Kursplan

Intellektuella utmaningar - att designa och kommunicera ett forskningsprojekt

Kurskod
FPA0007
Poäng
3 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2018-05-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-05-30.
Reviderad
Reviderad 2020-12-16.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-12-16.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• formulera, argumentera för och värdera olika typer av problemställningar och
forskningsfrågor i ett forskningsprojekt,
• på ett självständigt och reflekterande sätt redogöra för centrala idéer hos en klassisk
teoretiker och hur dessa kan bidra med sätt att förstå en problemställning
• på analytisk grund och genom vetenskaplig syntes argumentera för eget såväl som
andras kunskapsbidrag i olika forskningsprojekt
• på ett självständigt och reflekterande sätt argumentera för varför det egna
forskningsprojektet är relevant i ett vetenskapligt såväl som i ett samhälleligt
perspektiv

Innehåll

Kursen behandlar skilda typer av problemställningar och forskningsfrågor, hur dessa kan
formuleras och värderas samt vilka argument för relevansen av dessa som kan framföras i
olika sammanhang. Vidare diskuteras på en fördjupad nivå, olika forskningsprojekts
problemformuleringar, och frågeställningarnas skilda nivåer. I kursen studeras olika sätt att på
analytisk grund och genom vetenskaplig syntes beskriva och argumentera för vad som utgör
ett forskningsprojekts kunskapsbidrag. Kursen behandlar även ett urval av klassiska
teoritexter av relevans för det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet där centrala
ansatser till analys och syntes kan bidra till att förstå och tolka forskningsfrågor på olika sätt.

Examinationsformer

Examination sker genom muntlig presentation samt en skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

 

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning

Övrigt

Kursen ges på svenska om ej annat anges. Kursen ges antingen som nätbaserad eller campusförlagd kurs, alternativt med inslag av båda formerna, i relation till behov.

Summary in English

On completion of the course the doctoral student should be able to:
• formulate, argue for and evaluate various types of problems and research questions in
a research project,
• in an independent and reflective way, account for central ideas of a classical theorist
and how these can contribute to ways of understanding a research problem
• on analytical basis and through scientific synthesis argue for one‘s own as well as
others‘ knowledge contributions in various research projects
• in an independent and reflective way argue for why one’s own research project is
relevant in a scientific as well as in a societal perspective.