Forskarkurs FPA0007

Intellektuella utmaningar - att designa och kommunicera ett forskningsprojekt

3  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• formulera, argumentera för och värdera olika typer av problemställningar och
forskningsfrågor i ett forskningsprojekt,
• på ett självständigt och reflekterande sätt redogöra för centrala idéer hos en klassisk
teoretiker och hur dessa kan bidra med sätt att förstå en problemställning
• på analytisk grund och genom vetenskaplig syntes argumentera för eget såväl som
andras kunskapsbidrag i olika forskningsprojekt
• på ett självständigt och reflekterande sätt argumentera för varför det egna
forskningsprojektet är relevant i ett vetenskapligt såväl som i ett samhälleligt
perspektiv