Forskarkurs FPA2227

Lärares ledarskap - villkor och praktik

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• redogöra för och diskutera historiska och samtida tongivande ansatser inom forskningen om lärares pedagogiska ledarskap
• problematisera historiska och samtida fenomen som belysts inom forskning om lärares pedagogiska ledarskap
• bedöma och värdera etiska och didaktiska aspekter av lärares pedagogiska ledarskap, avseende såväl villkor som praktik
• formulera och motivera forskningsförankrade frågeställningar i relation till ett forskningsprojekt och därmed inta en självständig position som forskare i förhållande till forskningsfältet