Forskarkurs FPA0002

Forskning och pedagogisk praktik - kommunikation, kunskap och samverkan

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • bedöma, använda och kommunicera forskningsresultat på ett ändamålsenligt sätt
  • visa kunskap om distinktioner i forskningskommunikativt hänseende gällande skilda forskningstraditioner
  • redogöra för hur forskning kan kommuniceras till förskolan/skolan och omgivande samhälle  
  • visa insikt om hur forskningen kan bidra till samhällets utveckling och andras lärande
  • visa förståelse för hur forskning och skolutveckling kan samverka i ett nationellt och internationellt perspektiv