Forskarkurs FPA222E

Intellektuella utmaningar – att formulera och undersöka ett problem

5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• formulera, argumentera för och värdera olika typer av problemställningar och forskningsfrågor i ett forskningsprojekt,
• på ett självständigt och reflekterande sätt redogöra för centrala idéer hos en klassisk teoretiker och hur dessa kan bidra med sätt att förstå en problemställning,
• på analytisk grund och genom vetenskaplig syntes argumentera för eget såväl som andras kunskapsbidrag i olika forskningsprojekt,
• på ett självständigt och reflekterande sätt argumentera för varför det egna forskningsprojektet är relevant i ett vetenskapligt såväl som i ett samhälleligt perspektiv.