Tarja Alatalo

Personlig presentation av Tarja Alatalo

Professor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Som proprefekt med inriktning mot forskning leder jag den strategiska utvecklingen av institutionens forskning, vars syfte är att stärka lärarutbildningarnas vetenskapliga grund. Som professor är jag vetenskaplig ledare i kollegiet och arbetar även i forskarutbildningen och med doktorandhandledning.

Andra profilsidor

Bakgrund

Efter disputationen i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet 2011 har jag undervisat i lärarutbildningar och ägnat mig åt forskning vid Högskolan Dalarna. Eftersom min forskning genomförs i ämnet pedagogiskt arbete har jag formulerat syften och besvarat frågor som är aktuella i skolans, förskolans och förskoleklassens verksamheter. I mitt tidigare yrke som grundskollärare har jag undervisat i grundskolan, främst i lågstadiet, i tio år innan jag kom in på den akademiska banan.

Undervisning

Jag undervisar i forskarutbildningen i pedagogiskt arbete, men även i grund- och förskollärarprogrammens språk-, läs- och skrivinriktade kurser samt i uppdragsutbildningar för lärare i olika skolformer. Sedan tidigare har jag en gedigen erfarenhet av kursansvar och undervisning i grundlärarprogrammets svenskdidaktiska kurser, examensarbeteskurser och i kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Jag handleder dessutom magisterstuderande och doktorander i pedagogiskt arbete.

Kursansvar

Forskning

Jag forskar tillsammans med svenska och nordiska forskare. I ett forskningsprojekt studerar vi hur läs- och skrivutvecklande undervisning genomförs i olika ämnesområden i förskoleklass och potential att utveckla undervisningen. I andra projekt studerar vi lärarkvalifikationer i matematik- och svenskämnet i årskurs 3 och 6, läsning och läsmotivation i årskurs 6 och 9 samt högläsning och skrivande i förskolan.

Publikationer