Forskarutbildningen Pedagogiskt arbete

Som doktorand får du arbeta med att utveckla kunskap om den pedagogiska yrkespraktiken på alla utbildningsnivåer, från förskola till högskola. Centrala kunskapsobjekt inom utbildningen är undervisning, lärande, omsorg och fostran.

Inom forskarutbildning i pedagogiskt arbete utbildas forskare som kan utveckla kunskap om den pedagogiska yrkespraktiken och dess förutsättningar. Dessa forskare ska även kunna bidra till kunskapsutveckling av metoder och teorier lämpliga för praktiknära studier inom pedagogiskt arbete. Den pedagogiska yrkespraktik som avses innefattar institutionella utbildningar från förskola till högskola. Centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran.

Utbildningen är placerad inom institutionen för lärarutbildning i samarbete med övriga institutioner som medverkar i lärarutbildningsområdet.

Forskning inom institutionen för lärarutbildning

Studieplaner för forskarutbildningen

I den allmänna studieplanen (ASP) för forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete kan du ta del av mål, upplägg och struktur. Här beskrivs också hur antagningen går till samt hur handledning och examination är upplagda.

Utifrån den allmänna studieplanen utarbetar doktoranden tillsammans med handledaren en individuell studieplan (ISP) som leder till licentiat- eller doktorsexamen. Den individuella studieplanen definierar vilka aktiviteter doktoranden ska genomföra och fungerar även för att granska doktorandens framsteg.

Forskarutbildningskurser

Doktorsexamen består av en kursdel som omfattar 75 hp varav dessa 45 hp är obligatoriska:

 • Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete 5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp
 • Intellektuella utmaningar – att formulera och undersöka ett problem 5 hp
 • Vetenskapliga metoder för forskning i pedagogiskt arbete 10 hp
 • Forskning och pedagogisk praktik – teoretiska perspektiv 7,5 hp
 • Forskningskommunikation för samhällsutveckling 4 hp
 • Akademiskt skrivande och talande på engelska 6 hp

Licentiatexamen består av en kursdel som omfattar 45 hp varav dessa 30 hp är obligatoriska:

 • Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete 5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp
 • Vetenskapliga metoder för forskning i pedagogiskt arbete 10 hp
 • Forskning och pedagogisk praktik – teoretiska perspektiv 7,5 hp

Alla forskarutbildningskurser vid Högskolan Dalarna

Senast granskad:
Kontakt

Mats Tegmark
Studierektor Pedagogiskt arbete

Märet Brunnstedt
Samordnare forskarutbildning

Utbildningens rum i Learn

I Learn får du den information du behöver för att genomföra dina doktorandstudier. Här finns också utbildningens kursplaner.

Besök rummet i Learn

Senast granskad: