Kursplan

Läsinlärning och läsutveckling i teori och praktik

Kurskod
FPA2226
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Institution
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2019-10-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-10-23.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att de forskarstuderande utvecklar fördjupad kunskap om forskning om läsinlärning och läsutveckling från tidiga till sena skolår utifrån olika teoribildningar samt hur denna kunskap kan förstås i ett didaktiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• visa kunskap om forskning om samband mellan talspråklig och skriftspråklig utveckling,
• visa fördjupad kunskap, utifrån olika teoretiska perspektiv, om förmågor och färdigheter som utvecklas i den tidiga läsinlärningen och den fortsatta läsutvecklingen,
• visa förtrogenhet med forskningsbaserade teorier om hur läsundervisning kan ut-formas för att stödja elevers läsinlärning och läsutveckling i tidiga och senare skolår,
• kritiskt granska, värdera och problematisera teoretiska förhållningssätt till läsut-veckling och läsundervisning och
• diskutera och problematisera bedömning av elevers läsförmåga utifrån olika teoretiska perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar forskning om samband mellan muntligt språk och skriftspråklig utveckling. Centralt fokus i kursen är kunskaper om läsutveckling i tidiga och senare skolår, det vill säga elevers utveckling mot läsförmåga och läsförståelse. För det ändamålet studeras kognitivt inriktad forskning om läsinlärning och läsutveckling samt forskning som betraktar läsning som en social praktik. Forskningsområdets utveckling över tid diskuteras. Olika teoretiska perspektiv på såväl inlärning som undervisning inom området utgör en utgångspunkt för att behandla didaktiskt inriktade frågor om hur läsförmåga kan bedömas och läs- och skrivsvårigheter förebyggas.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är nätbaserade föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter med tillämpningar på det egna forskningsprojektet

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning i pedagogiskt arbete eller motsvarande

Övrigt

Undervisning såväl som muntliga och skriftliga examinationer sker på engelska, om inte annat meddelas.