Kursplan

Lärares ledarskap - villkor och praktik

Kurskod
FPA2227
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2019-09-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• redogöra för och diskutera historiska och samtida tongivande ansatser inom forskningen om lärares pedagogiska ledarskap
• problematisera historiska och samtida fenomen som belysts inom forskning om lärares pedagogiska ledarskap
• bedöma och värdera etiska och didaktiska aspekter av lärares pedagogiska ledarskap, avseende såväl villkor som praktik
• formulera och motivera forskningsförankrade frågeställningar i relation till ett forskningsprojekt och därmed inta en självständig position som forskare i förhållande till forskningsfältet

Innehåll

I kursen behandlas internationell och svensk forskning inom fältet lärares pedagogiska ledarskap, i historiskt perspektiv och i samtida forskning. Det huvudsakliga studieobjektet för kursen är det ledarskap som gestaltas av lärare och förskollärare, samt dess villkor och betingelser såväl i som utanför klassrummet. På så sätt berörs såväl ledarskap i termer av att organisera för lärande i skolans ämnen och inom förskolans kunskapsområden, som ett mer övergripande socialt och etiskt ledarskap i skolans och förskolans praktik. Teoretiskt spänner kursen över ett brett spektrum där didaktiska, beteendevetenskapliga och relationella, etiska teorier aktualiseras i relation till lärares ledarskap.

Examinationsformer

Examination sker genom examinerande seminarier, kritisk granskning av texter och skriftliga uppgifter

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier och enskilt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning

Övrigt

Kursen ges på svenska. Kursen är campusbaserad och kommer att inkludera sammankomster i internatform.

Summary in English

After completing the course, the student should be able to:
• present and discuss historical and contemporary key approaches in research on teachers’ pedagogical leadership
• problematize historical and contemporary phenomena that have been highlighted in research on teachers‘ pedagogical leadership
• evaluate ethical and didactical aspects of teachers‘ pedagogical leadership, regarding both conditions and practice
• formulate and motivate research-based issues of relevance for teachers‘ pedagogical leadership in relation to a research project