Forskarutbildningen Pedagogiskt arbete

Som doktorand får du arbeta med att utveckla kunskap om den pedagogiska yrkespraktiken på alla utbildningsnivåer, från förskola till högskola. Centrala kunskapsobjekt inom utbildningen är undervisning, lärande, omsorg och fostran.

Inom forskarutbildning i pedagogiskt arbete utbildas forskare som kan utveckla kunskap om den pedagogiska yrkespraktiken och dess förutsättningar. Dessa forskare ska även kunna bidra till kunskapsutveckling av metoder och teorier lämpliga för praktiknära studier inom pedagogiskt arbete. Den pedagogiska yrkespraktik som avses innefattar institutionella utbildningar från förskola till högskola. Centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran.

Utbildningen är placerad inom institutionen för lärarutbildning i samarbete med övriga institutioner som medverkar i lärarutbildningsområdet.

Forskning inom institutionen för lärarutbildning

Forskarutbildningen i ämnet pedagogiskt arbete inom området pedagogiskt arbete syftar till att utbilda forskande lärare med förmåga att stärka den vetenskapliga grunden för pedagogisk yrkesverksamhet i förskola, skola och högre utbildning.

Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete

Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i pedagogiskt arbete.

Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete studerar och utvecklar kunskap om institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Undervisning, lärande, omsorg och fostran är områdets centrala kunskapsobjekt, vilka ses som integrerade processer vars inbördes relationer är föremål för forskningsområdet. Studierna bedrivs med utgångspunkt i didaktiska frågor.

Ämnet innefattar dessutom studier av förutsättningar för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning. Frågor om pedagogers, barns, elevers och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg är också väsentliga aspekter av forskningsområdet pedagogiskt arbete. Till detta tillkommer relaterad teori- och metodutveckling för studier av pedagogiska praktiker som väsentlig del av forskarutbildningsämnet.

Området pedagogiskt arbete

Området pedagogiskt arbete, som sammanfaller med forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete, har en interdisciplinär karaktär, vilket betyder att dess centrala kunskapsobjekt – undervisning, lärande, fostran, omsorg och deras förutsättningar – beforskas med utgångspunkt i flera olika vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv.

Kännetecknande för området tillika forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete är också dess nära koppling till de pedagogiska professionerna och deras betydelse för utveckling av pedagogisk verksamhet som vilar vetenskaplig grund och demokratiska värderingar.

Mål för utbildningen

Målet med forskarutbildning i pedagogiskt arbete är att utbilda forskare som kan utveckla kunskap om den pedagogiska yrkespraktiken och dess förutsättningar. Dessa forskare ska även kunna bidra till kunskapsutveckling av metoder och teorier lämpliga för praktiknära studier inom pedagogiskt arbete.

Ytterligare ett mål med utbildningen är att dessa forskande lärare också ska bidra till samhällsutvecklingen i allmänhet och av pedagogisk yrkespraktik i synnerhet, från förskola till högskola.

Ansökan

Doktorandanställningar i pedagogiskt arbete utlyses i normalfallet vartannat år med studiestart kring 1 september. Nästa ordinarie utlysning kommer att ske under våren 2024. Gemensamt för alla doktorandutlysningar i pedagogiskt arbete är deras fokus på lärar- eller förskolläraryrkets utbildning, praktik och professionsutveckling.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande har den som har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för doktorandstudier i pedagogiskt arbete har den som skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng, avlagt lärar- eller förskollärarexamen, har erfarenhet från minst två års pedagogisk yrkesverksamhet samt besitter nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Vi ser gärna att den sökandes forskningsprojekt knyts till någon av våra forskningsinriktningar:

Ämneslitteracitet, läsning och skrivning i alla ämnen och skolformer

Ämneslitteracitet handlar om ämnesspecifika sätt att kommunicera kunskaper, där innehåll och språk är tätt sammanflätade, samt att kunna använda, tolka och skriva ämnestexter på ett förväntat sätt. Forskningen riktas också mot läsning och skrivande eftersom en välutvecklad läs- och skrivförmåga är en grundförutsättning för all fortsatt utbildning och bildning såväl som för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling.

Ledarskap i pedagogiska praktiker

Forskning om ledarskap i pedagogiska praktiker kan ta utgångspunkt i didaktiska frågor om varför vi ska utbilda, vad vi ska utbilda i och undervisa om, hur det ska gå till och vilka förmågor en lärare behöver utveckla för att kunna leda den pedagogiska praktiken. Det kan också handla om vad som krävs för att i en verksamhet skapa goda förutsättningar för ledarskapet.

Doktorander och handledare

Forskarutbildningskurser

4,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
6 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
HT 2024 (vecka 36), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
HT 2024 (vecka 36), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
HT24
Startvecka:
v36, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
HTVV3KRN
Behörighetskrav:
 • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Person som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn/Canvas), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
4 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
5 högskolepoäng, Forskarnivå
HT 2024 (vecka 36), 25%
Normal (Campus), Falun, på Svenska
HT 2024 (vecka 36), 25%
Normal (Campus), Falun, på Svenska
Termin:
HT24
Startvecka:
v36, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Svenska
Anmälningskod:
HTPA3KGE
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
10 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
VT 2025 (vecka 4), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
VT 2025 (vecka 4), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
VT25
Startvecka:
v4, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTPA3KRS
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn/Canvas), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
HT 2024 (vecka 46), 50%
Normal (Campus), Falun, på Svenska
HT 2024 (vecka 46), 50%
Normal (Campus), Falun, på Svenska
Termin:
HT24
Startvecka:
v46, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Svenska
Anmälningskod:
HTPA3KGF
Behörighetskrav:
 • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.

Doktorsexamen består av en kursdel som omfattar 75 hp varav dessa 45 hp är obligatoriska:

 • Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete 5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp
 • Intellektuella utmaningar – att formulera och undersöka ett problem 5 hp
 • Vetenskapliga metoder för forskning i pedagogiskt arbete 10 hp
 • Forskning och pedagogisk praktik – teoretiska perspektiv 7,5 hp
 • Forskningskommunikation för samhällsutveckling 4 hp
 • Akademiskt skrivande och talande på engelska 6 hp

Licentiatexamen består av en kursdel som omfattar 45 hp varav dessa 30 hp är obligatoriska:

 • Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete 5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp
 • Vetenskapliga metoder för forskning i pedagogiskt arbete 10 hp
 • Forskning och pedagogisk praktik – teoretiska perspektiv 7,5 hp

Alla forskarutbildningskurser vid Högskolan Dalarna

Senast granskad:
Kontakter
Docent Engelska med didaktisk inriktning
Studierektor för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete
Forskarutbildningssamordnare
För doktorander och handledare

Här får du som doktorand och handledare stöd och vägledning i forskarutbildningen. Här finns också utbildningens kursplaner.

Vägledning i forskarutbildningen pedagogiskt arbete 

Utbildningens rum i Learn

I Learn får du den information du behöver för att genomföra dina doktorandstudier. Här finns också utbildningens kursplaner.

Besök rummet i Learn

Senast granskad: