Forskarkurs FPA2226

Läsinlärning och läsutveckling i teori och praktik

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att de forskarstuderande utvecklar fördjupad kunskap om forskning om läsinlärning och läsutveckling från tidiga till sena skolår utifrån olika teoribildningar samt hur denna kunskap kan förstås i ett didaktiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• visa kunskap om forskning om samband mellan talspråklig och skriftspråklig utveckling,
• visa fördjupad kunskap, utifrån olika teoretiska perspektiv, om förmågor och färdigheter som utvecklas i den tidiga läsinlärningen och den fortsatta läsutvecklingen,
• visa förtrogenhet med forskningsbaserade teorier om hur läsundervisning kan ut-formas för att stödja elevers läsinlärning och läsutveckling i tidiga och senare skolår,
• kritiskt granska, värdera och problematisera teoretiska förhållningssätt till läsut-veckling och läsundervisning och
• diskutera och problematisera bedömning av elevers läsförmåga utifrån olika teoretiska perspektiv.