskola till högskola. Centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran.

Forskarutbildningen pedagogiskt arbete (Högskolan Dalarna)

Pedagogiskt arbete – en kort historik

Pedagogiskt arbete växte fram under 1990-talet utifrån krav som ställdes av lärarutbildare. Det var främst två problem som ett nytt ämne ansågs kunna avhjälpa. Det skulle kunna ge färdigutbildade lärare tillträde till forskarutbildning i ett ämne med direkt koppling till lärarprofessionsspecifika frågor och bättre svara mot utveckling av specifik kunskap med relevans för den pedagogiska praktiken än vad som tidigare varit förekommande. Ämnet pedagogiskt arbete inrättades år 2000 vid Umeå universitet och Linköpings universitet. Nu finns ämnet vid ytterligare fyra lärosäten med rätt att examinera på forskarnivå. Dessa är Karlstads universitet (2001), Göteborgs universitet (2003), Högskolan Dalarna (2017) och Högskolan i Kristianstad (2020). Pedagogiskt arbete finns även vid Högskolan i Borås som har ämnet på masternivå.

Pedagogiskt arbete är idag väletablerat med en rad verksamma professorer och docenter varav några själva disputerat i ämnet. Vid utgången av 2021 hade 207 doktorsavhandlingar och 66 licentiatuppsatser lagts fram och godkänts. Ämnet har sedan 2013 också en egen nationell konferens som återkommer vart annat år. Idag utgör dessutom pedagogiskt arbete en egen ämneskategori enligt svensk standard för forskningsämnen och många av Vetenskapsrådets beviljade anslag tilldelade av den Utbildningsvetenskapliga kommittén, är klassificerade som pedagogiskt arbete.

För den som vill läsa mer om ämnets framväxt se:

  • Erixon Arreman, Inger. (2004) ”Pedagogiskt arbete. En social konstruktion för att fylla en social funktion.” Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 3–4, 39–58.
  • Erixon Arreman, Inger. (2005) Att rubba föreställningar och bryta traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk lärarutbildning. Umeå: Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap. Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete Nr 3.
  • Erixon Arreman, Inger & Per-Olof Erixon. (2008) ”Developing Research Structures and Research Capacity: the Swedish National Postgraduate School in Educational Work (NaPA)” European Educational Research Journal, Volume 7 No 4, 548-556.
  • Erixon Per-Olof. (2002). ”Nu var det 2002 – ett ämnes tillblivelse sett ur ett prefektperspektiv” I Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1, 101–129.
  • Erixon, Per-Olof, Gun-Marie Frånberg och Daniel Kallós (reds). (2001). The Role of Graduate and Postgraduate Studies and Research in Teacher Education Reform Policies in the European Union. ENTEP, European Network on Teacher Education Policies. Umeå: Umeå universitet: Fakultetsnämnden för lärarutbildning.
  • Vinterek, Monika (2002). ”Vad är pedagogiskt arbete.” I Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1.
  • Vinterek, Monika. (2004) ”Pedagogiskt arbete: Ett forskningsområde börjar anta en tydlig profil.” Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 3–4.
  • Vinterek, Monika. (2014). “Manifestation och konsolidering” i Vinterek, M. & A. Arnqvist (red.)  Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald. Högskolan Dalarna, 5–11.
  • Vinterek, Monika. (Kommande) ”Ämnet pedagogiskt arbete” i Thulin, S. & Emilsson, A. (red) Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker.  Studentlitteratur.
  • Reimers, Eva. ”Pågående tillblivelse av ämnet pedagogiskt arbete – reflektioner utifrån en forskarutbildningskurs” i Vinterek, M. & A. Arnqvist (red.)  Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald. Högskolan Dalarna, 188–208.

Kontakt/Personal

Ämnesföreträdare
Professor pedagogiskt arbete
Företrädare för den utbildningsvetenskapliga kärnan inkl VFU
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Studierektor forskarutbildning pedagogiskt arbete
Docent Engelska med didaktisk inriktning
Avdelningschef pedagogiskt arbete 1
Avdelningschef
Avdelningschef pedagogiskt arbete 2
Avdelningschef

Personal – pedagogiskt arbete

Nedan finns ämnets personal listad och via länkarna nås kontaktuppgifter samt presentationer där man också kan läsa kort om den forskning som lärare bedriver.

Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogik
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt bild
Doktorand pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete (Tjänstledig)
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogiskt arbete (Tjänstledig)
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Senior professor pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogik
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogik
Docent pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Senior professor pedagogiskt arbete
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Gästprofessor Yrkesdidaktik
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Doktorand historia
Universitetslektor samhällskunskap
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Professor pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: